Dvasininkai ir tarnautojai

KUN. DR. GEDIMINAS JANKŪNAS

Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius

kun gediminas jankunas 170x235Esu panevėžietis. Gimiau 1978 m. lapkričio 23 d. Mano tėveliai a.a. Danutė (2020) ir Jonas Jankūnai. 1997 metais baigęs Panevėžio Vytauto  Žemkalnio gimnaziją (iki 10 klasės mokiausi Panevėžio IX  vidurinėje mokykloje), įstojau į tarpdiecezinę Kauno kunigų  seminariją bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą.

Po poros metų vyskupas Juozapas Preikšas tolimesnėms studijoms išsiuntė į JAV Čikagos arkivyskupijos Mundelein seminariją - universitetą. 2003 m. pabaigus bakalauro ir magistro studijas rugpjūčio 23 d. vyskupo Jono Kaunecko įšventintas į kunigus Panevėžio katedroje.

Po šventimų paskirtas Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu. 2005 m. grįžau į Čikagą tolimesnėms teologijos studijoms, kurias baigiau įgydamas teologijos licenciato laipsnį. 2006 m. grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, vėliau – Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos administratoriumi. 2009 m. vėl išvykau į Čikagą, kur 2010 m. apsigyniau teologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“. 2011 m. disertacijos pagrindu Alba House leidykla Niujorke išleido knygą „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedict XVI‘s Response“.

Sugrįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaru pastoracijai, taipogi pradėjau dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1996 m. esu Pranciškonų pasauliečių ordino narys, taipogi priklausau Ateitininkų sąjūdžiui. Be parapijinių pareigų, bendradarbiauju Marijos radijuje, priklausau įvairioms bažnytinėms ir pasaulietinėms taryboms.

Į Krekenavą atvykau 2011 m. rugsėjo 15 d., kuomet buvau paskirtas parapijos klebonu ir naujai paskelbtos bazilikos rektoriumi. Kartu tapau ir Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko bei Upytės šv. Karolio Boromiejaus parapijų administratoriumi. Džiaugiuosi galėdamas darbuotis tokioje didingoje Panevėžio vyskupijos Marijos šventovėje ir kartu būti netoli nuo savo gimtojo miesto Panevėžio ir jame gyvenančių brangių žmonių.


REFERENTĖ - BUHALTERĖ

Sonata Česevičienė, tel. +370  620 20989. Pareiginiai referentės-buhalterės nuostatai >


PARAPIJOS NAMŲ ir "VILTIES" SALĖS ADMINISTRATORĖ

Akvelina Pogužinskienė, tel. +370 611 88035. Pareiginiai administratorės nuostatai >


VARGONININKAS

Mantas Masiokas, tel. +370 625 30704 Pareiginiai vargonininko nuostatai > 


ZAKRASTIJONAS - ŪKVEDYS

Gediminas Kaspariūnas, tel. +370 688 91390 Pareiginiai ūkvedžio nuostatai >