Karantino kronikos - balandis ir gegužė Krekenavos parapijoje

2020-06-03 | Sonata Česevičienė
Karantino kronika 14

Kovo viduryje vyriausybei paskelbus karantiną Lietuvoje, iki galo nežinojome, kas mūsų laukia bažnytiniame gyvenime. Kaskart laukdami Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimų, svarstydavome, kokios šiemet mūsų laukia Velykos. Būta ir nerimo, ir abejonių, bet pasitikėjome Viešpačiu ir tikėjome, kad Prisikėlimo žinia kaip ir visuomet pasieks mūsų parapijos tikinčiuosius. Pirmiausia pasitelkėme virtualias šv. Mišių transliacijas parapijos Facebook paskyroje, vėliau jas taip pat perkėlėme į bazilikos svetainę. Juste jutome, kad žmonėms reikia gyvo Žodžio ir šios transliacijos padėjo rasti kelią ne tik į savo parapijiečių namus, bet ir daugelį namų net už Lietuvos ribų. Naujai - nuotoliniu būdu daug žmonių atrado ir Šv. Rašto studijas, kurios nenutrūko net ir įvedus griežtus karantininius reikalavimus.

Karantino kronika 2

Balandžio 5 dieną, Verbų sekmadienį, prie laikinų maldos namų iškilo žalias Kryžius, tapęs šių metų Velykinio laikotarpio simboliu mūsų parapijoje. Negalėdami tikinčiųjų pakviesti į maldos namus, jų laukėme kitokiu būdu. Jėzaus kančios kryžius sužaliavo kadagio verbų šakelėmis, kurias klebonui Gediminui pašventinus, po šv. Mišių parapijiečiai galėjo saugiai pasiimti jiems patogiu metu į savo namus.

Karantino kronika 8

Didžiąją savaitę kartojome pernykštį "scenarijų", kuomet skirtingomis dienomis pamaldomis dalinosi visos trys parapijos. Didžiojo ketvirtadienio, Paskutinės vakarienės šv. Mišios buvo aukojamos Upytėje, Didžiojo penktadienio Kančios pamaldos vyko Vadaktėliuose, o Didijį šeštadienį Krekenavoje buvo pašventinta ugnis ir vanduo.  Tomis dienomis ypatingai trūko žmogiško kontakto ir bendrystės maldoje, ko niekada neatstos transliacija internetu. Vis tik, kad ir kitokios, ne maldos namuose, o prie mobiliųjų ekranų  švęstos Velykos buvo tikra Prisikėlimo šventė klebono Gedimino Jankūno ir jo homilijų dėka. Velykų rytą žaliasis kryžius virto Prisikėlimo kryžiumi, skelbdamas žinią - Kristus tikrai prisikėlė! Po šv. Mišių parapijiečių vėl laukė staigmena – Prisikėlimo šviesa (žvakelės)  ir velyknaktį šventintas vanduo. Negalėdami to padaryti gyvai, vieni kitus sveikinome virtualioje erdvėje ir džiaugėmės, kad net ir tokiu metu mus visus vienija bendra žinia, skelbiama visam pasauliui,- esame išganyti Jo Prisikėlimu!

Karantino kronika 13

Balandžio 15 dienos Švč. Mergelės Marijos atlaiduose šv. Mišias aukojo klebonas Gediminas. Transliacijoms vis pasiekiant didesnį ir įvairesnį ratą tikinčiųjų, tai buvo puiki proga klebonui skelbti Evangeliją ir prisibelsti su šia žinia į širdis tų, kurie galbūt pirmą kartą nuotoliniu būdu atrado mūsų parapiją.  

Balandžio 19 dieną, švenčiant Gailestingumo sekmadienį, Prisikėlimo kryžius pasipuošė Dievo Gailestingumo paveikslu, taip mums primindamas, jog esame Viešpaties malonėje apdovanojami ir išganomi Jo šventuoju Krauju.

Balandžio 25 dieną, minint Evangelistą Morkų, pagal paprotį buvo laiminami laukai, prašant Dievo palaiminti tėvynės žemę ir jos darbininkus, meldžiant gausaus derliaus ir pagarbos duonai, dalytis ja, laikantis teisingumo ir meilės dvasios. Krekenavos parapijoje buvo aplankyta net 15 norą pareiškusių ūkininkų ir jų šeimų. Klebonas Gediminas tą dieną tikrai turėjo nemenkai privargti, kol tiek laukų aplankė, tiek technikos palaimino, o gal ir pats kokį žemės ūkio padargą išbandė. Įsitikinome, esame labai žemdirbiška parapija!

Karantino kronika 10

Karantino kronika 9

Gegužės mėnuo, skirtas Švč. Mergelei Marijai, skambėjo gegužinėmis pamaldomis. Šią gražią tradiciją, deja, teko labiau praktikuoti namuose, bet vis švelnėjantys karantininiai reikalavimai leido vis gausiau parapijiečiams lankytis maldos namuose, laikantis visų saugumo reikalavimų. Regis ne tik gamta, bet ir mūsų parapijos namai pražydo malda ir giesmėmis šv. Mišiose ėmus gyvai dalyvauti parapijiečiams.

Gegužės 3 dieną, minint Motinos dieną, šv. Mišios buvo aukojamos ir Krekenavoje, ir Vadaktėliuose. Savo maldas skyrėme gyvoms ir mirusioms motinoms, joms visoms tądien žydėjo gėlės prie Prisikėlimo kryžiaus šalia parapijos namų.

Karantino kronika 12

Gegužės mėnuo buvo pažymėtas ir netektimi – Viešpats pasišaukė Amžinybėn klebono Gedimino mamą Danutę. Stengėmės kiek galėdami maldomis ir giesmėmis prisidėti palydint  velionę į paskutinę kelionę pas Dangiškąjį Tėvą ...

Gegužės mėnesį, kuomet aplink viskas žydi, gražiausius žiedus skyrėme savo Dangiškajai Motinai. Kasmėnesiniuose Švč. Mergelės Marijos atlaiduose meldėmės kartu su vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Ganytojas pasidžiaugė bazilikoje vykstančiais renovacijos darbais ir dėkojo visiems, kurie malda ir aukomis prisideda prie šių visai Aukštaitijai svarbių maldos namų atnaujinimo. Švč. Mergele Marija, Malonių Versme, melsk už mus pas savo Dangiškąjį Sūnų!

Karantino kronika 15

Gegužės 18-ąją su dėkingumu ir meile prisiminėme Karolį Wojtylą - popiežių Joną Paulių II-ąjį švenčiant 100-ąsias Jo gimimo metines. Šv. Tėvas Jonas Paulius II ne kartą minėjo ir mums brangią Krekenavą. 1999 m. rugsėjo 8 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė visuotinius atlaidus Krekenavos šventovei Žolinės aštuondieniui ir kiekvieno mėn. 15 d. (Prot. N. 115/99/1). Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!

Abiturientams "karantiniškai" švenčiant Paskutinį skambutį gegužės 22 dieną šv. Mišiose buvo meldžiamasi už gimnazijos bendruomenę. Kaip tik tą dieną mūsų parapijoje lankėsi LRT laidos "Šventadienio mintys" filmavimo grupė, rengusi Sekminių  reportažą. Visiems jo nemačiusiems Sekminėse puiki proga tai padaryti patogiu metu LRT mediatekoje

VII Velykų sekmadienį, gegužės 24 dieną, šventėme Šeštines – Kristaus žengimo į dangų iškilmę. Taip pat šv. Mišių metų sveikinome vargonininką Mantą Masioką ir ūkvedį Gediminą Kaspariūną gimtadienio proga. Dėkojame Jiems už tarnystę ir telydi Mergelės Marijos užtarimas! Šeštinėse baigėme tiesiogines sekmadienio šv. Mišių transliacijas. Karantinui tebesitęsiant jos išliks tik mėnesio 15-omis dienomis. Dėkojame visiems, kurie jungėsi į bendrą maldą! Nelengvas šis laikotarpis mūsų parapijai, kaip ir visiems, išgyvenantiems karantino sukeltus sunkumus. Esame taip pat labai dėkingi už jūsų aukas parapijai, už šv. Mišių intencijas, paliekamą sekmadienio rinkliavą.

Karantino kronika 1

Karantino kronika 16

Gegužės 27 dieną, trečiadienį, įvyko Šv. Rašto studijų metų ciklo užbaigimo šventė. Dėkojame visiems, kurie lankėte studijas, taip pat ir tiems, kurie šiais metais prisijungėte prie Šv. Rašto studijų virtualiu būdu. Pažymėjimų įteikimo šventė buvo tradiciškai su Upytės zakristijono Tomo ant laužo keptu plovu, o gimtadienio tortu visus vaišino Jolanta Masiokienė, padedanti mūsų parapijos vaikams pasirengti Eucharistijos sakramentui. Regis šiemet Šv. Rašto studijos sulaukė dar didesnio būrio klausytojų virtualių transliacijų dėka. Lauksime jūsų sugrįžtant rudenį į gyvus susitikimus parapijos namuose!

Karantino kronika 4

Dvasia, Viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk! Himną Šventajai Dvasiai paskutinį gegužės sekmadienį giedojome  ir laikinųjų maldos namų viduje, ir bazilikos aikštėje. Susirinkusiųjų tądien į Sekminių šv. Mišias būta tikrai nemažai! Bažnyčios gimtadieniui šįkart keksiukų tortą dovanojo Mortos grupelės moterys, o Prisikėlimo kryžius šį laikotarpį užbaigė pasipuošęs berželiu šakomis. Vis dar velykinio džiaugsmo kupini jautėme, kad jau drąsiau vienas su kitu bendraujame, vienas kitam atsiveriame, tarsi virš mūsų visų pleveno Šventoji Dvasia. Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Karantino kronika 6
Karantino kronika 5

< atgal į sąrašą

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.