Sekmadienio Evangelijos komentarai

Šventąjį Raštą pradedame skaityti bandydami atsakyti į penkis klausimus:

  1. Kokia pagrindinė teksto mintis?
  2. Ko nesupratau?
  3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šv.Rašto vietomis?
  4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?
  5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šv.Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?
Evangelija su žvaigždute * nurodo, jog yra ne vienas tos Šv. Rašto dalies komentaras 

ADVENTAS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

I advento sekmadienis Mt 24,37-44

Mk 13,33-37 *

Lk 21,25-28.34-36
II advento sekmadienis Mt 3,1-12

Mk 1,1-8 *

Lk 3,1-6
III advento sekmadienis - Gaudete Mt 11,2-11

Jn 1,6-8,19-28 *

Lk 3,10-18
IV advento sekmadienis Mt 1,18-24

Lk 1,26-38 *

Lk 1,39-45

KALĖDŲ LAIKAS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

Kūčių vakaras Mt 1,1-25 " "                 
Viešpaties gimimas (Kalėdos) Lk 2,1-14 " "
Kalėdų rytas Lk 2,15-20 " "
Kalėdų diena Jn 1,1-18. " "
Kalėdų 2-oji diena /
Šv. Steponas
Mt 10,17-22 " "

Kalėdų 3-oji diena / 
Šv. Jonas Evangelistas 

Jn 20,1-8 " "

Kalėdų 4-oji diena / 
Šv. Nekaltieji Vaikeliai 

Mt 2,13-18 " "
Kalėdų  5-oji diena  Lk 2,22-35 " "
Kalėdų  6-oji diena Lk 2,36-40 " "
Kalėdų  7-oji diena Jn 1,1-18 " "

Šventoji Šeima

Mt 2,13-23 Lk 2,22-40 Lk 2,41-52
Švč. Mergelė Marija,
Dievo Gimdytoja
Lk 2,16-21 " "
Kristaus Apsireiškimas
(Trys Karaliai)

Mt 2,1-12 *

" "
Kristaus Krikštas Mt 3,13-17 Mk 1,7-11 Lk 3,15-16.21-22

 EILINIS LAIKAS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

II eilinis sekmadienis Jn 1,29-34 Jn 1,35-42 Jn 2,1-11
III eilinis sekmadienis Mt 4,12-23 Mk 1,14-20 Lk 1,1-4;4,14-21
IV eilinis sekmadienis Mt 5,1-12 Mk 1,21-28 * Lk 4,21-30
Kristaus Paaukojimas 
(Grabnyčios)
Lk 2,22-40 " "
V eilinis sekmadienis Mt 5,13-16 Mk 1,29-39 * Lk 5,1-11
VI eilinis sekmadienis Mt 5,17-37 Mk 1,40-45 Lk 6,17.20-26
VII eilinis sekmadienis Mt 5,38-48 Mk 2,1-12 Lk 6,27-38

GAVĖNIA

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

Pelenų trečiadienis Mt 6,1,6.16-18 "
I Gavėnios sekmadienis Mt 4,1-11 Mk 1,12-15  Lk 4,1-13 
II Gavėnios sekmadienis Mt 17,1-9 Mk 9,2-10  Lk 9,28-36 
III Gavėnios sekmadienis Jn 4,5-42 Jn 2,13-25 Lk 13,1-9 
IV Gavėnios sekmadienis (Laetare) Jn 9,1-41  Jn 3,14-21  Lk 15,1-3.11-32 
V Gavėnios sekmadienis Jn 11,1-45  Jn 12,20-33 Jn 8,1-11 
Kristaus Kančios sekmadienis
(Verbos)
Mt 24,1-11

Mk 11,1-10

Jn 12,12-16

Lk 19,28-40 
Kristaus Kančios istorija Mt 26 ir 27 Mk 14 ir 15 Lk 22 ir 23 

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

Didysis Pirmadienis  Jn 12,1-11
Didysis Antradienis Jn 13,21-38
Didysis Trečiadienis Mt 26,14-25  " "
Didysis Ketvirtadienis Lk 4,16-21 "
Paskutinė Vakarienė Jn 13,1-15 "
Didysis Penktadienis Jn 18,1-40 "
Velykų vigilija - Velyknaktis Mt 28,1-10 Mk 16,1-8  Lk 24,1-12

VELYKŲ LAIKAS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

Viešpaties Jėzaus Kristaus
Prisikėlimas (Velykos)
Jn 20,1-9 "
II Velykų diena Mt 28,8-15
III Velykų diena Jn 20,11-18 
IV Velykų diena Lk 24,13-35 
V Velykų diena Lk 24,35-48
VI Velykų diena Jn 21,1-14 
VII Velykų diena  Mk 16,9-15 "
II Velykų sekmadienis (Atvelykis) Jn 20,19-31 * " "
III Velykų sekmadienis Lk 24,13-35 Lk 24,35-48 Jn 21,1-19
IV Velykų sekmadienis Jn 10,1-10 Jn 10,11-18 Jn 10,27-30 
V Velykų sekmadienis Jn 14,1-12 Jn 15,1-8 Jn 13,31-35
VI Velykų sekmadienis Jn 14,15-21 Jn 15,9-17  Jn 14,23-29 
Kristaus Žengimas į dangų
(Šeštinės)
Mt 28,16-20  Mk 16,15-20  Lk 24,46-53 
VII Velykų sekmadienis Jn 17,1-11 Jn 17,12-19  Jn 17,20-26 
Šventosios Dvasios atsiuntimas
(Sekminės)

Jn 7,37-39

Jn 20,19-23

"  "
Švenčiausioi Trejybė Jn 3,16-18 Mt 25,16-20  Jn 16,12-15
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas
(Devintinės)
Jn 6,51-58 Mk 14,12-26  Lk 9,11b-17
Švč. Jėzaus Širdis Mt 11,25-30  Jn 19,31-37  Lk 15,3-7

EILINIS LAIKAS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

VI eilinis sekmadienis Mt 5,17-37  Mk 1,40-45 Lk 6,17.20-26 
VII eilinis sekmadienis Mt 5,38-48  Mk 2,1-12  Lk 6,27-38
VIII eilinis sekmadienis Mt 6,24-34  Mk 2,18-22 Lk 6,39-45
IX eilinis sekmadienis Mt 7,21-27  Mk 2,23;3,1-6 Lk 7,1-10
X eilinis sekmadienis Mt 9,9-13  Mk 3,20-35 Lk 7,11-17 
XI eilinis sekmadienis Mt 9,36–10,8 Mk 4,26-34 Lk 7,36-50;8,1-3 
XII eilinis sekmadienis Mt 10,26-33 Mk 4,35-41 Lk 9,18-24
XIII eilinis sekmadienis Mt 10,37-42  Mk 5,21-43 Lk 9,51-62 
XIV eilinis sekmadienis Mt 11,25-30  Mk 6,1-6  Lk 10,1-12.17-20 
XV eilinis sekmadienis Mt 13,1-23  Mk 6,7-13  Lk 10,25-37 
XVI eilinis sekmadienis Mt 13,24-43 Mk 6,30-34  Lk 10,38-42 
XVII eilinis sekmadienis Mt 13,44-52  Jn 6,1-15  Lk 11,1-13 
XVIII eilinis sekmadienis Mt 14,13-21  Jn 6,24-35 Lk 12,13-21 
XIX eilinis sekmadienis Mt 14,22-33  Jn 6,41-51  Lk 12,32-48 
XX eilinis sekmadienis Mt 15,21-28  Jn 6,51-59  Lk 12,49-53
XXI eilinis sekmadienis Mt 16,13-20 Jn 6,60-69 Lk 13,22-30
XXII eilinis sekmadienis Mt 16,21-27 

Mk 7,1-8a.
14-15.21-23

Lk 14,1.7-14 
XXIII eilinis sekmadienis Mt 18,15-20 Mk 7,31-37  Lk 14,25-33
XXIV eilinis sekmadienis Mt 18,21-35  Mk 8,27-35  Lk 15,1-32 
XXV eilinis sekmadienis Mt 20,1-16  Mk 9,30-37  Lk 16,1-13 
XXVI eilinis sekmadienis Mt 21,28-32 Mk 9,38-50  Lk 16,19-31 
XXVII eilinis sekmadienis Mt 21,33-43 * Mk 10,2-16  Lk 17,5-10 
XXVIII eilinis sekmadienis Mt 22,1-14 * Mk 10,17-30  Lk 17,11-19
XXIX eilinis sekmadienis Mt 22,15-21 * Mk 10,35-45  Lk 18,1-8 
XXX eilinis sekmadienis Mt 22,34-40 Mk 10,46-52  Lk 18,9-14 
XXXI eilinis sekmadienis Mt 23,1-12  Mk 12,28-34  Lk 19,1-10 
XXXII eilinis sekmadienis Mt 25,1-13  Mk 12,38-44  Lk 20,27-38 
XXXIII eilinis sekmadienis Mt 25,14-30  Mk 13,24-32  Lk 21,5-19 
Kristus, Visatos Valdovas      Mt 25,31-46 * Jn 18,33-37  Lk 23,35-43 

ŠVENTĖS

Sekmadienio evangelijų 
ciklas >

A

B

C

Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Lk 1,5-17 (išv.)

Lk 1,57-66.80

   
Šv. Petras ir Paulius

Jn 21,15-19 (išv.)

Mt 16,19-19

   
Kristaus Atsimainymas Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28b-36 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų
(Žolinė)

Lk 11-27,28 (išv.)

Lk 1, 39-56

   
Švč. Mergelės Marijos gimimas
(Šilinės)
Mt 1,1-23    
Visi šventieji Mt 5,1-12    
Mirusiųjų minėjimo diena
(Vėlinės)
Jn 14,1-6    
Laterano bazilikos pašventinimas Jn 2,13-22    
Gailestingumo Motina Jn 19,25-27     
Švč. Mergelės Marijos Nekaltas
Prasidėjimas
Lk 1-26-38     

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Šv. Rašto studijos
trečiadieniais, spalio - gegužės mėnesiais

18.00 val. šv. Mišios, po jų 18.30 val.
Šv. Rašto  studijos parapijos namuose.

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas