Odė Marijai

2014-08-14 | Julius Gvergždys
Krekenavos Marija

Pagal Švenčiausiosios Mergelės Marijos litaniją.


Šventoji Marija Motinėle,
Buvai tyra, kaip lelijėlė,
Palaiminta esi Sūnaus,
Pagarbinta ir aukštojo dangaus.

Dievo Gimdytoja Šventoji
Savo Įsčiose Jėzų nešiojai,
Žemės vaikams Jį dovanojai,
Ant kryžiaus už mus paaukojai.

Mergelių Mergele Šventoji
Dievo Motina Tu nekaltoji,
Akylai Savo Sūnų globojai,
Kad jokie negrėstų pavojai. 

Motina Kristaus brangiausia,
Mūsų Užtarėja švenčiausia,
Užtarki žmogų menkiausią
Danguje Tu prieš Aukščiausią.

Dvasinė Bažnyčios Motina esi
Ir Kristaus priesakus visus tesi:
Saugai Ją nuo piktojo puolimo,
O mes meldžiam Tavo apgynimo.

Motina Dievo malonės
Dėkingi Tau visi žmonės,
Kaip Tarpininkei mūsų visų,
Nusidėjėlių ir nekaltų.

Motina Jėzaus tyriausioji,
Žemės dukra nuostabiausoji,
Tik nepamirški savo vaikų,
Saugok mus nuo nelaimių visų.

Motina visų skaisčiausioji,
Jėzui Tu maloniausioji,
Visą laiką Dievui klusni
Ir Jam visada nuolanki.

Motinėle nepalytėtoji,
Su Juozapu Tu sužadėtoji
Nazarete ir Galilėjoje
Bei nedėkingoj Judėjoje.

Motina tikrai nesutepta
Pradėjai Jėzų  nekalta,
Šventosios Dvasios apglėbta,
Tokia buvai pasirinkta.

Motina visiems meilinga,
Dievo meilės Tau nestinga,
Dosni esi jos kiekvienam,
Nusipelniusiam ir nedoram.

Motina stebuklingoji
Žemę – tėviškę globoji,
Tau ji visų brangiausia,
Artimiausia ir mieliausia.

Motina geroji Patarėja
Ir visų mūsų Užtarėja,
Tu mus vedi pas Jėzų Kristų,
Saugai kiekvieną, kad nepaklystų.

Motina Tu Sutvėrėjo
Viso pasaulio nuostabaus,
Kuriam gyvename laimingai,
Po Apvaizda Jo palaiminga.

Motina mūs Išganytojo,
Sielų sužeistų slaugytoja,
Pagalbos meldžiame mes Tavo,
Visus vaikus apglėbki Savo.

Mergele išmintingoji
Angelui šiandien dėkoji,
Kad žinia jo atneštoji
Atpirkimą mums dovanojo.

Mergele visų garbingiausia
Dievo valiai esi paklusniausia,
Jam Savo Širdį paaukojai,
Ar tapti Motina tada galvojai?..

Dangaus Mergele šlovingoji,
Jėzaus ranka Tu dešinioji.
Panoro Jis Tave turėt šalia,
Kad džiaugtumeis per amžius Jo šlove.

Dievo Mergele galingoji
Su pikto angelais kovoji,
Padedi ir mums su jais kovoti
Bei su nuodėme susidoroti.

Mergele mūsų maloningoji
Jėzaus malones mums dovanoji.
Už tai dėkojam nuoširdžiai,
Kad mūsų Tu nepamiršai.

Mergele, Tu, ištikimoji,
Ačiū Tau, kad mus globoji.
Mes irgi norim būt ištikimi
Tau artimi ir Jėzaus mylimi.

Teisybės dieviškos paveikslas,
Kurio netapė meno meistras,
Sukūrė Dievas Tėvas amžiams,
Visų laikų žmonijos ainiams.

Amžinasis soste išminties,
Pašauktas dieviškos lemties.
Dėkojam Tėvui Visagaliui
Ir Šventosios Dvasios galiai.

Žmonių linksmybės, Tu, priežastis,
Mūsų visų išganymo viltis:
Užtarsi mus prieš Savo Sūnų,
Paklydusį ir palaidūną.

Dvasios inde begalinis,
Šildai širdis mūs krūtinėj,
Sielas guodi ir globoji,
Savo Sūnui atiduodi.

Garbusis inde dieviškos šviesos
Sielas vaduoji iš tamsos
Kartu su Savo Sūnumi
Mums lyg Eucharistija brangi.

Maldingumo inde įstabus,
Išmokyk melstis mus visus,
Pakvieski maldai kasdieninei,
Kylančiai iš mūs krūtinių.

Paslaptingoji rože Nazareto,
Tavęs nepažinojo niekas.
Buvai kukli, drovi, lėta,
Tu Viešpaties pasirinkta.

Dovydo bokšte, amžiais mus saugai,
Žmonės patyrė Tavąją naudą,
Bėga prie Tavęs vargšas kiekvienas,
Meldžia pagalbos ištisas dienas.

Skaistumo bokšte balčiausias,
Kurį pamilo Aukščiausias,
Tu mums esi pavyzdys,
Skaisčios meilės ir doros švyturys.

Dievo Sūnaus aukso namai,
Kur saugojai Jį ir auginai.
Tu Tabernakulis gyvas buvai
Avinėlį nekaltą šventai brandinai.

Dangaus duonos sandoros skrynia,
Kurią gaubia Dievo Dvasia,
Meldi žemei taikos ir ramybės,
Savo vaikus vedi amžinybėn.

Marija, Dangaus vartai esi
Ir kelią į rojų žmogui tiesi.
Pro tuos vartus ir Jėzus atėjęs,
Dievo meilės sėklą pasėjo.

Tamsoje Aušros Žvaigžde sužibai,
Viešpatį Dievą labai pamilai,
Širdies tyrumą išsaugojai Jam
Dievo Avinėliui visai nekaltam.

Ligonių sveikata brangiausia,
Mūsų prašymams esi jautriausia,
Praėjai Tu sunkų kančių kelią,
Patyrei atstumtosios dalią.

Nusidėjėlių gynėja nuostabi,
Tavo siela - visada švari,
Padėk išbristi mums iš nuodėmių
Kankinančių ir mirtinai baisių.

Nuliūdusiųjų paguoda būdama
Ir Šventosios Dvasios kupina
Žmonijai melski Dievą visada
Pripildyt mus Džiaugsmo Dvasia.

Krikščionių pagalba Tu esi,
Į kovą su piktuoju visada eini
Padėti mums jį nugalėti,
Kad tiktai Jėzų širdyje turėtume.

Karaliene dangaus angelų,
Garbė Tau ir Žemės žmonių,
Mes nepaliausim Tave mylėti
Ir taip pat, kaip į Sūnų tikėti.

Karaliene Žemės patriarchų,
Nuvesk kiekvieną žmogų menką
Pas Sūnų mūsų Atpirkėją
Ir Dievą Tėvą Sutvėrėją.

Karaliene iškiliausių pranašų,
Nei vienas neprilygsta Tau iš jų,
Nes Dievą ne tiktai regėjai,
Bet ir po kryžium Jo stovėjai.

Karaliene apaštalų visų,
Tvirtesnio tikėjimo nei jų:
Nepabūgai kryžiaus ir kančios,
Nepalikai Jo valioje minios.

Karaliene kankinių šventųjų,
Žemėj kenčiančių ir pavergtųjų,
Stiprink dvasią pasmerktųjų,
Žadink viltį nekaltai teistųjų.

Karaliene visų išpažinėjų,
Paneigta fariziejų, sadukiejų,
Pašlovinta esi dangaus šventųjų,
Žemės sesių Tau ištikimųjų.

Karaliene mergelių skaisčiųjų,
Pagailėki žemės sesių kaltųjų,
Paragink jas visas atgailoti,
Savo nuodėmes Jėzui aukoti.

Visų šventųjų karaliene,
Esi šventesnė nei šventieji,
Tėvo Dukra ištikimoji,
Ačiū, mus saugai ir globoji.

Karaliene, be nuodėmės pradėta,
Tad Jėzaus Motina ir pašaukta,
Dievo Apvaizdos visad apglėbta
Nuo visų nuodėmių likai laisva.

Karaliene į dangų paimtoji,
Sūnaus esi Tu pašauktoji
Į Jo garbę amžiną, visų laikų
Su siela ir kūnu nekaltu.

Karaliene rožinio maldos
Žmonės, tautos visada dėkos
Už pagalbą svarbią, nuolatinę
Rožančiaus žodžiais kasdieniniais.

Karaliene Tu mūsų šeimų,
Niekada nepalik jų vienišų,
Amžiais ginki nuo priešo nuožmaus,
Apsaugok jas nuo likimo baisaus.

Karaliene taikos didingoji,
Pasauliui ramybę Tu dovanoji,
Visų mūsų širdis kreipki į Dievą,
Rožinio maldai kvieski kasdieną.

Šventoji Gimdytoja Dievo,
Tavo apgynimo šaukias kiekvienas,
Mūsų maldų Tu neatmeski,
Mus visus Savo Sūnui paveski.

Tu Tarpininkė, Mergelė garbingoji,
Nevertą žmogų prieš Jėzų užstoji.
Kas mus prieš Teisėją daugiau beužtars,
Jei Užtarėjos balso Jis neišgirs?

Su Savo Sūnumi mus sutaikink,
Mūsų vardu Jį pagarbink,
Savo Sūnui visus mus paveski,
Visus Savo Sūnui mus atiduoki.

Viešpatie Dieve, maldaujam Tave,
Kartu su Tavo Motinėle –
Leisk mums, kaltiesiems žmonėms
Išvengti pelnytos bausmės.

Tu juk visuomet gailestingas,
Per amžius esi maloningas,
Pagailėki mūsų, Marijos vaikų,
Kuriuos ant kryžiaus Jai pavedei Tu.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.