Virtualus gidas

1. BAZILIKOS FASADAS IR BENDROJI INFORMACIJA 

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo mažoji bazilika. Krekenavoje pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1484 m., dabartinė yra trečioji šioje vietoje, pastatyta 1901 m., architektas JUSTINAS GOLINEVIČIUS. Į dangų stiebiasi du dideli 56 m bokštai, stogą puošia 13 bokštelių.

Pastačius bažnyčią, klebono Pranciškaus Žukausko rūpesčiu buvo užsakytos bažnyčios fasado skulptūros. Virš centrinių durų – Jėzaus, Gerojo Ganytojo, bareljefas su bažnyčios mecenato Jurgio Šleivės šeima. Abipus centrinių durų apaštalo šv. PETRO ir evangelisto šv. MATO skulptūros, tarp bažnyčios bokštų Švč. Mergelės Marijos Karalienės su Kūdikėliu Jėzumi skulptūras smiltainio akmens (aut. Varšuvos skulptorius Ipolit MARČEVSKI). Mergelės Marijos su Kūdikiu skulptūra Aukštaitijos regione vienintelė, todėl neatsitiktinai ir vadinama AUKŠTAITIJOS KARALIENE. Skulptūros apačioje lenkiškai užrašyti maldos „Tavo apgynimo šaukiamės“ pirmieji žodžiai.

Pamaldų tvarka 
Edukacinių programų užsakymo tvarka


2.  PAMINKLAS 1863 m. SUKILIMUI ATMINTI

2013 metais minint 1863 m. SUKILIMO 150-ąsias metines, Krekenavos šventoriuje pastatytas tautodailininko ADŽIO TERESIAUS „Jėzaus Nazariečio“ koplytstulpis. Aukotojas vyskupas Jonas KAUNECKAS koplytstulpį pašventinto. Paminklas skirtas vienam iš sukilimo vadų, buvusiam Krekenavos parapijos vikarui kun. ANTANUI MACKEVIČIUI atminti.


3. KRYŽIUS IR DIEVO TARNAI

KRYŽIUS su XVI a. Kristaus Nukryžiuotojo skulptūra ir padėka (votu) sidabriniu kančios vainiku. Autorius nežinomas, manoma iš vienuolyno buvusio Krekenavos kapinių teritorijoje.

Paveikslų autorė Aušra RATKEVIČIENĖ, 2020 m., aukotoja – Čikago sŠv. Kazimiero seserų vienuolija. Paveiksluose:

  • Garbingoji Dievo tarnaitė sesuo MARIJA KAZIMIERA KAUPAITĖ (1880-1940), Šv. Kazimiero seserų vienuolijos steigėja, lietuvybės ir tikėjimo puoselėtoja išeivijoje JAV, Lietuvos švietimo sistemos kūrėja, kilusi iš Ramygalos parapijos.
  • Dievo tarnas kunigas kankinys ALFONSAS LIPNIŪNAS (1905-1945) pamokslininkas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis, Štuthofo koncentracijos stovyklos (Lenkija) kalinys. 

4. TRIUMFO - ALTORIAUS ARKA

Virš centrinio altoriaus, joje – mažosios bazilikos herbas su lotynišku užrašu „Mergelės Marijos Dangun Ėmimo mažoji bazilika 2011 Viešpaties metai“.

Pagrindiniai liturginiai Presbiterijos baldai: altorius – aukos stalas, Dievo Žodžio stalas – ambona ir vadovo kėdė. Visi trys baldai iš trijų medžiagų: granito – natūra, prigimtis. Ąžuolo drožinėta dalis – evangelijos žinią ir krikščioniško tikėjimo dovana, baltas marmuras – iš dangaus nusileidusi Dievo malonė.

Altoriaus priekinėje pusėje centre ovale (įsčių simbolis) Velykų Avinėlis – Jėzus Kristus. Aplinkui išraižyti eucharistijos simboliai – vynuogės ir kviečių varpos. Taip pat gėlių žiedai, žolynai, primenantys apaštalų rastą tuščią Dievo Motinos Marijos kapą, pilną žiedų. Rožių žiedai paimti iš Marijos paveikslo aptaisų.

Vidinėje altoriaus pusėje – erškėčių krūmas, Mozės degantis krūmas (Iš 3:2-6) ir kančios vainiko šakos, tarp kurių trys žydintys dagilio (dar vienas kančios simbolis) žiedai.

Vadovo kėdė valties vairininko vieta, ant nugarėlės stilizuotas žvejo tinklas, centre – penkių miežinės duonos kepalėliai ir dvi žuvys su Viešpaties nurodymu sėdintiems toje vietoje – „Jūs duokite jiems valgyti“ Mt 14:13-21. Altoriaus marmuro plokštė – 440 kg., po ja Šv. Jono PAULIAUS II kraujo ir kankinių Simforijano ir Blandinės relikvijos. AMBONOS – Dievo žodžio stalo šonų raižiniai atspindi Evangelijos pagal Mt 13, 1–23 –„Sėjėjas išsirengė sėti. Vieni grūdai nukrito ant kelio... Presbiterijos baldų autorius skulptorius HENRIKAS RATAUTAS.


