Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų sveikinimas

2020-04-11 |
sv. Velykos

Mielieji!

Šiandienos pasaulis pilnas baimės ir nusivylimų, skausmo ir netikėtų netekčių. Net Viešpaties Prisikėlimas, atrodo, vyks tuščiuose Jo namuose... Tačiau nepamirškime, kad Viešpats Dievas yra bet kur, kur sodinama ir sėjama, Jis duoda nenugalimą gyvybės jėgą  – ar žmogaus, ar želmens, ar gyvenimo! Tikėkite tuo, ir pajusite, kad niekas nesustojo, kad tikrasis gyvenimas ir išganymas vyko ir vyksta, tik reikia paruošti dirvą -  mūsų širdžių dirvą. Ir mes turime darbo, kurį net ir šiuo tylos metu Viešpats kviečia kartu su Juo dirbti, kad kuo pilniau ateitų ir žemėje įsikurtų Jo meilės ir teisingumo karalystė; kad mes, žmonės, apsčiai ir nesibaigiančiai to tikrojo gyvenimo pas Viešpatį ir su Viešpačiu turėtume, Patį Dievą ir artimą savo mylėdami.

Čia ir dabar! Aleliuja!

Klebonas/Rektorius kun.dr. Gediminas Jankūnas

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.