Kviečiame melstis noveną laukiant Šventosios Dvasios!

2024-05-09 | Krekenavos parapija
Sekmines 14

Nuo gegužės 10 d. devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, katalikai bažnyčiose ar namie raginami melstis Šventajai Dvasiai. Įprastai kalbamas arba giedamas Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus).

Krikščionių paprotys melstis devynias dienas paeiliui (vadinamas novena) prašant kokios nors ypatingos malonės kilo iš šio Jėzaus paraginimo ir vieningos apaštalų maldos laukiant Šventosios Dvasios. XIX a. popiežius Leonas XIII, pakvietė visus tikinčiuosius kasmet prieš Sekmines švęsti iškilmingą devyndienį. Šias devynias dienas atsidėti nuolatinei Eucharistijos adoracijai bei užtarimo maldai vieningai sutartomis intencijomis. Malda gali būti įvairi, pritaikyta bendruomenės ar tikinčiojo patirčiai bei galimybėms. Svarbiausia – intencijos, minties ir širdies vienybė – šauktis Šventosios Dvasios, kuri viena turi galią atnaujinti pasaulį, Bažnyčią, kiekvieną širdį.

Novena pradedama likus devynioms dienoms iki Sekminių – penktadienį po Šeštinių (Lietuvoje – prieš Šeštines), baigiama iki Sekminių vigilijos. Kiekvieną dieną bendruomenine ar asmenine malda kreipiamės į Šventąją Dvasią konkrečia intencija, mąstome Dievo žodį, užtariame maldoje pasaulį ir Bažnyčią, bendruomenę ir vieni kitus. Drauge būkime atviri Dvasios įkvėpimams ir dovanoms, spontaniškumui. Noveną kasdien pradedame arba užbaigiame Sekminių sekvencija „Dvasia Viešpatie, ateik“ su ją lydinčia malda.

„Veni Sancte Spiritus“ yra tradicinė malda, viena iš penkių sekvencijų. Sekvencija – tai giedamas rimuotas pasakojimas, kuriam pradžią davė 9 a. Prancūzijos vienuolynai. Tokia rimuota forma padėjo vienuoliams geriau įsiminti liturginį tekstą. Viduramžiais sekvencijos labai išpopuliarėjo, jų buvo sukurta tūkstančiai. Šiandien katalikų Bažnyčioje oficialiai išlikusios tik penkios tokio pobūdžio giesmės. Manoma, kad šios sekvencijos Šventajai Dvasiai autorius yra arba Kenterberio arkivyskupas Steponas Langtonas arba abatas Notker Balbulus. 

"Melskime Dievą Tėvą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Šventosios Dvasios malonėje, kad Sekminių iškilmės šventimas būtų kaip kaitri liepsna ir smarkus vėjas krikščioniškam gyvenimui ir visos Bažnyčios misijai..."
Popiežius Benediktas XVI, Sekminių vigilija, 2006)

 

Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“
(Veni Sancte Spiritus)

Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas. 

Darbuose Tu - poilsis,
kaitroje Tu - atvėsis,
Tu - paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave,
tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!

Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Kun.: Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa;
leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas