Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-08-14 | Sonata Česevičiūtė
4

Liepos mėnuo, mums visuomet siejasi su Valstybės dienos minėjimu ant Upytės piliakalnio. Tradicinis Panevėžio rajono savivaldybės renginys, visada prasidedantis šv. Mišiomis už Tėvynę Lietuvą Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje, vėliau šventine eisena persikelia į piliakalnio teritoriją. O čia jau tradiciškai laukia amatai ir liaudies dainos bei šokiai. Šiais metais šventinį koncertą dovanojo solistai Liudas Mikalauskas ir dainininkė Vaida Genytė.

Liepos 7 dieną Vilniaus rotušėje vyko 2020 metais patvirtintų Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą iškilmės. Renginys buvo uždaras, tačiau tiesioginę transliaciją buvo galima stebėti organizatoriaus Lietuvos nacionalinio kultūros centro „Facebook“ paskyroje.  Šventėje buvo pristatomos septynios Sąvado vertybės: lietuvininkų dainavimo, šilinių dzūkų grybavimo, Lietuvos totorių gastronominė tradicijos, pintinių juostų pynimas, poledinė bumbinamoji stintų žvejyba, poledinė stintelių žvejyba sukant bobas Lūšių ežere ir Žolinės atlaidų šventimas Krekenavoje. Sertifikatus paraiškų teikėjams bei vertybių saugotojams įteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys, centro direktorius Saulius Liausa ir Sąvado komisijos pirmininkė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė. Mūsų parapiją sertifikato įteikimo iškilmėse be klebono Gedimino Jankūno atstovavo parapijietės Irma Rudienė, Vida Kacevičienė ir Aušra Sidorovienė, kurios kartu su kitomis moterimis stengiasi išlaikyti ir puoselėti šią žolynų tradiciją, taip pat ir vargonininkas Mantas Masiokas, kartu su klebonu dovanojęs  giesmę Krekenavos Marijai.

Dizainas be pavadinimo 28

Liepos 11-ąją Krekenavos bazilikoje nuolatiniam buvimui buvo iškilmingai sutiktos sutuoktinių šv. Liudviko ir Zelijos Martenų ir jų dukros šv. Teresėlės Pirmo laipsnio relikvijos. Apie Martenų šeimos gyvenimą pasakojo Dainius ir Vaidilė Šumskai, Dievo Motinos komandos nariai. Daug sužinojome apie šios unikalios šeimos gyvenimą, patirdami, jog kiekvienas gali rasti savo šventumo kelią.  Taip pat tądien į parapiją buvo parvežtas ir bendruomenei pristatytas nematerialios vertybės - Žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje - sertifikatas.

6

5

Liepos mėnesio Švč. M. Marijos atlaiduose džiaugėmės mus aplankiusiu vyskupu emeritu Jonu Kaunecku, šv. Mišiose giedojo vargonininkų asociacijos stovyklos choras.

Tradicinius Škaplierinės atlaidus liepos 16 dieną Rodų Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės koplyčioje šventė visi, kam brangus šis kraštas. Po šv. Mišių tradiciškai pabendrauta agapės metu, būta liaudies dainų ir šokių.

Dizainas be pavadinimo 27

Šių metų liepos 18-oji diena bus įrašyta “auksinėmis” raidėmis į Krekenavos mažosios bazilikos istoriją. Tądien parapijiečiai, piligrimai ir garbūs svečiai buvo ypatingo įvykio liudininkais. Ypatingų apeigų metu buvo konsekruojamas naujasis bazilikos altorius. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, apeigų eiga rūpinosi Panevėžio- Krekenavos dekanas kun. Pawel Andžejevski, šv. Mišias konselebravo Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. Pirmiausia buvo pašventinta šv. Mišių vadovo sėdė, vėliau ambona. Paties altoriaus konsekravimo apeigos susidėjo iš̌ kelių dalių. Pirmiausia pašventintu krizmos aliejumi buvo padaryti kryžiaus ženklai keturiuose altoriaus kampuose ir centre, taip primenant penkias Kristaus žaizdas. Šventintu Krizmos aliejumi buvo įtrinamas visas altoriaus marmurinis paviršius. Tada taip pat penkiose vietose buvo statomi smilkalai, altorius smilkomas iš̌ visų pusių. Galiausiai jis užtiesiamas baltomis drobinėmis staltiesėmis, kurios simbolizuoja Kristaus įkapių̨ drobules, statomos septynios žvakės – Prisikėlimo šviesa. Taip įprasminama mūsų tikėjimo šerdis – Kristaus auka dėl žmonijos Išganymo ir vardan Prisikėlimo. Ypatingų vyskupo Lino padėkų šiandien sulaukė altoriaus autorius skulptorius Henrikas Ratautas, vitražistas Vytautas Švarlys, mecenatai Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir tarybos nariai. Šv. Mišių metu giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko, grojo pučiamųjų grupė “Sklepučini”, vadovaujama Vilmanto Vapsvos, savo balsu Eucharistiją papuošė operos solistas Liudas Mikalauskas, vėliau dovanojęs bazilikoje koncertą. Didelė padėka visiems, savo auka prisidėjusiems prie presbiterijos projekto! Telydi Jus Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, globa ir užtarimas!

IMG 0143

IMG 0133

IMG 0402

Kiekvienais metais Panevėžio vyskupijoje vykstanti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija neaplenkė ir mūsų parapijų. Liepos 21 dienos rytą adoracija prasidėjo Upytės bažnyčioje, vėliau persikėlė į Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapiją, o vakare pratęsta Krekenavos bazilikoje  iki pat ankstyvo liepos 22 -osios ryto.

Liepos 25 dieną Šv. Magdalenos atlaidais ir kraštiečių švente džiaugėsi Upytės parapijiečiai. Atlaiduose dalyvavo ir pamokslą sakė mons. Juozapas Antanavičius, buvęs Upytės klebonas.

Liepos mėnesio paskutinėmis dienomis jau galėjome gėrėtis atnaujinta Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų statula Krekenavos bazilikos šventoriuje. Dėkojame savo auka prie šio darbo prisidėjusiems parapijos Gyvojo Rožinio ir Marijos legiono nariams. Belieka sutvarkyti statulos prieigas ir bus galima iš arti džiaugtis Marijos rūpesčiu ir jos grožiu.

Dizainas be pavadinimo 29

Pasitinkame rugpjūtį atsinaujinę, bet  vis dar su tebevykstančiais smulkiais aplinkos tvarkymo darbais.  Šiais metais minėsime 120-ąsias bažnyčios pastatymo ir 10-ąsias bazilikos titulo suteikimo metines. Su nekantrumu laukiame Didžiųjų Žolinės atlaidų, pasikliaudami Švč. M. Marijos globa ir užtarimu!

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, kuri gydai žmonių kūno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kančias, – neleisk mums žūti kovoje ir priešo žabangose. Užtark mus pas savo Sūnų, kuris kantriai laukia visų pas Jį grįžtančiųjų. Padėk mums Jį permaldauti, Jo malonę įgyti ir pasiekti amžinąją dangaus karalystę.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas