Malda Angelų Karalienei

2015-06-20 | Svajonė Lapiniauskienė
Tytuvenai Siluva 01

Nebuvo lengvi mūsų visų, taip pat ir jaunųjų parapijiečių, tikėjimo kelionės metai link susitikimo su Jėzumi, link Šventosios Dvasios dovanų gavimo. Mokėmės melstis stengdamiesi būti atviri Viešpačiui savo maldose, dėkodami Jam, prisipažindami suklydę. Apaštalas Paulius sakė, kad mes tik sodiname ir laistome, o visko augintojas yra Dievas. Bet, kad Jis galėtų auginti, reikia ir mūsų skirto (iš tiesų Dievo dovanoto) laiko, mūsų rankų ir širdžių, mūsų pasitikėjimo Juo...

Norėdami dar kiek ilgiau pabūti Viešpaties artumoje ir tarpusavio bendrystėje kartu su dalimi šiemet Pirmąją Komuniją priėmusių ir Sutvirtinimo sakramentą gavusių vaikų bei jaunuolių 2015 m. birželio 17 d. išvykome į Tytuvėnus. Vedami gidės aplankėme XVII a. bernardinų įkurto vienuolyno patalpas, apžiūrėjome išlikusių jų daiktų, liturginių rūbų ekspozicijas, Kryžiaus kelio stotis. Šventųjų laiptų koplyčioje kaip tikri piligrimai keliais užkopėme visas 28 Kristaus kančios laiptų Piloto rūmuose pakopas, melsdamiesi ir atgailaudami už savo puikybę ir neklusnumą. O po to kartu su kun. Gediminu Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje šventėme šv. Mišias. Vakarą džiugiai praleidę Bridvaišio ežero pakrantėje apsigyvenome neseniai restauruotame Tytuvėnų piligrimų centre.

Birželio 18 d., antrąją savo piligrimystės dieną, papusryčiavę, Tytuvėnų klebono kun. Rimanto apdovanoti Dievo Motinos Angelų Karalienės paveikslėliais su maldomis, atsisveikinę su mus priėmusiais centro darbuotojais patraukėme tūkstančių maldininkų pramintu keliu į Šiluvą. Skanduodami, giedodami, su Dievo Gailestingumo vainikėlio malda ir mūsų parapijos globėjo šv. Antanėlio globa (visgi ant mūsų nenukrito nei vienas lašas, nors aplink sukiojosi grėsmingi lietaus debesys) nesunkiai nuėjome tuos 8 abi šventoves skiriančius kilometrus. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje taip pat šventėme šv. Mišias, klausėmės daugumai mūsų dar negirdėto Šiluvos klebono kun. Erasto pasakojimo apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje 1608 m., tikėdami šios stebuklingos vietos galia suklupome maldoje prie ant apsireiškimo akmens pastatyto altoriaus Apsireiškimo koplyčioje.

Mūsų piligrimystė Šiluvoje baigėsi. Smulkūs lietaus lašai suvijo visus į automobilius. Pakeliui į namus dar apsilankėme Maironio tėviškėje Bernotuose ir jo gimtinėje Pasandravyje. Šalia esančiame poeto apdainuotame gojelyje pasidalijome asmeniniais piligriminės kelionės, kai kam pirmosios tokios kelionės gyvenime, patyrimais, įsimintiniausiomis akimirkomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos Kęstučio Lapiniausko

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas