Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2023-05-16 | Krekenavos parapija
Balandis 6

Balandžio mėnesio pradžia šiais metais sutapo su Didžiąją metų savaite, kuri prasideda Kančios sekmadieniu, kurį dar kitaip vadiname Verbų, arba Palmių, sekmadieniu. Viešpats Jėzus tądien įžengia į Dievo tautos sostinę - Jeruzalę. Minios, Jam po kojomis mesdamos palmių šakeles, Jį lydi ir pasitinka kaip Mesiją. Kokia triumfuojanti pradžia, tačiau toks skaudžiai kankinantis tęsinys. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios, tau – Osana, Dieve mūs.

Balandis 5

Balandis 4

Didįjį Antradienį pasitikome švęsdami Eucharistiją Krekenavos socialinės globos namuose. „Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti..." Simonas Petras jį paklausė: „Kur eini, Viešpatie?“ Jėzus atsakė: „Kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi“. Petras vėl klausė: „Viešpatie, kodėl gi negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę už tave guldysiu!“ Jėzus atsakė: „Tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi (Jn 13, 33-38)

Didįjį Ketvirtadienį Kunigystės ir Eucharistijos įsteigimo slėpinyje susitikome su Altoriaus Kristumi. Tradiciškai Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje klebonas Gediminas, atkartodamas Jėzaus elgesį, plovė kojas 12 vyrų.  Neuždarykime savo širdžių kalėjimuose, leiskime Jėzui gyventi mūsų gyvenimuose! Kristau, išduotas, suimtas, įkalintas, visų apleistas, pasigailėk mūsų!

Balandis 7

Didįjį Penktadienį Kristaus Kančios pamaldose Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje  jutome liūdesį, skausmą ir tragediją, lankantis mylimo Dievo šermenyse. Koks skurdus tampa žmogaus ir pasaulio gyvenimas, jeigu jame miršta Dievas!

Balandis 8

Balandis 9

Tamsa ir tyla tęsėsi iki Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio budėjimo apeigų. Tikinčiųjų bendruomenė su neuždegtomis žvakelėmis rankose rinkosi bazilikos prieigose, kur buvo šventinama ugnis, įžiebiama visus ateinančius metus Prisikėlusį Kristų simbolizuojanti didelė Velykinė žvakė. Paskui degančią Velykų žvakę ėjome į tamsą ir tylą... Paskelbus velykinį Šlovinimą buvo skaitomi esminiai Išganymo istorijos įvykius primenantys Dievo žodžio skaitiniai. Vėliau sekė Vandens šventinimo ir Krikšto ar Krikšto pažadų atnaujinimo liturgija, ir galiausiai po iškilmingo Garbės himno, skambant varpams ir varpeliams, suskambėjo džiaugsmingas Kristaus Prisikėlimą pašlovinantis šaukinys – džiaugsmingas „Aleliuja“. Kristus prisikėlė! Kristus tikrai prisikėlė!

Balandis 10

Balandis 11

Balandis 12

Velykų rytą visus žadino skambantys varpai, skelbdami Prisikėlimo žinią ir kviesdami jungtis į Velykinę procesiją, kartu su vėliavomis ir orkestro dūdomis, giesme ir malda visam pasauliui apie Išgelbėjimą. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas (Šv.  Paulius)

Balandis 13

Balandis 15

Balandis 14

Balandžio 15-oji Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – kasmėnesinių atlaidų diena. Kristaus Prisikėlimo šventės džiugesyje, maldose sujungti su Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, kurioje buvo konsekruojamas vyskupu R. Makrickas, kartu su gausia Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos piligrimų grupe sveikinome Kristaus Motiną: "Regina ceali letare ALELIUJA".

Balandis 1

1931 metais Faustina Kowalska, kartu su prašymu nutapyti Jo paveikslą išgirdo Jėzaus troškimą, kad pirmasis sekmadienis po Prisikėlimo būtų Gailestingumo šventė. 2000 m. balandžio 30 d. popiežius Jonas Paulius II įsteigė Gailestingumo šventę visai Bažnyčiai kartu paskelbęs seserį Faustiną šventąja. Dievo Gailestingumo meldėme ir mes tądien, susirinkę į sekmadienio šv. Mišias. 

Balandis 3

Balandžio 23 dieną Krekenavoje minėjome žemdirbių globėją Šv. Jurgį. Nuo seno Krekenava buvo ir yra žemę mylinčių žmonių kraštas. Ūkininkų globėjo, Šv. Jurgio paveikslas Krekenavos bazilikoje yra dešinės navos altoriaus viršuje. Mene Šv. Jurgis vaizduojamas kaip karys su ietimi ant žirgo, po kurio kanopomis raitosi blogio slibinas. Jo vardas, kilęs iš žydų kalbos, reiškia „žemdirbys“. Tai Kristaus tikėjimo nešėjas, gynėjas, gyvulėlių globėjas.

Balandis 2

Gerojo Ganytojo sekmadienis užbaigė antrąjį pavasario mėnesį. Savo maldose meldėmės už mūsų parapijos Ganytoją, kleboną Gediminą, minėjome pasaulinę Gyvybės dieną.

Kaip įprastai dalinamės mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

2022 BALANDIS

 

Balandžio 1 d., šeštadienis 130,20 eur 
Balandžio 2 d., Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis 1312,20 eur 
Balandžio 8 d., Velyknakčio pamaldos 808,20 eur
Balandžio 9 d., Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas 1566,51 eur
Balandžio 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  258,00 eur 
Balandžio 16 d., II Velykų sekmadienis 325,00 eur
Balandžio 22 d. šeštadienis 188,00 eur
Balandžio 23 d., III Velykų sekmadienis 348,30 eur
Balandžio 30 d. IV Velykų sekmadienis 268,00 eur
Viso: 5204,41 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas