Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-06-19 | Rita Juozėnaitė
Gegužė 2015

Švč. Mergelės Marijos mėnuo ne tik biteles kvietė suktis gausiai sužydėjusiuose soduose bei laukuose: ir mes vos spėjome suktis, artėjant metų darbų apvainikavimams, gausiai lankant šventėms, nemąžtant rūpesčiams... Visą mėnesį vaikai ir jaunimas toliau aktyviai ruošėsi Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų priėmimui; tęsėsi jaunuolių pasiruošimas Lietuvos Jaunimo Dienoms, jau birželio pabaigoje sukviesiančioms visus į Alytų; tęsiantis skolos mažinimo akcijai, pamažėle „šilo“ bazilikos gale kabantis termometras ; nerimo aistros dėl bazilikoje vykstančių pasikeitimų.

Gegužės 1 d., penktadienį, bazilikoje esančioje katechezės klasėje vaikai, besiruošiantys Pirmajai Šv. Komunijai, vėrė rožinius. Vieniems sekėsi lengviau, kitiems reikėjo pasitelkti daugiau kantrybės ir atidumo. Tačiau darbo rezultatas pradžiugino kiekvieną: paties nusivertas Rožinis savo Pirmosios Šv. Komunijos šventei. Po to visi kartu su katechete Svajone, suklupę prieš didįjį bazilikos altorių su Švč. Mergelės Marijos atvaizdu, kalbėjo Rožinio maldą; drauge su „Žolynėlio“ narėmis Julija ir Samanta mokėsi giesmių. Norintieji dalyvavo jaunimo šv. Mišiose.

Gegužės 3 d., sekmadienį, meldėmės už gyvas ir mirusias mamas. Mamytėms, dalyvavusioms šv. Mišiose, buvo suteiktas specialus palaiminimas. Tądien Vadaktėliuose, Šv. Jono Nepamuko bažnyčioje, parapijos jaunimo grupės narė Barbora pirmą kartą į savo širdelę priėmė Jėzų šventojoje Eucharistijoje.

Gegužės 13 d., trečiadienį, 18 val. šv. Mišiomis prasidėjo Šventojo Rašto studijų užbaigimo šventė. Po jų parapijos namuose prie išradingai paruoštų vaišių stalo buvo įteikti studijų baigimo pažymėjimai, padėkota studijų vadovui kun. dr. Gediminui. Didžioji šventinio vakaro intriga – iš Šventajame Rašte paminėtų ingredientų mokytojos Sonatos pagamintas nuostabaus skonio pyragas, kurio receptą gavome užšifruotą nuorodomis į Šventojo Rašto tekstus.

Gegužės 15 d., penktadienį, kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus savo giesmėmis papuošė jaunimo chorai bei ansambliai iš Panevėžio, Krekenavos, Kauno ir Ramygalos. Į 12 val. šv. Mišių auką, vadovaujamą vysk. Liongino Virbalo SJ, galėjo jungtis ir Marijos radijo klausytojai. Į bendrą maldą įsitraukė ir tądien atvykę Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai. Tą pačią dieną parapijos namuose prasidėjo Vadaktėlių ir Krekenavos parapijų jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui, rekolekcijos, trukusios pora dienų. Sutvirtinamieji gilinosi į Šventojo Rašto tekstus apie pirmąsias Sekmines, aiškinosi, kokios yra Šventosios Dvasios dovanos, klausėsi Ramygalos parapijos vargonininko Manto liudijimo ir kun. Gedimino katechezės apie Sutvirtinimo sakramentą ir Šventąją Dvasią, meldėsi, dalyvavo Susitaikymo pamaldose, atliko kai kuriuos savanorystės darbus, žiūrėjo kino filmą „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.

Gegužės 17 d., sekmadienis, Šeštinės, – ypatinga diena kaimyninei Vadaktėlių parapijai. Tądien joje buvo švenčiami tituliniai šv. Jono Nepomuko atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, vyko vysk. Liongino Virbalo SJ vizitacija. Po šv. Mišių koncertavo Sutvirtinimo sakramentą gavusieji Justė ir Arnoldas, vyko agapė, skambėjo muzika, netrūko linksmybių. Bemiegės zakristijono Kęstučio naktys ir ilgi Vadaktėlių vaikų bei jaunuolių vakarai, praleisti bažnyčioje ir jos aplinkoje, sukūrė gražią erdvę ir sąlygas, tinkamas džiaugsmingai bendrystei.

Gegužės 20 d., trečiadienį, parapijos namuose įvyko ekonominių reikalų tarybos posėdis. Jo metu klebonas supažindino tarybos narius su finansine parapijos situacija, aptarė ateities darbų planus, pasidžiaugė, kad žmonėms rūpi parapijos skola ir jie stengiasi savo aukomis ją sumažinti. Posėdžio pabaigoje tarybos nariai apsilankė bazilikoje, kur aptarė ten vykdomus presbiterijos atnaujinimo darbus.

Gegužės 24 d., sekmadienį, parapija šventė Bažnyčios gimtadienį, labiau mums pažįstamą kaip Sekmines. Šv. Mišiose meldėmės į Šventąją Dvasią. Po šv. Mišių dalis parapijiečių išskubėjo į Varnakalnį, kur vyko gimtadienio šventė su „Žolynėlio“ iškeptu tortu, liaudiška muzika, linksmais žaidimais.

Gegužės 26 d., antradienį, vakare parapijos namuose įvyko parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų narių, parapijiečių ir klebono susitikimas, dalyvaujant vyskupo generalvikarui kun. Eugenijui Styrai. Susirinkime dar kartą buvo aptarti vykdomi ir būsimi darbai parapijoje, atsakyta į parapijiečius neraminančius klausimus, išsakytas palaikymas klebonui ir jo vadovaujamiems projektams, pasidžiaugta parapijoje vykstančiais dalykais. Išsamūs klebono kun. Gedimino paaiškinimai apie bazilikos pertvarkymo viziją ir būtinybę atitikti liturgijos reikalavimus leido susirinkusiems geriau suvokti parapijos „organizmo“ judėjimą.

Gegužės 27 d., trečiadienį, dalis parapijiečių Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje dalyvavo vysk. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatyme.

Taip pat visą mėnesį parapijos namuose veikė krekenaviškės Elenos Kavaliauskienės rankdarbių paroda „Gyvenimo džiaugsmas“, džiuginusi ir visus apsilankančius.

Kęstučio Lapiniausko ir Julijos Lapiniauskaitės nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas