Viešnagė Marijampolės bazilikoje

2014-07-17 | Aldona Juozapaitienė
Atlaiduose Marijampolėje (fot. Julija Lapiniauskaitė)

2014 m. liepos 9 d. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos parapijiečiai, nepabūgę šilumos, aplankė Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kur vyko Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Ketvirtojoje atlaidų dienoje buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Kartu su 42 Krekenavos maldininkais piligriminėje kelionėje dalyvavo ir klebonas kun. Gediminas Jankūnas. Kelionės metu meldėmės įvairiomis intencijomis, klausėmės klebono komentarų religijos ir naujosios evangelizacijos klausimais. Kelionė ne trumpa, bet nei vyresnio amžiaus žmonėms, nei jaunimui neprailgo. Atvykę į Marijampolę pirmiausiai aplankėme Pal. Jurgio Matulaičio muziejų Marijonų vienuolyne. Čia sužinojome apie pal. Jurgį Matulaitį, jo gyvenimą, apie atliktus žymiausius jo darbus. Matėme daug daiktų, išlikusių iš jo laikų. Nuoširdus jaunos gidės pasakojimas leido mums lyg ir pabuvoti su juo. Klausydami supratome, kodėl 1987 m. Romoje Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.

Julijos Lapiniauskaitės nuotrauka

Bazilikos Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje mūsų lūpos šnabždėjo žodžius: „Dieve, Tu palaimintojo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir Jo Bažnyčios meile, meldžiame, suteik ir mums malonę, kad jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai  sektume Kristumi“... maldos pabaigos žodžius sutrikdė ašaros. Norėjosi sušukti, kodėl tiek daug reikia stengtis, kad blogį nugalėtume gerumu. Apžiūrėjome baziliką, papuoštą, išpuoselėtą gerų žmonių rankomis, tokią šventišką ir artimą. Pilna bažnyčia maldininkų klausėsi kun. dr. G. Jankūno katechezės. Už nuostabius žodžius, kurie čia, šioje bazilikoje, lyg kartu dalyvaujant ir pačiam palaimintajam, giliai pasiekė kiekvieno širdį, padėkojo vyskupai J.E. Rimantas Norvila ir Juozapas Žemaitis, MIC ir šilti maldininkų plojimai.

Julijos Lapiniauskaitės nuotrauka

Rimtis ir susikaupimas tvyrojo šv. Mišių metu, kurias kartu su vyskupais tą dieną aukojo Šakių vyskupijos kunigai. Visi dalyvaujantys Sumoje įdėmiai klausėsi pamokslo, kurį sakė mūsų klebonas Gediminas. Jo žodžiai, remiantis Šventuoju Raštu, priminė, kaip svarbu yra dažnai lankytis Dievo namuose, būti su bendruomenės nariais, mylėti Dievą ir savo artimą, kaip darė apaštalai, kaip pasiaukojo ir pal. Jurgis Matulaitis.

Po pamaldų bendravome agapės valandėlės metu. Svetingai priėmė suvalkiečiai, net ir ledų teko paragauti. Maloniai pasveikino mus ir vyskupai, kurie vaišinosi kartu su piligrimais. Esame dėkingi marijampoliečiams už nuoširdų priėmimą ir laukiame jų svečiuose Krekenavoje.

Julijos Lapiniauskaitės nuotrauka

Po agapės išvykome į Lūginės kaimą, pal. Jurgio Matulaičio tėviškę. Pasimeldėme koplyčioje, pasigrožėjome vaizdingais upės šlaitais, pamąstėme, kokios tvirtos sielos ir nepalaužiamo tikėjimo vyras išaugo šiose žemėse.

Julijos Lapiniauskaitės nuotrauka

Grįžti į namus dar niekas neskubėjo. Klebonas pasiūlė aplankyti virš dviejų šimtų metų skaičiuojančią Griškabūdžio bažnyčią. Dairydamiesi po derlingus laukus, turtėjančias sodybas, mintyse stebėjomės Dievo kūrinija. Griškabūdyje mus pasitiko klebonas kun. Vytautas Mazirskas. Aprodė bažnyčią, kažkada priklausiusią vienuoliams, statytą iš medienos, turinčią penkis altorius, tikrai įspūdingą. Pabuvojome parapijos namuose (kartu tai ir klebonija), padėkoję už viešnagę, pradėjome kelionę į namus. Tiek jaunimas, tiek senjorai dalinosi gerais įspūdžiais, nesijautė jokių nuovargio žymių, nes vis skambėjo klausimas, kada ir kur vėl keliausime. Dėkojame mūsų gerbiamam klebonui Gediminui už bendravimą su piligrimais, už norą ugdyti mumyse Dievo meilę per Dievo Žodį net ir keliaujant.

Julijos Lapiniauskaitės nuotrauka

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.