Klebono padėka pasibaigus didiesiems Žolinės atlaidams

2020-08-22 |
IMG 6127 16

Šių metų, didžiųjų Žolinės atlaidų tema „Darykite, ką tik jis jums lieps“ gali būti suprasta ir kaip mano, šios parapijos klebono, veikimo lozungas. Tačiau galiu užtikrinti, kad niekam nieko neturėjau liepti. Ilgametė patirtis jau subrandino tikėjimo ir bendradarbių bendruomene, kuri moka organizuoti, pasiskirstyti, pasivaduoti ir atlikti visus reikalingus darbus. Ačiū Jums! Dievo Motinos Marijos,savo, ir mūsų vyskupo Lino vardu noriu visiems kuo nuoširdžiausiai padėkoti už labai palaimingai ir sėkmingai įvykusius 2020 m. Žolinės atlaidus Krekenavoje.

Pirmiausia Ačiū parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų nariams, kurie jau nebe vienerius metus iš anksto susitaria kas, kaip, kada ir kuo pagelbės. Ačiū parapijos personalo nariams: Sonatai, Akvilinai, Brigitai, Algirdui, Mantui, Gediminui, užtikrinusiems, kad mūsų parapijos kultūra atlaidų metu nesuprastėtų. Ačiū vaikų ir savanorių stovyklai ir jos vadovei Rugilei, už kasdiene atlaidų švarą, tvarką tarp žmonių ir automobilių, patarnavimą prie altoriaus ir visur kur reikėjo jaunatviškos energijos ir laiko. Ačiū mūsų tradicinių vainikų pynėjoms, Irmai ir jos komandai, kad tikrais Žolinės vainikais ir žolynų kompozicijomis papuošia Motinos Marijos šventę. Nuoširdi padėka klierikams Martynui, Dovydui, Benui ir Arminui bei broliui Dariui iš Marijampolės, kad atlaiduose buvo organizuojama malda ir švč. Sakramento adoracija. O kur dar skaitinių skaitytojai, atnašų nešėjai, Rožinio kalbėtojai, aukų rinkėjai, šv. Mišių užrašinėtojos – visiems jums aukštaitiškas „ačiū.“ Noriu padėkoti ir vyskupui Linui ir vysk. Jonui, broliams kunigams, ypač dekanui Pavel Andžejevski ir kun. Vitalijui Kodžiui, kurie padėdavo ne pagal grafiką, bet tada, kada labiausiai reikėjo. Atskirai reikia dėkoti varg. Mantui už Krekenavos choro puikų parengimą ir giedojimą, o taip pat už rūpestį iš kitur atvykusiais chorais ir jų tinkamą priėmimą. Ačiū vyskupijos kurijai, Šeimos, Katechetikos, Jaunimo centrams, Caritas už įsitraukimą į atlaidų šventimą ir įvairiopą pagalbą. Dėkingi visiems mūsų rėmėjams ir partneriams, ypač Upytės tradicinių amatų centrui, Krekenavos kultūros centrui, skautams, ateitininkams, Naujamiesčio šaulių kuopai, seniūnijai, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai už vertingą pagalbą atlaiduose. Ačiū maitintojams Rasai, Gitanai, Gediminui ir Jolantai Ražauskams, Albinui ir Audronei Kisieliams už skaniai pamaitintus mūsų atlaidų dalyvius, piligrimus ir svečius. Ačiū vietos prekybininkams, kad savo gėrybėmis atlaiduose dovanojo šventinę nuotaiką. Dėkoju visiems paminėtiems ir nepaminėtiems, kurie malda, darbu ir auka prisidėjote, kad ir šie, bazilikos remonto ir pandemijos laike vykę atlaidai visiems būtų dvasios ir kūno šventė. Dievas mato ir neliks skolingas savo gerumu ir malonėmis, o Motina Marija globa ir užtarimu.

IMG 5651 5
< atgal į sąrašą

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.