2022 m. parapijų finansinė ataskaita ir statistika

2023-02-09 | Krekenavos parapija
IMG 9432

KREKENAVOS PARAPIJOS 2022 m. finansinė ataskaita

2022-uosius finansinius metus pasitikome turėdami 18 384,46 EUR kasoje ir 2601,85 EUR banko sąskaitose. Parapijos bendrosios pajamos 2022 metais – 186 608,47 EUR, iš kurių:  

 • Pajamos iš  rinkliavų – 46 651,49 EUR.
 • Įvairaus pobūdžio aukos (Žolinės atlaidams, Jaunimo stovyklai, Betliejaus skulptūroms, Šv. Antano Paduviečio varpui, už žvakes ir spaudinius, kalėdaičius ir kt.) – 29 553,82 EUR.
 • Šiais metais įvykdėme Jono Pauliaus II piligrimų kelio informacinio centro įrengimo projekto II etapą, kurį finansavo Panevėžio rajono savivaldybė, pervesdama į parapijos sąskaitą 25 000 EUR. Šiomis lėšomis buvo apšiltintos Vilties salė ir svetainė, koridoriaus patalpos.
 • Įvykdėme dar du kitus projektus, finansuotus Panevėžio rajono savivaldybės, kurių dėka buvo įrengtas Prisikėlimo koplyčios atnaujintas V. Švarlio vitražas bei bazilikoje atsirado informacinės lentelės su QR kodais, leidžiančiais piligrimams mobilios aplikacijos pagalba išklausyti informaciją apie bazilikoje esančius sakralinius objektus informaciją lietuvių ir anglų kalbomis. Šiems dviem projektams buvo skirta 12 500 EUR.
 • Panevėžio rajono savivaldybė taip pat finansavo klebono ir Upytės ansamblio „Vešeta“ vizito į Turkijos lietuvių visuotinį suvažiavimą išlaidas 2 000 EUR. Panevėžio rajono savivaldybė visiems 2022 m. parapijos vykdytiems projektams skyrė 39 500  EUR. Parapijiečių aukos šiems projektams taip pat buvo ženklios (apie  7000 EUR), kadangi skirtos lėšos nepadengė visų projektų vykdymo kaštų. 
 • Didžiųjų Žolinės atlaidų metu vykusiai savanorių stovyklai Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas  skyrė  840,61 EUR paramą, taip pat  sulaukėme 655,16 EUR  paramos vasaros dienos stovyklėlės projektui. 
 • Aukos už šv. Mišias sudarė 37 663,66 EUR ir aukos už patarnavimus (krikštai, santuokos, laidotuvės ir kt.) – 17 820, 00 EUR.
 • 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio – 3 558,19 EUR.
 • Kitos pajamos (aukos už „Vilties“ ir  kitas parapijos namų sales) – 6 606,15 EUR. Taigi, 2022 metų Krekenavos parapijos ižde buvo 207 594,78 eurai.

Parapijos išlaidas 2022-aisiais finansiniais metais  sudarė 202 573,86 EUR, iš kurių: 

 • Parapijos personalo (klebono, parapijos referentės-buhalterės, vargonininko, parapijos namų administratorės, klebonijos ir bazilikos ekonomės, ūkvedžio, komunikacijos specialistės) ir pavaduojančių darbuotojų išlaikymas– 41 292,67 EUR ir įmokos SODRAI - 7 340,53 EUR.
 • Pastatų išlaikymas (elektra, vanduo, komunaliniai mokesčiai) – 20 884,33 EUR.
 • Statybos ir remonto darbai (informacinio centro įrengimas, įvairūs restauravimo darbai, garso įrangos, kalvystės, vargonų remonto darbai  ir kt. ) – 37 890,16 EUR.
 • Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai (katalikiškai spaudai, Carito, katechezės veikloms, laikraštėliui,) išleista 2 981,10 EUR.
 • 3 240,56 EUR  skirti liturgijai reikalingiems reikmenims įsigyti.
 • Ilgalaikio turto nupirkta už 21 121,13 EUR, įrengti stiklo tambūrai, įkrovimo stotelė. 
 • Apeigose naudojamo ilgalaikio turto įsigijimui buvo išleista 13 220,60 EUR, įsigytos Betliejaus skulptūros, įmokėta likusi dalis už  Šv. Antano Paduviečio varpą. 
 • Įvairių paslaugų (Telia, Bitės interneto, prietaisų patikros, vandens tiekimo, kilimėlių ir dezinfekcinio skysčio stotelių, automobilio išlaikymo, įvairios įrangos nuomai, remonto darbų paslaugoms, varpų automatikos įrengimui  ir kt.) išlaidoms padengti išleista 28 536,78 EUR.
 • Įvairaus trumpalaikio naudojimo prekių, raštinės prekių įsigijimui ir kitiems būtiniems poreikiams panaudota 3 704,78 EUR.
 • Statybos ir remonto darbai kainavo 37 890,16 EUR, didžioji šių išlaidų dalis teko parapijos namų patalpų apšiltinimui.
 • Vyskupijos nustatytoms rinkliavoms (pagalba seminarijai, šv. Petro skatikas, Šventajai Žemei, misijoms ir kt. ) bei suteiktai paramai (Ukrainos Caritui bei parapijoje gyvenusioms ukrainiečių šeimoms) atiteko 9 223,33 eurai.
 • Draudimui išleista – 1 160 EUR. Kasmėnesiniams Švč. Mergelės Marijos atlaidams ir didiesiems Žolinės atlaidams buvo išleista 11 557,89 eurai.  

Pinigų likutis metų pabaigoje kasoje - 3 293,98 EUR ir banke – 1 726,94 EUR. 

2022 m. parapijos pastoracinė ir ekonominė taryba posėdžiams rinkosi tris kartus metuose. Kartu su mūsų parapijos klebonu kun. Gediminu džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečių ir kitų geradarių žmonių dėka 2022-uosius finansinius metus baigėme ne tuščiu iždu, tačiau patirdami dideles išlaidas apmokant elektros sąnaudas nerimaujame, kad dėl jų parapija netenka gyvybiškai svarbių aukų, reikalingų kiekvieną mėnesį padengti turimas kitas išlaidas. Tikėtina, jog šiais metais bus taip pat vykdoma projektinė veikla, planuojame įrengti bazilikoje votų ekspoziciją, įsigyti likusias Betliejaus skulptūras, atlikti likusius Prisikėlimo koplyčios vitražo apšvietimo darbus.  Šiems darbams atlikti bus tikslingai panaudotos parapijiečių surinktos aukos, Panevėžio rajono savivaldybės projektinė parama. Džiaugiamės parapijiečiais ir maldininkais, dalyvaujantiems parapijos gyvenime ir tikslingai nuolat remiantiems parapiją savo piniginėmis lėšomis ir darbais. Tikimės parapijiečių supratingumo ir paramos išlaikant ir paremiant savąją parapiją.                                                                         

Krekenavos parapijos ekonominių reikalų taryba

 

VADAKTĖLIŲ PARAPIJOS 2022 m. finansinė ataskaita

Metų pradžios likutis buvo 482,12 EUR kasoje ir 21,41 EUR banko sąskaitoje. 2022 m. gauta 1 169,14 EUR pajamų. Iš jų 784,40 EUR – rinkliavos, 350 EUR – aukos už Mišias. Kadangi parapijoje nebuvo suteikta sakramentų, aukų už patarnavimus ir kitokio pobūdžio aukų nebūta. 34,74 EUR buvo gauti 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Viso išleista 1 324,72 EUR. Darbuotojų išlaikymui skirta 330 EUR. Pastatų išlaikymo mokesčiai, paslaugų pirkimai ir draudimas sudarė 850,93 EUR.  56,49 EUR sudarė organizacinės atlaidų išlaidos. Kurijai buvo pervesta 87,30 EUR. Pinigų likutis metų pabaigoje – 326,52 EUR kasoje ir 21,43 EUR banke.

 

UPYTĖS PARAPIJOS 2022 m. finansinė ataskaita

Metų pradžios likutis buvo 12 569,09 EUR kasoje ir 1911,40 EUR banko sąskaitoje. 2022 m. gauta 28 388,18 EUR pajamų. Iš jų 12 268,70 EUR – rinkliavos, 8 471,70 EUR – aukos už Mišias, 1 550 EUR už patarnavimus, 3 632,06 EUR – bažnyčiai ir kitos aukos, 207,16 EUR- 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. Aukos už parapijos salę sudarė 1 600 EUR.  Taigi, 2022 metų Upytės parapijos ižde buvo 42 868,67 eurai.

Viso išleista 35 778,83 EUR. Darbuotojų išlaikymui (klebono, zakristijono, buhalterės, vargonininko ir ūkvedžio, komunikacijos specialistės) skirta 19 375 EUR.  Pastatų išlaikymo mokesčiai sudarė 2 152,47 EUR, paslaugų pirkimai, kurių didžioji dalis sudarė automobilio išlaikymo, eksploatacijos ir draudimo kaštams padengti – 3 911,15 EUR, draudimo įmokoms buvo skirta 1337,20 EUR. 320,73 EUR sudarė organizacinės atlaidų ir kitos išlaidos. 3 672,35 EUR buvo sumokėti už įvairius remonto darbus, įskaitant bažnyčios durų restauravimą, aukų dėžučių įrengimą. Didiesiems Krekenavos Žolinės atlaidams Upytės parapija skyrė 902,00 EUR. Kurijai buvo pervesta parama ir privalomos rinkliavos - 2 709,16  eurai. Karitatyvinė veikla parapijai kainavo 635,38 EUR, o liturgijai buvo skirta 763,39 EUR. Pinigų likutis metų pabaigoje – 6 741,54 EUR kasoje ir 348,30 EUR banke. Tikėtina, kad 2023 m. parapijoje bus atliekami bažnyčios dažymo, langų keitimo ir varpinės remonto darbai. 

 

2022 m. PARAPIJŲ STATISTIKA

  Krekenavoje Upytėje Vadaktėliuose
Pakrikštyta 52 11 -
Priėmė Pirmąją Šv. Komuniją 18 11 -
Priėmė Sutvirtinimo Sakramentą 26 17 -
Palaiminta santuokų 17 2 -
Palaidota 55 21 -
Aplankyta ligonių 63 4 -

 

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas