Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-04-15 | Rita Juozėnaitė
Velykos

Kartu su pamažėle iš miego bundančia gamta ir parapijos bendruomenė pamažu „budinosi“, ruošė savo namus, baziliką ir, be abejonės, širdis svarbiausiai metų šventei – Kristaus Prisikėlimui. Žvilgtelkime į šią gražią kovo mėnesio kelionę.

Kovo 4 diena, penktadienis, – šv. Kazimiero – Lietuvos ir kartu Panevėžio vyskupijos globėjo – iškilmė. Ta proga parapijos vaikai ir jaunimas su klebonu kun. Gediminu išvyko į Panevėžį, kur dalyvavo 18 val. šv. Mišiose ir procesijoje katedroje, o po jų, suvalgę savo keptus keksiukus, sumuštinius ir kitokius skanėstus, išskubėjo į kino centrą „Garsas“ žiūrėti vos pasirodžiusio filmo „Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas“. Per daugiau nei dvi valandas visi žiūrėtojai buvo netikėtai išsamiai supažindinti su paveikslo, kurio kopiją turime ir mūsų bazilikoje, istorija. Ją tikriausiai ir sapnavo kai kurie, užsnūdę vėlyvoje kelionėje namo.

Kovo 5 ir 6 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, parapijos namuose vyko vaikų, besiruošiančių Pirmajai Šv. Komunijai, savaitgalis – šių vaikų gavėnios rekolekcijos. Svarbiausias savaitgalio tikslas buvo peržvelgti tai, ką jau yra išmokę, ir labiau įsitraukti į Bažnyčios susikaupimo bei atgailos laiką, ruošiantis Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo – šventų Velykų – šventei. Todėl beveik visos veiklos ir buvo skirtos šių tikslų pasiekimui. Pokalbio su parapijos klebonu kun. Gediminu metu savaitgalio dalyviai galėjo gauti atsakymus į visus juos dominančius ar kitus svarbius klausimus. Daug laiko buvo skirta pasiruošimui Atgailos (Sutaikinimo) sakramentui. Abi dienas vaikai dalyvavo šv. Mišiose, įsitraukė į ministrantų ir skaitovų tarnystes, taip pat ėjo Kryžiaus kelyje, patys skaitydami Kryžiaus kelio stočių apmąstymus. Tęsdami pasiruošimo Pirmajai Šv. Komunijai programą, mokėsi kasdieninio maldų ritmo. Pirmosios dienos vakare visi varžėsi „Auksinio proto“ konkurse, o sekmadienio rytą džiaugėsi galėdami savo maldomis ir giesmėmis pasveikinti Jėzų Švč. Sakramento adoracijos bazilikoje metu.

Taip pat kovo 5 dieną dalis parapijos jaunimo dalyvavo Zarasuose vykusioje Panevėžio vyskupijos jaunimo dienoje „Gailestingas man ir visam pasauliui“, kur su kitais vyskupijos jaunuoliais atliko gailestingumo darbus, ėjo Kryžiaus kelią, dalyvavo šv. Mišiose, tuo pačiu turėjo progą pasidžiaugti kalvotu ir ežeringu Lietuvos kraštovaizdžiu. O kovo 6 d. prasidėjo ir gavėnios blusų turgus. Per visą laikotarpį iki pat kovo 20 d. už reikalingus ar tiesiog „sugundžiusius“ daiktus turgelio lankytojai paaukojo 625 Eur. Šie pinigai tapo dideliu prisidėjimu prie sumos, reikalingos „Vilties“ salės grindims įrengti. Dėkojame parapijos „Caritui“ už svarbią kovo mėnesio tarnystę, organizuojant blusų turgų.

Kovo 9 dieną, trečiadienį, įvyko ilgai planuotas didysis raštinės kraustymas iš klebonijos į naujas patalpas parapijos namuose. Pro duris (o kas netilpo – ir per langus) keliavo stalai, spintos, popieriai, knygos, vienintelė dar gyva gėlė ir kiti turtai, kurių tokiais atvejais norisi turėti kuo mažiau... Visus, kurie dar nebuvote naujojoje raštinėje, kviečiame apsilankyti!

Kovo 10 dieną, ketvirtadienį, dalis parapijiečių skubėjo į kaimyninę Upytės bažnyčią, kurioje, artėjančios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, koncertavo poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų rašytojas Vytautas V. Landsbergis. Kovo 11 d., penktadienį, vakarinėse šv. Mišiose bazilikoje vaikai ir jaunimas kartu su šauliais ir kitais pamaldų dalyviais meldėsi už Tėvynę Lietuvą.

Kovo 15 dieną, antradienį, kaip įprasta, šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus su gausiu piligrimų būriu, nuo kurio šaltais žiemos mėnesiais jau buvome atpratę. Po dvejų šv. Mišių ir adoracijos kartu su J. E. vysk. Jonu Kaunecku visi rinkomės į parapijos namus bendrystei skanaujant Rasos išvirtą gardžią sriubą. Tą pačią dieną vakare į parapijos namus rinkosi pastoracinė ir ekonominė parapijos tarybos aptarti gausybę susikaupusių klausimų bei išklausyti klebono iš lyderystės konferencijos atsivežtą paskaitą. Parapijos personalo pareigos, savanorystės parapijoje, piligrimų centro veikla, parapijos lankymo ir kiti klausimai pareikalavo trijų karštos diskusijos valandų.

Kovo 20 dieną, sekmadienį, netikėtai grįžus žiemos baltumui, šventėme Verbas. Po šv. Mišių jaunimas kvietė pamaldų dalyvius paaukoti jų kelionei į Krokuvoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas, o visi norintys per sniegą pėdino paskutinį kartą pasižvalgyti blusturgyje: bene kas naujo ar „pražiopsoto“...

Kovo 24–26 dienos – Didysis tridienis. Kovo 24 diena – Didysis ketvirtadienis. Bazilikoje – Paskutinės vakarienės šv. Mišios su galingu „Gloria“ skambant varpams ir vargonams, o šiems užgavėjus – su tarnystės dvasia kojų plovime ir procesijoje į garbinimo altorių nešamu Švenčiausiuoju. Kovo 25 diena – Didysis penktadienis. Kristaus Kančios pamaldos su be garso per baziliką plaukiančia tylia kunigo ir patarnautojų procesija, Šventojo Kryžiaus garbinimu, iškilminga visuotine malda, procesija į Kristaus kapą. Ir finale – Didysis Šeštadienis su ugnies ir vandens šventinimu, iškilmingu velykiniu šlovinimu, didingais sukūrimo ir išganymo istorijos įvykiais iki pat svarbiausiojo – Kristaus Prisikėlimo. Taip, šių iškilmingų pamaldų metu prisikėlė Kristus. Prisikėlė net ir tiems, kurie nesulaukė pamaldų pabaigos, o gal net ir vidurio. Pamaldose dalyvavo ir atstovai iš Vadaktėlių bei Upytės, kurie atvežė pašventinimui šių parapijų velykines žvakes. ALELIUJA! – galiausiai džiūgavo širdys visų, po pamaldų stipriais apsikabinimais sveikinusių savo brangius bičiulius ir artimuosius.

Kovo 27 dieną, sekmadienį, šiaip ne taip, gailėdami persukę valandą į priekį, susirinkome, kaip klebonas kartais tarsteli, „pažadinti“ naktį prisikėlusio Kristaus. Pažadinome „kaip reikalas“: ne tik ypatingai gausiai dalyvaudami šv. Mišiose ir procesijoje Krekenavoje, bet dar ir į Vadaktėlius nuvykome. Juose baigėsi keturias dienas trukusi nuoširdi ir graži klier. Gedimino iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos tarnystė Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijose.

Kovo 28 dieną, pirmadienį, jaunimas išsimiegojo ir popiet išvyko į Panevėžio katedrą dalyvauti labdaros renginyje. Jame vyskupijos jaunuoliai, norintys vykti į Pasaulio jaunimo dienas, dovanojo šventės dalyviams savo talentus ir kvietė savo auka prisidėti, kad būtų sumažintas PJD dalyvio mokestis. Mūsų jaunimas prisistatė šventės svečiams jaukiu Svajonės specialiai renginiui sukurtu ir režisuotu spektaklėliu. Vėliau svečiai ir dalyviai meldėsi šv. Mišiose, aukojamose J. E. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo.

Kovo 29 dieną, antradienį, Krekenavos parapijos Marijos legionas sukvietė visus vyskupijos legionus į kasmetinę ACIES šventę. Bazilikos svečiai nuo ryto susipažino ir buvo supažindinami su bazilika, meldėsi drauge su dvasios tėvu apašt. prot. Broniumi Antanaičiu, drauge giedojo. Po pamaldų visi vos sutilpo parapijos namų didžiojoje salėje, kur susitiko su Marijos radijo atstovais, dalijosi prisiminimais ir poezija, stenduose pristatė savo atstovaujamų prezidiumų veiklą.

Visą mėnesį vaikai ir jaunimas vos spėjo suktis. Be jau minėtų užsiėmimų, jaunuoliai aktyviai darbavosi, ruošdamiesi Pasaulio jaunimo dienoms: įvyko pirmasis pasiruošimo PJD susitikimas, buvo kepami skanėstai pardavimui Didįjį šeštadienį ir Velykose, kuriamas filmukas apie pasiruošimą PJD. Taip pat jaunuoliai gausiai ir aktyviai dalyvavo liturgijoje, nupynė gavėnios vainiką, kviesdami parapijiečius ir svečius visą gavėnios laikotarpį atlikti gailestingumo darbus, lankė senelius, Panevėžyje savanoriavo „Maisto banko“ akcijoje.

Kovo mėnuo šiemet ypatingas aktyviu parapijos grupių įsitraukimu į parapijos gyvenimą: Kryžiaus kelio pamaldų organizavimu, bazilikos ruošimu šventėms, raštinės įrengimo darbais ir t. t. Kovo mėnesį už advento laikotarpiu surinktas aukas įsigytas, vaikų kampelyje jau atsirado šildantis kilimas, o gavėnios blusturgis buvo puiki pradžia surinkti lėšų grindims „Vilties“ salėje įrengti. Tikintieji pasirūpino ir rūpinasi ne tik šventėmis namuose ir artimiesiems, bet kuria ir dalinasi džiaugsmu bei gerove savo tikėjimo bendruomenėje. ALELIUJA! Gyvenimas tęsiasi!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas