Padėka pasibaigus didiesiems Žolinės atlaidams Krekenvoje

2023-08-21 | Krekenavos parapija
IMG 8363

Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja! Tai ne tik seniausi maldos į Švč. Mergelę Mariją žodžiai, bet ir užrašas, kuris puošia virš mūsų bazilikos esančios Marijos, Aukštaitijos Karalienės, skulptūrą. Šie žodžiai skambėjo ir skamba ne tik šių atlaidų dienomis.

Pirmiausia nuoširdų aukštaitišką Ačiū tariame Didžiųjų Žolinės atlaidų šeimininkui vyskupui Linui Vodopjanovui, visiems jo kviestiems vyskupams ir broliams kunigams, kurie savo malda, žodžiu ir patarnavimus stiprino piligrimus ir padėjo patirti Gailestingojo Dievo Meilę.

Ačiū Marijos radijui, Panevėžio vyskupijos Šeimos, Katechetikos ir Jaunimo centrams, Caritui, bei jų vadovėms. Dėkojame šios  parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų nariams, parapijos personalo nariams: Sonatai, Akvelinai, Rugilei, Mantui, Gediminui, užtikrinusiems, kad mūsų parapijos kultūra atlaidų metu nesuprastėtų. Ačiū vaikų ir savanorių stovyklai ir jos vadovei Rugilei Duliūtei, už kasdienę atlaidų švarą, tvarką tarp žmonių ir automobilių, patarnavimą prie altoriaus ir visur kur reikėjo jaunatviškos energijos ir laiko.

Ypatinga padėka atlaidų šeimininkei/gaspadinei Gražinai Stravinskaitei, jai talkinusiai Laimutei, visoms parapijos moterims ir stovyklos jaunimui, kasdien gelbėjusiems šeimininkei Gražinai virtuvėje. Dėkingi esame UAB „NEMATEKAS“ už paramą maitinimui, visiems parapijiečiams, prisidėjusiems prie atlaidų savo sodo ir daržo gėrybėmis. 

Dėkojame Panevėžio Tikėjimo ir  šviesos bendruomenės „Betliejus“ nariams už įsitraukimą į atlaidų organizavimą, pagalbą stovyklai. Ačiū mūsų tradicinių vainikų pynėjoms, Irmai Rudienei ir jos komandai, kad tikrais Žolinės vainikais ir žolynų kompozicijomis papuošia Motinos Marijos šventę. Dėkui  mūsų gėlininkei Vijolei Kasinskienei už gėlių kompozicijas, puošusias altorių.  

Nuoširdi padėka klierikams Martynui, Dovydui, kad atlaiduose buvo organizuojama malda ir Švč. Sakramento adoracija. O kur dar Rūtos suorganizuoti skaitinių skaitytojai, atnašų nešėjai,  šv. Mišių patarnautojai, Ramutės Valikonienės kuruojami Rožinio kalbėtojai, naktinės adoracijos organizatoriai ir maldininkai, aukų rinkėjai, šv. Mišių užrašinėtojos – visiems jums aukštaitiškas „ačiū.“

Atskirai reikia dėkoti vargonininkui Mantui už rūpestį iš kitur atvykusiais chorais ir jų tinkamą priėmimą, ekskursijas bazilikoje. Dėkingi visiems mūsų rėmėjams ir partneriams, Krekenavos kultūros centrui ir seniūnijai, o ypač Upytės tradicinių amatų centrui ir vadovei Aušrai Sidorovienei už tradicinį atlaidų kermošių, amatų pristatymą, „Upytės Vešetai“ už liaudišką dainą.   

Ačiū maitintojams Albinui ir Audronei Kisieliams už duoną, šimtalapius, sausainius ir bandeles.  Ačiū vietos prekybininkams, kad savo gėrybėmis atlaiduose dovanojo šventinę nuotaiką.

Dėkojame visiems piligrimams, kuriems svarbus šis kraštas, kurie atvyksta maldai prie stebuklingojo mūsų Dievo Motinos paveikslo. Dėkoju visiems paminėtiems ir nepaminėtiems, kurie malda, darbu ir auka prisidėjote, kad ir šie atlaidai visiems būtų dvasios ir kūno šventė. Dievas mato ir neliks skolingas savo gerumu ir malonėmis, o Motina Marija, Malonių Versmė, globa ir užtarimu.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas