Šviesos židinys

2015-09-16 | Joana Dargužytė-Perednienė (Kaišiadorys)
kovo 15 atlaidai 04

...Krekenava, Krekenava, čia Maironio dvasia gyva –
Ja garsėja brangi Lietuva...
Vincas Steponavičius

Krekenavos miestelis garsus čia gimusiais, besimokiusiais, dirbusiais, daug gera padariusiais šiam kampeliui ir Lietuvai žmonėmis. Miestelis garsus ir Žolinės bei šv. Antano atlaidais, kurių metu iš visos Lietuvos sueina, suvažiuoja tūkstančiai maldininkų, piligrimų...

Nors gyvenu toli nuo šio nuostabaus turinčio gilią istorinę praeitį miestelio, tačiau jis man buvo ir bus brangus: čia gimė ir gyveno mano seneliai, Agnietė ir Petras Peleckai, čia gimė  mano mama. Vaikystėje su tėvais dažnai lankydavomės ne tik pas senelius, bet ir eidavom į bažnyčią, kur mane žavėjo bažnyčios didingumas, pagrindinis akcentas – šventu laikomas ir, kaip manoma, sveikatą žmonėms grąžinantis bei nuo įvairių nelaimių saugantis Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas, prie kurio su mama visada priklaupdavome ir sukalbėdavome maldą...

Amžiams mano atmintyje liko didingi Krekenavos Žolinės atlaidai: mama ruošdavosi iš anksto ir visada atvykdavome į Krekenavą iš vakaro. Ir dabar akyse matau: maldininkus, kermošių, susitikimą su giminėmis pas senelius...

Šiuo metu miestelyje giminių neliko, bet ryšių nenutraukiau, nes čia ilsisi Anapilin iškeliavę mano patys artimiausieji žmonės: seneliai, tėvai. Tad kelis kartus per metus atvykstu aplankyti man brangių žmonių kapų.

Kaskart vykstant į kapines, mano žvilgsnis nukrypsta į namą, kuriame gyveno  poetas Maironis, taip išreiškiu pagarbą Žmogui, kuris mano giminei brangus dvigubai: ne tik lietuvių tautinio atgimimo pradininkas, bet ir neturtingų šeimų vaikų globėjas. Už tai, kad mano dėdė Kazys Peleckas gavo reikiamą išsilavinimą, dėkingi esame tik poetui Maironiui. Mama visada su meile ir didžiule pagarba prisimindavo poeto pagalbą...

Kai prieš trejus metus į Krekenavą buvo paskirtas jaunas, kupinas entuziazmo Panevėžio vyskupijos Krekenavos bazilikos rektorius, Krekenavos parapijos klebonas, teologijos mokslų daktaras kun. Gediminas Jankūnas, prasidėjo parapijos atgimimas.

Klebono organizuojamų talkų dėka restauruota parapijos salė ,,Tvartelis“. Šiuo metu čia parapijiečių ir svečių maldininkų susibūrimo vieta: vyksta agapės po atlaidų, švenčiamos religinės ir tautinės šventės, ja naudojasi ir jaunimo grupė ,,Žolynėlis“, čia prisiglaudžia piligrimai, yra ir religinės literatūros bibliotekėlė.

Panevėžio vyskupo lūkesčiai atgaivinti garbingą šventovės vardą, padaryti ją traukos centru pildosi: atgijo krekenaviečių kultūrinis, dvasinis gyvenimas.

Klebonas dirba vadovaudamasis popiežiaus Benedikto XVI mintimis – būtinumo atsinaujinti, pažvelgti, kur ir kokia šiandien bažnyčia.

Jaunam parapijos klebonui pradžioje gal ir buvo sunku, bet jaunystė, energija, gebėjimas rasti bendrą kalbą ir su jaunu, ir su pagyvenusiu, davė matomų rezultatų: pamažu buriasi aktyvi, įvairiaamžė bendruomenė. ,,Džiugu, jog  pamaldų dieną pilna bazilika žmonių, jaunų ir pagyvenusių!“ – sako krekenaviečiai.

Energingo klebono darbai tuo nesibaigia: šiuo metu Krekenavos parapija dalyvauja Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų atnaujinimo programoje. Parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas tikisi, kad bus skirta lėšų 2014–2020 m. projektui – Krekenavos bazilikos ansamblio atnaujinimui.

Kaskart atvykusi į Krekenavą susitinku buvusį vaikystės kaimyną Jurgį Perevičių, su kuriuo visad malonu pabendrauti, prisiminti kaimą, kuriame prabėgo nerūpestingos vaikystės dienos.

Ne tik prisiminimais dalinamės, bet ir Krekenavos miestelio dabartimi ir ateitimi...Visada jis ir jo bendraminčiai pagarbiai kalba apie jaunąjį parapijos kleboną kun. Gediminą, apie jo jaunatvišką ryžtą prikelti bažnyčią naujam gyvenimui.

Lai ir toliau, kaip ir visais amžiais, Krekenavos bažnyčia išlieka kultūros ir šviesos židiniu.

Jaunimo grupė „Žolynėlis“ su klebonu kun. Gediminu Jankūnu

Klebonas su šauliais šventėje Vadaktėliuose 2014 m.

Klebonas su vaikais, priėmusiais Pirmąją Komuniją 2015 m.

< atgal į sąrašą

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.