Didžiųjų 2019 m. Žolinės atlaidų kronika

2019-08-23 |
Švč. Mergelė Marija

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika – garsiausia Marijos šventovė Panevėžio vyskupijoje.  Yra žinoma, kad pačiais pirmaisiais krikščionybės Lietuvoje laikais Krokuvos riterio dovanotas švenčiausios Mergelės Marijos paveikslas turi stebuklingų galių.

Prasidėjus vasarai Krekenavos parapijiečiai pajuto, kad neišvengiamai artėja pati svarbiausia metuose Didžiųjų Žolinės atlaidų savaitė. Pradėti pasiruošimo darbai, buvo išsidalintos atsakomybės, viskas vyko ramiai ir sklandžiai tarsi suderintas laikrodis.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje prasidėjo rugpjūčio 14 dieną ir tęsėsi iki 20 dienos. Pačią pirmąją atlaidų dieną, kaip ir kasmet, prasidėjo parapijos vaikų ir jaunimo grupės savanorių stovykla. 26-ių savanorių grupei vadovavo studentė Rugilė Duliūtė. Dėka šių jaunuolių piligrimai galėjo pajusti rūpestį, dėmesį, švarą bazilikoje ir kitose erdvėse, įvairius patarnavimus nukreipiant, parodant, paaiškinant. Kartais mes primirštame, kad prie visų šių dalykų, kurie tarsi savaime aiškūs, prisideda daugybė rankų.  

Pirmoji atlaidų diena, rugpjūčio 14-oji, prasidėjo vakaro Šv. Mišiomis, kurias aukojo atlaidų šeimininkas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po Šv. Mišių maldininkai liko naktinei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Naktinė adoracija jau trečius metus iš eilės tampa iššūkiu parapijai, nėra lengva surinkti adoruotojus ir šlovintojus, tenka kviestis ir svečius, nes pagrindinę atlaidų dieną mūsų parapijiečiams reikia susitelkti suvaldyti maldininkų srautus, priimti svečius, pasiruošti procesijai. Dalyvavusieji naktinėje adoracijoje liudijo apie ypatingą ir apdovanojančią patirtį.

Pagrindinė atlaidų diena prasidėjo auštant 6 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Marijos Radijo direktorius kunigas Saulius Bužauskas. Ryto Eucharistija buvo švenčiama giedant solistei Editai Sargautytei, jai vargonais akomponavo Loreta Baublinskienė. Iškilmingas 12 val. šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Į Panevėžio vyskupo kvietimą melstis drauge prie stebuklingojo Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo atsiliepė gausybė garbių svečių: Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Seimo nariai, kiti žinomi politikos ir visuomenės veikėjai. Maloni staigmena tapo, jog pagrindinėse šv. Mišiose giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko.

Atvykusieji į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baziliką sunkiai rado vietą, kur palikti automobilius. Miestelio centre šurmuliavo mugė, veikė vaikų žaidimo aikštelės, o bazilikos aikštėje koncertinę programą atliko Deivis ir Renata Norvilai.

Visomis atlaidų dienomis atvykusius bazilikos šventoriuje pasitiko Dievo tarnų Panevėžio vyskupijoje palapinė. Informaciniuose stenduose, įvairiuose spaudiniuose piligrimai galėjo susipažinti su kunigo Alfonso Lipniūno ir Marijos Kazimieros Kaupaitės biografijomis, beatifikacijos bylomis, įsigyti knygų. Šventoriuje taip pat veikė Panevėžio vyskupijos katechetinio centro knygynėlis. Jau įprasta, kad Žolinės atlaidų metu šalia bazilikos budėjo Nacionalinio kraujo centro palapinė, kurioje visi norintys ir galintys galėjo pasidalinti pačia brangiausia dovana savo artimui – meile per kraujo donorystę.  Vakare visi rinkosi į koncertą miestelio aikštėje.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje šiemet tęsėsi septynias dienas. Kiekvieną dieną melstasi įvairiomis intencijomis: už pašvęstojo gyvenimo asmenis, naujus pašaukimus, tikybos mokytojus ir katechetus, įvairias marijines ir maldos grupių organizacijas, šeimas ir parapijines bendruomenes, verslininkus ir ūkininkus, „Caritas“ organizacijos darbuotojus ir visus ligonius.

Viena smagiausių dienų atlaiduose buvo rugpjūčio 18-oji, sekmadienis, kuomet įprastai parapijiečiai, kaip bendruomenė renkasi švęsti Eucharistijos. Atlaidų kontekste, ši diena buvo skirta šeimų, ūkininkų ir verslininkų, bei parapijos geradarių intencijoms. Prieš Šv. Mišias parapijiečiai ir piligrimai klausėsi dviejų šeimų liudijimų apie Dievo patirtis jų kasdienybėje. Šv. Mišias aukojo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o homiliją sakė Krekenavos parapijos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas. Šventovėje buvo juste juntama iškilmė visai šeimai, kurią dar labiau sustiprino santuokos priesaikos atnaujinimo apeigos. Bazilikos aikštėje jau šurmuliavo smagios pramogos: muilo burbulų fiesta, kurią dovanojo Krekenavos kultūros centras, molio dirbtuvėlės, kurias dovanojo Ramygalos kultūros centras, scenoje savanorių prižiūrimas veikė vaikų kampelis - piešimo erdvė, „Vakaro žvaigždelės“ palapinė, kur vaikai galėjo papuošti veidukus įvairiais piešinukais, didžiulis Sesių palėpės batutas „Gedimino pilis“, skanių ir gaivinančių ledų vežimėlis! Piligrimai galėjo pabendrauti su krikščioniškų šeimų judėjimų poromis. Sutuoktinių susitikimų komanda kvietė sužaisti „petankę“. Vyskupas Linas ir kunigas Gediminas įsitraukė į šį rimtą žaidimą – pergalę iškovojo vyskupas; vis tik labiausiai laimėjo žiūrovai, matydami betarpišką ganytojų bendravimą su tikinčiaisiais ir smagią žaidimo eigą.

Tai buvo tikras sekmadienis, Viešpaties diena, skirta Jį šlovinti ir Jam dėkoti! Dėkojame Panevėžio vyskupijos Šeimos centrui prisidėjusiam organizuojant šią šventę.

Paskutinę atlaidų dieną iškilmingai paminėtas Panevėžio vyskupijos CARITAS 30-metis. Bazilikos aikštėje  jau nuo ankstaus ryto vyko pasiruošimo darbai: statyti stendai, pripūsta daugybė balionų. Po šv. Mišių  aikštėje susirinkusius sveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupijos CARITAS direktorius kunigas Eugenijus Styra, pavaduotoja Gražina Kacevičienė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas ir kiti garbūs svečiai. Šventę nuoširdžiai, su pamokančiais priminimais vedė visuomenės veikėja Albina Saladūnaitė. Šventės metu dėkota organizacijos savanoriams, jubiliatams, partneriams, geradariams ir rėmėjams. Bendrai dainuota ir net šokta, armonika grojant bazilikos rektoriui kunigui Gediminui Jankūnui.

Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems prie Didžiųjų Žolinės atlaidų organizavimo ir jų pravedimo: Panevėžio vyskupui Linui, vyskupijos kurijai ir sielovados centrams, dekanams ir klebonams, kunigams, diakonams, klierikams, Krekenavos kultūros centrui, seniūnijai, parapijos pastoracinės   ir   ekonominės   tarybos   nariams,   personalui,   Gyvojo   Rožinio,   Marijos   legiono, Šventojo Rašto studijų, Caritas nariams, atlaidų stovyklos vadovams ir vaikams savanoriams, vargonininkui ir choristams, šeimininkėms, vainikų pynėjoms ir puošėjoms, mūsų rėmėjams ir partneriams – visiems, kurie stengėtės, kad ši dvasinė šventė vyktų kuo gražiau ir sklandžiau. Dievo palaima ir Motinos Marijos globa telydi Jus ir Jūsų gražius darbus!

Atlaidai atėjo ir praėjo. Jų kasmet su nerimu ir lūkesčiais laukiame, jiems atėjus jaudinamės, o praėjus pajuntame palengvėjimą, bet tuo pačiu ir savotišką laikiną tuštumą.

Panevėžio vyskupas kviesdamas piligrimus į Žolinės atlaidus savo laiške rašė: „Šiuometiniuose atlaiduose pagrindine tema pasirinkome vieną iš seniausių maldų į Mariją,  kurią randame litanijos pabaigoje. Tegul ši malda lydi mus ne tik rugpjūčio 14-20 atlaidų dienomis, bet ir kiekviename Bažnyčios ir jos vaikų tikėjimo kelionės šventumo link žingsnyje.“

Dievo Motinos sukviesti Krekenavon į Didžiuosius Žolinės atlaidus, padrąsinti, palydėti, globojami ir užtariami tęskime savo kasdienybę ją pripildant iš neišsenkančio malonių šaltinio.

Aukštaitijos Globėja, Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versmę, melski už mus.

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas