Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-03-03 | Referentė Rita Juozėnaitė
vasaris01

Vasario 1 dieną, sekmadienį, paženklino nelaimingas atsitikimas: nuo pietinės bazilikos pusės bokšto atskilusios plytos sužalojo iš pamaldų einančius žmones. (Po šio incidento įėjimas nuo miestelio pusės yra aptvertas ir laukia tvarkymo darbų. Laimei, sužeistųjų sveikata gerėja.) Tą pačią dieną, po šv. Mišių Vadaktėliuose, dalis Krekekavos ir Vadaktėlių parapijų jaunimo vyko į Panevėžio kino centrą „Garsas“, kur žiūrėjo filmą „Meškiukas Padingtonas“.

Vasario 2 dieną, pirmadienį, Pašvęstojo gyvenimo dienos proga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko susitikimas „Sek paskui mane!“. Šiame visiems besidomintiems skirtame renginyje dalyvavo ir Krekenavos bei Vadaktėlių parapijų jaunimas. Susitikimo dalyviai klausėsi kun. Gedimino Jankūno katechezės apie pašvęstąjį gyvenimą, giedojo šlovinimo giesmes, dalyvavo šv. Mišiose ir Grabnyčių procesijoje. Po šv. Mišių vyko agapė parapijos namuose, o susitikime dalyvavęs jaunimas įsipareigojo kasdien melstis už pašvęstojo gyvenimo atstovus.

Vasario 3–5 dienomis bazilikos šventoriuje plušėjo vyrai: parapijiečiai ir pagalbininkai iš Vadaktų pjovė ir genėjo medžius, tvarkė šventoriaus aplinką. Džiugu, kad ir po to visą mėnesį nestojo aplinkos tvarkymo ir malkų ruošimo darbai.

Vasario 8 dieną, sekmadienį, bazilikoje po šv. Mišių Krekenavos vaikų lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtiniai parodė spektakliuką „Žiemos pasaka“, po kurio rinkosi parapijos salėje sušilti prie senjorų klubo parengto vaišių stalo.

Vasario 14 dieną, šeštadienį, Krekenavos ir Upytės parapijų darbuotojai vyko į Panevėžio J. Miltinio dramos teatrą, kur žiūrėjo spektaklį „Hanana, kelkis ir eik“.

Vasario 15 dieną, sekmadienį, bazilikoje šventėme kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus, taip pat meldėmės už Lietuvą ir jos žmones. Šv. Mišias aukojo vysk. Lionginas Virbalas, po jų Krekenavos kultūros centre buvo rodoma šventinė programa, skirta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienos minėjimui, aikštėje šauliai vaišino kareiviška koše.

/

 

Nuo vasario 15 dienos sekmadieniais šv. Mišiose kviečiami giedoti visi jų dalyviai: bazilikos priekyje pastatytame ekrane rodomi visų giesmių tekstai, taip pat nuorodos į giesmes, esančias giesmynuose. Kviečiame įsijungti į bendruomeninį giedojimą!

Vasario 17 dieną, antradienį, bazilikoje lankėsi atstovai iš Panevėžio vyskupijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“. Vizito metu aptarti bazilikos išorės ir vidaus remonto darbai. Greta šių svarbių klausimų visą dieną klebonijos duris varstė ir skanumynų kaulijo mažieji persirengėliai: „Mes žydukai Krekenavos, norim blynų ir kakavos...“ – skambėjo ne kartą. Teko uoliai ištikrinti visus saldumynų atsargų stalčius ir kišenes... Po pietų Užgavėnių šventimas įsisiūbavo ir Vadaktėlių parapijoje: čia vaikai šoko aplink laužą, žaidė, kepė blynus ir kirto juos su uogiene iki soties.

Tos pačios dienos vakare parapijos namuose įvyko parapijos pastoracinės tarybos posėdis. Jame aptarta sielovadinė parapijos situacija. Nutarta pradėti rengti parapijiečių susitikimus-diskusijas. Į pirmąjį tokį susitikimą kovo 8 dieną po 12 val. šv. Mišių kviečiami visi, neabejingi parapijos dabarčiai ir ateičiai.

Vasario 18 dieną, trečiadienį, 8 val. Mišiose užsibarstydami pelenų pradėjome gavėnios laiką. Šiam 40 dienų laikotarpiui klebonas pateikė keletą minčių, kurios galėtų tapti kiekvieno mūsų pasiryžimais kiekvienai gavėnios dienai.

Vasario 21 dieną, šeštadienį, Švenčiuliškių kapinėse studentų iniciatyva surengtas Skilvionių mūšio 70-osioms metinėms skirtas minėjimas, kuriame pagerbti mūšyje ir ne tik jame žuvę Krekenavos ir kitų apylinkių partizanai.

Tos pačios dienos popietę Radviliškiuose grupelė parapijos šeimų susitiko pasikalbėti apie šeimos ir Bažnyčios santykį. Klebonas kun. Gediminas pristatė medžiagą iš Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos „Pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste“. Vyko diskusija, kaip Bažnyčia galėtų atliepti ir atliepia į šeimos poreikius, kokia šeimos vieta Bažnyčioje. Tikimasi tokius šeimų susitikimus daryti keletą kartų per metus.

Vasario 22 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos „Carito“ savanoriai aptarė savo gavėnios pasiryžimus, taip pat bazilikoje išdaigino „gerų darbų medį“, kviesdami visus geros valios tikinčiuosius pagal išgales pagelbėti stokojantiems parapijiečiams.

Vasario 24 dieną, antradienį, vaikai ir jaunuoliai iš kaimyninės Vadaktėlių parapijos susipažino su Krekenavos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija, apsilankė bazilikoje, taip pat apžiūrėjo parapijos namus, vildamiesi čia sugrįžti vasaros stovykloms.

Vasario 26 dieną dalis aktyvaus parapijos jaunimo kartu su klebonu išskrido į Romą. Šios piligriminės kelionės metu meldžiasi didžiosiose bazilikose, dalyvaus popiežiaus Pranciškaus katechezėje, kovo 4 d. Romos lietuvių kolegijoje švęs šv. Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, dieną. Jaunieji piligrimai grįžta kovo 5 dieną. Būkime su jais maldos bendrystėje.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas