Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-07-27 | Rita Juozėnaitė
birzelis

Birželio mėnesį, gal ir nelabai dosnų lietumi ir šiluma, Viešpats tikrai nepašykštėjo savo malonių jauniesiems Bažnyčios nariams per jiems suteiktus sakramentus, kurių laukta ir kuriems ruoštasi visus mokslo metus. Draugėn būrėmės, kad ir negausiai, birželinėms pamaldoms. Gausiau ir aktyviau skubėjome ruoštis mūsų ypač mylimo parapijos globėjo šv. Antano atlaidams. Gausi saujelė (gal net visa sauja) jaunuolių, susitikdami tai gamtoje, tai parapijos erdvėse, ruošėsi didžiausiam krikščioniško jaunimo metų įvykiui – Lietuvos jaunimo dienoms „Ten, kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“. Parapijos skolą birželį sumažinome iki 13,5 tūkst. eurų. O bazilikos interjeras kiek pasikeitė, pabaigus presbiterijos remonto paruošiamuosius darbus ir perkėlus krikštyklą į bazilikos galą – ten, iš kur ir turėtų nauji Bažnyčios nariai būti atlydimi į tikėjimo bendruomenę.

Birželio 3 d., trečiadienį, mūsų bazilikoje apsilankė dabar jau buvęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ su grupe įvairių Lietuvoje veikiančių vienuolijų seselių. Piligrimai meldėsi bazilikoje, o po to vaišinosi bendroje agapėje mūsų parapijos namuose.

Viešpaties malonės sulaukėme birželio 5 d., penktadienį, kuomet Žibartonių Šv. Vincento Pauliečio koplyčioje aštuoni vaikai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją.

Birželio 6 d., šeštadienį, bazilikoje Pirmosios Šv. Komunijos šventei pasipuošė ir devyniolika šiemet pirmajam susitikimui su Jėzumi pasiruošusių vaikų. Metų laukimas ištryško didžiu džiaugsmu ir vaikų, ir katechetės mokytojos Svajonės veiduose.

Birželio 7 d., sekmadienį, šventėme Devintines, taip pat šv. Mišiose meldėmės už gyvus ir mirusius tėčius. O Upytėje Pirmosios Šv. Komunijos sakramentas buvo suteiktas dvylikai vaikų.

Birželio 11 d., ketvirtadienį, sužinojome, kad mūsų mylimas vyskupas Lionginas paskirtas Kauno arkivyskupijos ganytoju. Tądien ir džiaugdamiesi, ir truputį liūdėdami pradėjome melstis, kad būtų paskirtas tinkamiausias ganytojas mūsų vyskupijai.

Birželio 13 d., šeštadienį, bazilikoje Sutvirtinimo sakramentą per vyskupo emerito Jono Kaunecko rankas priėmė jaunuoliai iš Krekenavos, Upytės ir Ramygalos parapijų. Jau priėmus „dvasinės pilnametystės“ sakramentą, mokytojos Svajonės kalboje buvo prisiminti bendri sutvirtinamųjų metų kelionės iki Šventosios Dvasios išsiliejimo malonės džiaugsmai, iššūkiai ir kasdienybė. Viliamės ir tikime, kad sąmoninga jaunuolių kelionė Dievo link šia diena nesibaigs.

Birželio 14 d., sekmadienį, ypatingai meldėmės į mūsų numylėtąjį globėją šv. Antaną (veikiau Antanuką), švęsdami jo atlaidus. Šv. Mišiose homiliją sakė ir katechezėje po jų taikliomis mintimis dalijosi svečias brolis pranciškonas Paulius Vaineikis OFM. Pamaitinus dvasią, visų dalyvavusių kūnai nejučiomis atsidūrė prie vietoje kepamų šašlykų, pasidavė liaudiškos muzikos ritmui ir melodijai. Vaikai nenustygo vietoje rungdamiesi įvairiose užduotyse. Tirpte ištirpo loterijos „Visi bilietai laimingi“ prizai. Viskam nurimus, buvo galima parapijos namuose ramiau apžiūrėti šalia Elenos Kavaliauskienės darbų atsiradusią naują svečio pranciškono atvežtą parodą „Antanas iš Paduvos – žmonių šventasis“.

Birželio 15 d., pirmadienį, po vakarykštės šventės džiaugsmo ir šurmulio neapleidome ir maldos į Švč. Mergelę Mariją. Vyskupams negalėjus atvykti, atlaidų 12 val. šv. Mišias pirmą kartą per visą savo tarnystės Krekenavos parapijoje laikotarpį aukojo klebonas kun. Gediminas.

Birželio 14–15 d. (tą patį atlaidų savaitgalį) parapijoje vyko ir Panevėžio vyskupijos pasauliečių pranciškonų rekolekcijos. Rekolekcijų dalyviai ne tik dalyvavo atlaidų programoje, šv. Mišiose, bet ir klausėsi kun. Gedimino katechezių apie tikėjimą, Šventąjį Raštą ir šv. Antaną, meldėsi bazilikoje, kalbėdami Dievo Gailestingumo vainikėlį ir Pranciškonų rožinį. Vadovaujant ir kanklėmis pritariant Panevėžio regiono ministrei Eglei, visi norintieji mokėsi giedoti pranciškoniškas giesmes. O kasmėnesinių Švč. M. Marijos atlaidų dieną pasaulietės pranciškonės pagelbėjo parapijos šeimininkėms verdant sriubą tą dieną bazilikoje apsilankantiems piligrimams.

Birželio 17 d., trečiadienį, norėdami pasidalyti metų rengimosi sakramentams patyrimais bei pasidžiaugti per tą laiką gimusia ir sustiprėjusia draugyste į piligriminį žygį Tytuvėnai–Šiluva išvyko dalis Pirmąją Šv. Komuniją priėmusių ir Sutvirtinimo sakramentą gavusių vaikų ir jaunuolių. Pirmą dieną apsilankę Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje, kartu su kun. Gediminu pasimeldę neįprastai puošnioje Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje, išsidūkę prie ežero, jaunieji piligrimai turėjo garbę būti pirmaisiais nesenai rekonstruoto Tytuvėnų piligrimų centro svečiais. Po jaukios nakvynės, birželio 18-ąją, antrąją kelionės dieną, visi su entuziazmu įveikė ir maršrutą pėsčiomis iš Tytuvėnų į Šiluvą, kur taip pat šventė šv. Mišias bei išgirdo Šiluvos klebono kun. Erasto vaizdžiai papasakotą Šiluvos Marijos istoriją.

Birželio 18 d., ketvirtadienio vakarą, jauniesiems piligrimams, maloniai pavargusiems po kelionių, grįžtant į namus, parapijos namuose įvyko ketvirtas pastoracinės tarybos posėdis. Jo metu reflektuoti prieš keletą dienų pasibaigę šv. Antano atlaidai, derinti įvairūs pasiruošimo Žolinei klausimai.

Birželio 20–21 d., šeštadienį ir sekmadienį, parapijos namuose vyko Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacijos organizuotos rekolekcijos. Jose dalyvavusios kelios Panevėžio miesto šeimos, vaikai džiaugėsi galimybe apsilankyti Krekenavos regioninio parko teritorijoje, pabūti kaimo ramybėje ir pasimelsti Krekenavos Švč. M. Marijos artumoje.

Birželio 24 d., trečiadienį, Jonines parapijoje paminėjome rytinėmis 8 val. šv. Mišiomis, po kurių klebonas kun. Gediminas išskubėjo pamokslauti į kaimyninėje Ramygalos parapijoje vykusius šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Žinoma, šių gražių atlaidų nepraleido ir dalis mūsų parapijiečių, užuot ilsėjęsi ar galbūt lietingą trumpiausią metų naktį bandydami kurti Joninių laužus, ar iki paryčių ieškodami stebuklingojo paparčio žiedo.

Birželio 26 d., penktadienį, mėnesiui pakeisti tarnystės aplinką į JAV išlydėjome mūsų kleboną kun. Gediminą. Tikimės, kad, nors ir ne atostogos, aplinkos pakeitimas suteiks jam šiek tiek atgaivos po intensyvaus įvairių darbų ir tarnysčių grafiko Lietuvoje.

Birželio 27 d., šeštadienį, dalis Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų jaunimo, lydimi mokytojos Svajonės, klieriko Aido ir jaunimo koordinatoriaus Kęstučio, išvyko į Alytų, kur kartu su kitais 6000 jaunuolių iš visos Lietuvos dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose „Ten, kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“, drauge švęsdami tikėjimą ir bendrystę. Birželio 28 d., sekmadienį, po iškilmingų šv. Mišių Alytaus rotušės aikštėje, mūsų jaunimo grupelė grįžo su džiaugsmu ir viltimis dalyvauti kitais metais Krokuvoje vyksiančiose Pasaulio jaunimo dienose.

Kęstučio Lapiniausko ir Julijos Lapiniauskaitės nuotraukos

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas