Parapijoje dirbę dvasininkai

 Krekenavos Parapijos 

ir bažnyčios valdytojai

 Krekenavoje dirbę kunigai

(nurodomas laikotarpis) 

1419 m. pirmos bažnyčios fundatoriai (išlaikytojai)

Stanislovasir Aleksiejus Vizgirdavičiai (Vizgirdos)

(Wizgierd (Wizgird) Stanisław/Aleksei)

 Misionierius Albertas (?) (1409)

Misionierius Šilingas (?)

Karmelitų vienuoliai 

 Kunigo (altarijos) išlaikytoja

Katerina Bundirienė su sūnumi Florijonu 

Vienuolis Žukauskas (?)

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas Jurgis Talaičiuis(Talatas)(Talaitis)

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Vaclovas Virbickis

Žemaičių kapitulos arkidiakonas Merkelis Giedraitis

Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas Vladislovas Baltramiejus Giedraitis SJ

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas Antanas Erazmas Valavičius

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas, vyskupo koadjutorius, Dr. Juozapas Arnulfas Giedraitis 

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas, vyskupo koadjutorius Ignotas Giedraitis

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas, vyskupo koadjutorius Simonas Giedraitis

 Žemaičių kapitulos arkidiakonas dr. Benediktas Smigelskis

 

 Krekenavos klebonai ir kiti drauge tarnavę dvasininkai

 Prisiekęs  vikaras  (pirmasis of. klebonas) 

  JUOZAPAS MARGEVIČIUS

1855-1864

Vik. Antanas Mackevičius (1853–1855)

   Klebonas  JURGIS BARTAŠEVIČIUS

   1864 - 1886

Vik. Ignas Brazdžionis

Vik. (Vadaktų filijai) Jonas Bublevskis 

 Klebonas PRANCIŠKUS ŽUKAUSKAS 

      1886-1901

 

 

 Klebonas  BOLESLOVAS BARONAS

           1901 – 1915

 

   Klebonas  KAZIMIERAS KAZLAUSKAS

1915 – 1923

Vik. Antanas Tvarijonavičius (1914-1918)    

Prelatas Jonas Mačiulis – Maironis  (1915–1918)

Alt. kunigas Cesevičius ( † 1923)  

 /vėl paskirtas/

Klebonas BOLESLOVAS BARONAS

1923 – 1937 

 

Vik. Pranciškus Venckus (1926)

Vik. Vincentas Švagždys (1929-1931)

Vik. Kazimieras Mozūras (1931)

Vik. Jonas Mykolas Gasiūnas (1931 – 1933)

Vik. Jonas Nagulevičius (1933)

Vik. Antanas Mažeika (1934-1937)

Vik. Steponas Pelešynas (1936-1937)

 

Alt. Felicijonas Lialys (1928–1937) 

 Klebonas GASPARAS SPUDAS 

1938–1950

Vik. Lionginas Keršulis (1944 – 1945)

Vik. Antanas Vaškevičius (1945-1947)

 

Alt. kunigas g.kan. Boleslobas Baronas

  († 1941) palaidotas šventoriuje

Alt. kun. Dominikas Tuskenis (1940–1947)

Alt. Juozapas Savukaitis († 1949) 

 Klebonas ANTANAS NAVICKAS (Navakas)

1950 – 1974

 

Vik. Povilas Svirskis (1950)

Vik. Petras Žiukelis (1952-1954)

Vik. Juozas Bagdonas (1954 1956)

Vik. Juozas Vaičionis (1956 – 1958)

Vik. Antanas Rameikis (1958)

Vik. Gediminas Ignas Blynas (1971-1973)

 

Koadjutorius /vik. Bronius Antanaitis  (1958–1962)

Koadjutorius /vik. Antanas Mikulėnas (1962)

Koadjutorius/vik.  Kazimieras Dulksnys   (1962–1974)

 

Alt. Jonas Kazėnas (1950 – 1951)

       († 1951) palaidotas šventoriuje

Atl. Petras Žiukelis (1974-1976) 

 Klebonas  KAZIMIERAS DULKSNYS   

                                     1974 – 1983

 Vik. Juozas Janulis (1973)

Vik. Robertas Pukenis (1979-1981)

 Klebonas  PETRAS BUDRIŪNAS

1983–2011

 

Alt. Juozapas Mickevičius († 1985) palaidotas šventoriuje

Alt. Jonas Vaičiūnas (1985-1989) 

Rez. Vincentas Stankevičius (2007-2011) 

Klebonas – bazilikos  rektorius

dr. GEDIMINAS JANKŪNAS

   nuo 2011 

Alt. kan. Petras Budriūnas

     († 2015) palaidotas šventoriuje

 

 

 

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas