„Vilties" salės ir parapijos namų nuoma

NUOMOS ĮKAINIAI 

Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio dėl padidėjusių salių aptarnavimo bei eksplotacijos išlaidų nuomos įkainiai padidėjo. Pageidautume, kad naudojantis „Vilties“ sale (poilsio kambariu, el. šildymu / vėsinimu, krosnele, WC) parapijai būtų paliekama:

 • 100 Eur minimali auka parai; antrąją parą skaičiuojant valandinę 3 Eur/val. auką;
 • 50 Eur nuomuojant patalpas 3 valandas.

Pageidautume, kad naudojantis parapijos namų sale (salė, WC, el. šildymu/vėsinimu, krosnele) parapijai būtų paliekama:

 • Naudojantis sale geduliniams pietums – 100 Eur minimali auka.
 • 120 Eur auka už patalpų naudojimąsi iki 3 val., salėje rengiant asmenines šventes ar minint artimųjų mirties metines. Kiekviena papildoma valanda  – 10 Eur/val;
 • Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais nesant galimybės pasinaudoti sale geduliniams pietums, juos galima ruošti svetainėje / artimųjų poilsio kambaryje (iki 30 asmenų). Auka – 50 Eur.

Pageidautume, kad naudojantis parapijos namų virtuve (įrankiai, el. šildymu/vėsinimu, technika, vanduo) parapijai būtų paliekama:

 • 50 eurų minimali auka.

NAUDOJIMOSI PARAPIJOS NAMŲ "VILTIES" SALĖS TVARKA

Nuo 2014 metų spalio mėnesio Jūsų ir kitų rėmėjų dėka Krekenavos parapijos namuose pašventinta ir atidaryta „Vilties“ salė.

Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties.“ (1 Tes 4, 13).

Tame pačiame pastate esanti pagrindinė salė esant reikalui naudojama gedulingiems pietums. Visa tai daugeliu atvejų palengvino atsisveikinimą su mūsų brangiais mirusiaisiais ir jų palydėjimą į amžinybę. Po atidarymo, atsižvelgiant į patirtį, poreikius bei galimybes, nusistovėjo tam tikra tiek laidojimo, tiek naudojimosi salėmis tvarka, su kuria norime visus supažindinti.

 • Yra įprasta, kad mirties atveju mirusiojo artimieji pirmiausia kreipiasi į laidojimo paslaugų firmą ir tik tada į parapiją dėl šv. Mišių ir palydėjimo. Kadangi klebonas vienas aptarnauja tris parapijas bei turi kitų įsipareigojimų už parapijų ribų, ne kartą susiduriame su situacija, kuomet laidojimo firmos paskirtu laiku klebonas galimybės palydėti mirusiojo į kapines neturi. Todėl kviečiame mirties atveju pirmiausia kreiptis į parapijos raštinę (8 620 20989, ne darbo metu – 8 611 88035 arba el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com) ir tik po to derinti laidotuvių laiką su laidojimo firma.
 • Šv. Mišios laidotuvių atveju aukojamos 12 val. (išskyrus pirmadienius), po jų, paprastai apie 13 val., atliekamos atsisveikinimo apeigos ir palydima į kapines. Karstas (urna) į baziliką nenešamas ir lieka salėje. Raginame į šv. Mišias ateiti ne vėliau kaip 15–20 min. iki šv. Mišių, kad būtų galima atlikti išpažintį ir susikaupti maldai.
 • Pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos, nelydima į kapines, yra galimybė tik pašarvoti.
 • Kapinėms esant už parapijos ribų ir klebonui neturint galimybės į jas lydėti, artimieji gali kreiptis į kitą kunigą (dažniausiai tos parapijos, į kurią lydima), kad pasitiktų, arba, klebonui salėje atlikus atsisveikinimo apeigas, karstą į kapines palydėti be kunigo.
 • Jei šarvojama parapijos ribose ne Krekenavoje, šv. Mišios vis tiek vyksta bazilikoje nustatyta tvarka, o išlydėjimui kunigas nuvežamas arba atvyksta į šarvojimo vietą. Pašarvojus mirusį Žibartoniuose ar Naujarodžiuose, yra galimybė šv. Mišias aukoti ten esančiose koplyčiose.
 • Jeigu mirusysis atvežamas laidoti iš kitur, šv. Mišios aukojamos toje parapijoje ar vietovėje, kur buvo pašarvotas. Mūsų parapijos klebonas gali, jeigu reikia, atlikti apeigas mūsų kapinėse. 
 • Aukos dydis už šv. Mišias ir palydėjimą parapijoje nėra nustatytas. Dera atsižvelgti į klebono, darbuotojų ir bazilikos išlaikymo poreikį bei savo galimybes. Dėl visko tartis ir auką palikti galima parapijos raštinėje jos darbo metu.
 • Parapijos namų ir kartu „Vilties“ salės administratorė – Akvelina Pogužinskienė (Bažnyčios g. 16; mob. 8 611 88035). Visais su salėmis susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į ją.
 • Nors atviros visiems, visos parapijos namų patalpos, įskaitant ir „Vilties“ salę, pirmiausia skirtos parapijos sielovados reikmėms (pavyzdžiui, Žolinės atlaidų metu), tad salės šarvojimui ir geduliniams pietums atviros ne visada. Taip pat gali būti, kad pašarvojus mirusį „Vilties“ salėje, didžiojoje tuo metu vyks parapijos veiklos.
 • Parapija neteikia duobės kasimo, katafalko, giesmininkų ir kitų panašių paslaugų. Visa tai atlieka laidojimo paslaugas teikiančios firmos.
 • Yra įprasta, kad mirusysis laikomas vieną arba dvi paras.
 • Vis dar gajus paprotys lankant mirusįjį nešti gėles, krepšelius ir vainikus. Nors tokiu būdu akivaizdžiai parodomas dėmesys mirusiajam ir jo artimiesiems, dažnai atsitinka ir taip, kad laidotuvių dieną nėra užtektinai žmonių visoms gėlėms ir vainikams nunešti į kapines. Norime priminti, kad gražiausia ir svarbiausia mūsų dėmesio mirusiajam išraiška yra malda laidotuvių šv. Mišiose, priimant Švenčiausiąjį Sakramentą, užprašant mėnesio, pusės metų ar metinių šv. Mišias. Kita galimybė – nedidele auka prisidėti prie laidotuvių išlaidų, perduodant ją mirusiojo artimiesiems.
 • Palaikų kremavimo atveju Bažnyčia ragina, kad atsisveikinimas su mirusiuoju vyktų prie jo kūno. Bažnyčia tiki mirusiųjų prisikėlimu su kūnu ir siela, todėl atsisveikinimo apeigos, nesant didelei būtinybei kad būtų kitaip, turi būti atliekamos prie kūno, o ne kremuoto kūno palaikų.
 • Šiuo metu parapija neturi galimybės pati organizuoti maitinimo laidotuvių, metinių ar kitomis progomis, tačiau leidžiama pasinaudoti parapijos sale pietums tokiu atveju, kai maistas yra užsakomas ir atvežamas su visais reikalingais indais ir įrankiais.

Tikimės, kad pateikta informacija padės išvengti didesnių nesusipratimų ir palengvins artimųjų rūpesčius laidotuvių metu.


NAUDOJIMOSI PAGRINDINĖS PARAPIJOS NAMŲ SALĖS TAISYKLĖS

2014 m. už ES lėšas ir parapijiečių bei kitų aukotojų lėšomis buvo rekonstruoti parapijos namai. Materialių, darbo bei maldos aukų dėka, atsižvelgiant į naudojimo patirtį bei poreikius, ir toliau vyksta įrengimo, remonto darbai, įsigyjamas būtinas inventorius. Norint užtikrinti sklandų pagrindinės  parapijos salės (toliau „salės“) naudojimą, nustatome bendrąsias naudojimo taisykles.

 1. Salė nėra komercinio naudojimo patalpos ir pirmiausia skirta mūsų parapijos sielovados reikmėms. Po to seka parapijos bendruomenės narių poreikiai ir galiausiai – parapijos svečių poreikiai. Taigi salė ir kitos parapijos namų patalpos, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus prioritetus, nėra atvira visada ir visiems.
 2. Salė gali būti naudojama parodoms, paskaitoms, šventėms, geduliniams pietums ir kitiems su parapijos misija derantiems renginiams.
 3. Parapijos namų patalpose veikia ir „Vilties“ (šarvojimui tinkama) salė. Užsisakantys pagrindinę parapijos salę sutinka su sąlyga, kad „Vilties“ salėje tuo pat metu gali vykti šermenys. Nors patalpų garso izoliacija yra pakankamai gera, prašome jautriai reaguoti į tokius atvejus neleidžiant pernelyg garsios muzikos.
 4. Parapija šiuo metu neturi galimybės teikti maitinimo paslaugų. Norint pasinaudoti parapijos namų virtuve, joje esančiais įrengimais ar indais, reikia susitarti.
 5. Besinaudojantys parapijos namų patalpomis atsako už jose esančio inventoriaus bei ekspozicijos (jei tuo metu eksponuojama paroda) saugumą. Vagystės ar inventoriaus sugadinimo atveju parapija gali paprašyti atlyginti žalą. Už asmeninių daiktų saugojimą atsako patys naudotojai.
 6. Patalpose laikomasi švaros ir tvarkos.

Parapijos namų administratorė – Akvelina Pogužinskienė (Bažnyčios g. 16; mob. 8 611 88035). Visais su sale ir kitų parapijos namų patalpų naudojimu susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į ją.