Parapijoje dirbę dvasininkai

 

Krekenavos Parapijos

ir bažnyčios valdytojai

 

 

Krekenavoje dirbę kunigai

(laikotarpis)

 

 

1419 m. pirmos bažnyčios fundatoriai (išlaikytojai)

Stanislovasir Aleksiejus Vizgirdavičiai (Vizgirdos)

(Wizgierd (Wizgird) Stanisław/Aleksei)

 

 

Misionierius Albertas (?) (1409)

Misionierius Šilingas (?)

 

Karmelitų vienuoliai

 

 

Kunigo(altarijos) išlaikytoja

Katerina Bundirienė su sūnumi Florijonu

 

 

Vienuolis Žukauskas (?)

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Jurgis Talaičiuis(Talatas)(Talaitis)

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Vaclovas Virbickis

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Merkelis Giedraitis

 

 

Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas Vladislovas Baltramiejus Giedraitis SJ

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Antanas Erazmas Valavičius

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius, Dr. Juozapas Arnulfas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius Ignotas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius Simonas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas dr. Benediktas Smigelskis

 

 

 

Krekenavos klebonai ir kiti drauge tarnavę dvasininkai

 

 

Prisiekęs  vikaras  (pirmasis of. klebonas) 

  JUOZAPAS MARGEVIČIUS

1855-1864

 

 

Vik. Antanas Mackevičius (1853–1855)

 

 

    Klebonas  JURGIS BARTAŠEVIČIUS

   1864 - 1886

 

 

Vik. Ignas Brazdžionis

Vik. (Vadaktų filijai) Jonas Bublevskis

 

 

Klebonas PRANCIŠKUS ŽUKAUSKAS 

      1886-1901

 

 

 

 

  

 

Klebonas  BOLESLOVAS BARONAS

           1901 – 1915

 

 

 

 

   

   

Klebonas  KAZIMIERAS KAZLAUSKAS

1915 – 1923

 

Vik. Antanas Tvarijonavičius (1914-1918)    

Prelatas Juozas Mačiulis – Maironis 

 (1915–1918)

 

Alt. kunigas Cesevičius ( † 1923) 

 

 

/vėl paskirtas/

Klebonas BOLESLOVAS BARONAS

1923 – 1937 

 

 

Vik. Pranciškus Venckus (1926)

Vik. Vincentas Švagždys (1929-1931)

Vik. Kazimieras Mozūras (1931)

Vik. Jonas Mykolas Gasiūnas (1931 – 1933)

Vik. Jonas Nagulevičius (1933)

Vik. Antanas Mažeika (1934-1937)

Vik. Steponas Pelešynas (1936-1937)

 

Alt. Felicijonas Lialys (1928–1937)

 

 

Klebonas  GASPARAS SPUDAS 

1938–1950

 

Vik. Lionginas Keršulis (1944 – 1945)

Vik. Antanas Vaškevičius (1945-1947)

 

Alt. kunigas g.kan. Boleslobas Baronas

              († 1941) palaidotas šventoriuje

Alt. kun. Dominikas Tuskenis (1940–1947)

Alt. Juozapas Savukaitis († 1949)

 

 

Klebonas ANTANAS NAVICKAS (Navakas)

1950 – 1974

 

 

Vik. Povilas Svirskis (1950)

 

Vik. Petras Žiukelis (1952-1954)

Vik. Juozas Bagdonas (1954 1956)

Vik. Juozas Vaičionis (1956 – 1958)

Vik. Antanas Rameikis (1958)

Vik.Gediminas Ignas Blynas (1971-1973)

 

Koadjutorius /vik.

Bronius Antanaitis  (1958–1962)

 

Koadjutorius /vik.

Antanas Mikulėnas (1962)

 

Koadjutorius/vik. 

Kazimieras Dulksnys   (1962–1974)

 

Alt. Jonas Kazėnas (1950 – 1951)

       († 1951) palaidotas šventoriuje

Atl. Petras Žiukelis (1974-1976)

 

 

Klebonas  KAZIMIERAS DULKSNYS     

                                     1974 – 1983

 

 

Vik. Juozas Janulis (1973)

Vik. Robertas Pukenis (1979-1981)

 

 

Klebonas  PETRAS BUDRIŪNAS

1983–2011

 

 

Alt. Juozapas Mickevičius

               († 1985) palaidotas šventoriuje

Alt. Jonas Vaičiūnas (1985-1989)

 

Rez. Vincentas Stankevičius (2007-2011)

 

 

Klebonas – bazilikos  rektorius

   dr. GEDIMINAS JANKŪNAS

   nuo 2011 

 

 

Alt. kan. Petras Budriūnas

     († 2015) palaidotas šventoriuje