5. STEBUKLINGASIS  ŠVČ. M. MARIJOS, MALONIŲ VERSMĖS PAVEIKSLAS

Centrinis senasis ąžuolo altorius ir „dangaus siena“ kaip ir visas bazilikos interjeras buvo užsakytas ir pagamintas ALEKSANDRO ZABORSKIO dirbtuvėje Šiauliuose, kuri tuo metu buvo didžiausia sakralinių reikmenų dirbtuvė Šiaurės Europoje. Altorių 1907 m. rugpjūčio 14 d. konsekravo vyskupas sufraganas GASPARAS CIRTAUTAS.

Švenčiausios Mergelės Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas (172x111 cm) nutapytas aliejumi ant pušies plokštės užbaigiamas arka. Paveikslo pirmavaizdis yra Romos popiežiškos Didžiosios Švč. Marijos bazilikos (BasilicaPapale di Santa Maria Maggiore) Švč. Mergelės Snieginės ikona. Arkidiakono, Žemaičių vyskupijos kanauninko MYKALOJAUS POVIETRIJAUS funduotas. Paveikslas garsėja teikiantis dvasines ir fizines malones prie jo besimeldžiantiems. Pirmieji votai (padėkos) fiksuoti prieš 400 m. dalis votų buvo sulydyti, puošiant paveikslą brangmetalio rūbais, XVI a. Vilniaus auksakalių autorystės darbas. Nuo seno piligrimai, atvykęprie Krekenavos stebuklingosios Mergelės Marijos paveikslo prašyti jos užtarimo, Dievo pagalbos, reikalingų malonių apeina aplink altorių keliais.


6. DEŠINYSIS ALTORIUS

Viršuje Šv. JURGIO, žemdirbių globėjo, paveikslas. Šonuose Šv. PRANCIŠKAUS ir Šv. DOMINYKO skulptūros.

Centre Šv. ANTANO PADUVIEČIO paveikslas. Brangaus metalo rūbas - aptaisai, kurie buvo pagaminti iš suaukotų votų (brangmetalo padėkų), rodo, kad paveikslas garsėja teikiantis malones prie jo besimeldžiantiems. Nuo seno Krekenava garsėja ne tik Žolinės, bet ir Šv. Antano Paduviečio atlaidais.

Taip pat šiame altoriuje yra pakeliamas Šv. apaštalų SIMONO ir JUDO TADO paveikslas, tapytas ant drobės. Paveikslo apačioje dešinėje autoriaus parašas - 1909 Antoni Przeslański.


7. BAZILIKOS VITRAŽAI

Bazilikos presbiterija papuošta STASIO UŠINSKIO vitražais. Juose – šv. Kazimieras, vysk. Mykolas Giedraitis, arkivyskupas Jurgis Matulaitis ir Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija. Krekenavos bažnyčios šoniniuose languose menininko VYTAUTO ŠVARLIO darbai: 8 figūriniai ir simboliniai vitražai.

Kairėje: Šv. popiežius Pijus XII ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, dešinėje: pop. Benediktas XVI ir vyskupas Kazimieras Paltarokas. Bazilikos Prisikėlimo koplyčioje įrengtas didelis vitražas „Prisikėlimas“, skirtas bažnyčios 100 m. jubiliejui.


8. KAIRYSIS ALTORIUS

Viršuje Šv. JONO PAULIAUS II paveikslas, drobė 2014, autorė Aušra Ratkevičienė.

Šonuose Šv. KAZIMIERO ir Šv. JUOZAPO skulptūros.

Centre Šv. LIUDVIKO ir ZELIJOS MARTENŲ šeimos paveikslas, 2021 m. drobė, autorius Egidijus Darulis.

Taip pat šiame altoriuje yra pakeliamas TRIJŲ KARALIŲ paveikslas, tapytas ant drobės. Paveikslo apačioje dešinėje autoriaus parašas - 1909 Antoni Przeslański. Altoriaus tabernakulyje šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų bei jų dukros šv. Teresėlės I-jo laipsnio relikvijos.


9. BAZILIKOS GRINDYS

Bazilikos grindų raštas ir prasmės bendras architektės Astos Prikockienės ir kun. Gedimino Jankūno projektas. Grindų plytelėse trys spalvos: geltona- dieviškumo, sakralumo; blizgi ruda - žemės, kūniškumo ir ribų; ir pilka – kasdienybės ir žemės dulkių. Geltona vyrauja ten kur vyksta šventieji slėpiniai, pradedant nuo krikštyklos bazilikos prieangyje ir einant taku link presbiterijos – altoriaus erdvės. Ant tako dvylika aštuonkampių žvaigždžių, Mergelės Marijos danguje vainikavimo simbolis, kuris virš altoriaus pakyla ant lubų ir sudaro Mergelės Marijos karūną pagal Apr 12:1. Dievo tautos, buvimo vietoje, ten kur suolai, turime visų trijų spalvų mozaiką, nes nei vienas žmogus nėra viena tik kuri spalva. Be to, su laiku tos proporcijos nuolat kinta. Ruda – mūsų žemiško ribotumo, laikinumo, baigtumo simbolis. Mūsų dvasia nuolat veržiasi įveikti tą ribą, bet be Kūrėjo pagalbos, kuris tas ribas nustatė, tai neįmanoma. Prisikėlimas yra Dievo dovana per Jėzų Kristų įveikti pačia didžiausia ir dažnai baisiausia ribą – mirtį.


10. VINCO SVIRSKIO DARBAI BAZILIKOJE

Krekenavos bazilikoje saugomi dievdirbio Vinco Svirskio darbai: lauko kryžius, Šv. Juozapo ir Šv. Petro skulptūros, bei gedulinis Kryžius su žvakidėmis. Lietuvių dievdirbio, liaudies menininko, vieno žymiausių XIX amžiaus kryžių skaptuotojo Vinco SVIRSKIO (1835–1916) gyvenimas apipintas legendomis, o tikrus faktus liudija įrašas Krekenavos parapijos krikšto ir gimimo metrikų knygoje: gimęs 1835 m. sausio 28 d., miręs 1916 m. kovo 7 d. Savo kūrinius Vincas Svirskis skobė iš vientisos ąžuolo medienos. Liaudies menininkas, savarankiškai įvaldęs medžio drožėjo amatą, sukūrė per 231 kryžių ir įvairių šventųjų skulptūrų.


11. KRIKŠTYKLA

Nuo III a. kaip atskira patalpa bažnyčios erdvėje, dažniausiai prie pagrindinių durų, įrengiama KRIKŠTYKLA. Tai vieta, kurioje laikomas krikštui skirtas šventintas vanduo ir šventinti aliejai. Krekenavos Krikštykla pagaminta Aleksandro Zaborskio dirbtuvėje. Raižinys vaizduoja Šv. Joną Krikštytoją krikštijantį Viešpatį Jėzų Jordano upėje. Virš krikštyklos Švč. Mergelės Marijos Širdies ir Švč. Jėzaus Širdies skulptūros.


12. BAZILIKOS LENTA

Mažosios bazilikos titulas buvo suteiktas popiežiaus Benedikto XVI 2011 m. rugpjūčio 15 d. Taip pat, Krekenavos šventovė, pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė, 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje (Basilica Papale di Santa Maria Maggiore) ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė). Švenčiami Marijos Snieginės atlaidai rugpjūčio 5 d., PARGINDINIAI – ŽOLINĖS – Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidai – rugpjūčio 15 d., švenčiami 8 dienas imtinai.


13. VARGONAI

Krekenavos bazilikos vargonus 1911 m. pastatė meistras Brunas Goebelis iš Karaliaučiaus (Op. Nr. 295). Vargonai 28 registrų, dviejų manualų (klaviatūrų) su pedalais. Tai didžiausi šio meistro autentiškai išlikę vargonai Lietuvoje.


14. VARPAI

Krekenavos bazilikos kairiame bokšte kabo trys varpai: MARIJOS, BEVARDIS ir ANTANAS.

MARIJOS vardo varpas labai tiksliai „žino“ savo gimtadienį – 1639 m. spalio 12 d. Jo amžius būtų dar ilgesnis, jei priskaičiuotume metus ir senojo varpo, iš kurio jis buvo perlietas.Varpo meistrą Joną BREUTELTĄ į Lietuvą pakvietė būsimasis karalius Vladislovas Vaza, tai vienintelis meistras Lietuvoje pelnęs Jo Karališkosios Didenybės liejiko titulą.

BEVARDIS – manoma, to pačio Jono BREUTELTO vėlesnis darbas. ANTANAS Antano Paduviečio varpas) - Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ir vyskupijos tikinčiųjų padovanotas, 325 kg. varpas nulietas Lenkijos Rduch Bells & Clocks liejykloje 2022 m.


15. ZAKRISTIJA - MUZIEJUS

Zakristija – bažnyčios patalpa kulto reikmenims laikyti ir apeigoms pasiruošti, joje saugomi religiniai indai, rūbai ir kiti liturgijai reikalingi reikmenys.

Kitoje patalpoje virš zakristijos yra memorialinis bažnyčios muziejus, jame ROMANO ALEKNOS ŠVOINICKIO (1845 – 1915) originalūs paveikslai: „Jėzus su Krekenavos vaikais“, bažnyčios statytojo kun. Pranciškaus Žukausko portretas, ilgamečio Krekenavos klebono kanauninko Bronislovo Barono portretas.

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas