Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Matą 28, 1 – 10 (šv. Velykos)

2014-04-20

Pagrindinė mintis? „O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6).

 

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 1 – 11 (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, A)

2014-04-13

Pagrindinė mintis. „Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: Kas jis toksai?“ (Mt 21, 10). Viešpaties Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, lyg žemės drebėjimas, sujudino Šventojo miesto pamatus: susitikimas su Juo taip pat sukrečia kiekvieno iš mūsų gyvenimo pagrindus.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 11, 1 – 45 (V gavėnios sekmadienis, A)

2014-04-06

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 26). Šie Viešpaties prieš du tūkstantmečius ištarti žodžiai yra Geroji naujiena ir šių dienų krikščionims: tikintiems ir gyvenantiems Evangelijos šviesa Jėzus pažada dovaną – amžinąjį gyvenimą.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 9, 1 – 41 (IV gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-30

Pagrindinė mintis. „Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“ (Jn 9, 5). Jėzus yra ta šviesa, kurioje išryškėja tikroji pasaulio dalykų vertė, kad neklaidžiotume tamsybėse klausdami: „Tai gal ir mes akli?“ (Jn 9, 40), neatpažindami Dievo ženklų savo kasdienybėje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 4, 5 – 42 (III gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-23

Pagrindinė mintis. „Jei tu pažintum Dievo dovaną...“ (Jn 4, 10). Jei tikrai pažintume Dievo dovaną, viską palikę bėgtume nusiplauti savo sielos žaizdų ir numalšinti dvasinio troškulio prie gyvojo vandens šaltinio, žinodami, kad „Jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas“ (Jn 4, 42).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 17, 1 – 9 (II gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-16

Pagrindinė mintis. Pasakojimas apie Jėzaus atsimainymą patvirtina, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, ir tęsia mokinystės temą, priversdamas Jėzaus mokinius išgyventi Dievo artumos baimę ir būti Jo paliestiems: „Kelkitės, nebijokite!“.

 

plačiau >

Evangelija pagal Matą 4, 1 – 11 (I gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-09

Pagrindinė mintis. „Jei tu Dievo Sūnus...“ Jėzus, krikšto metu pateptas Dievo Dvasia, atlaiko trigubą šėtono gundymą, išlikdamas klusniu savo Tėvo Sūnumi, atsisakydamas pasinaudoti savo dieviškomis galiomis, pasipriešindamas tik Dievo žodžiu.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 6, 24 – 34 (VIII eilinis sekmadienis, A)

2014-03-02

Pagrindinė mintis. Pasitikėjimo Dievu trūkumas pasireiškia nerimu, kylančiu iš pasidalinusios žmogaus širdies, kai jis negali pasirinkti, kuriam šeimininkui tarnauti: Dievui ar Mamonai.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 38–48 (VII eilinis sekmadienis, A)

2014-02-22

Pagrindinė mintis. Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu? Mylėti visus, kuriuos sutinkame įvairiose gyvenimo situacijose, dosnia ir jokio atlygio nesiekiančia meile, viršijančia įprastas žmogiškąsias nuostatas, įmanoma tik tada, kai tokios meilės šaltinis bus nesibaigianti Jėzaus meilė ir noras būti Jo mokiniu.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 17–37 (VI eilinis sekmadienis, A)

2014-02-16

Pagrindinė mintis. Kalno pamokslo tęsinyje Jėzus pagilina Mozės Įstatymo įsakymus, nurodydamas didesnius nei fariziejams teisumo reikalavimus savo mokiniams. Jis, būdamas Dievas, pats interpretuoja savo įsakymus: „Jūs esate girdėję... O aš jums sakau...“

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 13–16 (V eilinis sekmadienis, A)

2014-02-09

Pagrindinė mintis. „Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti?“ (Mt 5, 13) – šiais žodžiais Jėzus tikriausiai norėjo pasakyti, kad sekdamas Kristumi, ką nors kalbėdamas ar darydamas, pirmiausia turi leisti Kristaus meilei daryti įtaką savo liudijimui. Kaip tikroji druska negali išsidvokti, taip ir Dievo meilė niekada nesibaigia.

plačiau >

Evangelija pagal Luką 2, 22–40 (Kristaus Paaukojimas, Grabnyčios, A)

2014-02-02

Pagrindinė mintis. Jėzus paaukojamas Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą kaip Viešpačiui priklausantis Pirmagimis. Taip pat Jėzus šventųjų senelių Simeono ir Onos atpažįstamas kaip visos Izraelio tautos ilgai lauktasis Mesijas, bet drauge ir „prieštaravimo ženklas“ (Lk 2, 34).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 4, 12–23 (III eilinis sekmadienis, A)

2014-01-26

Pagrindinė mintis. „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“ (Mt 4, 19). Šios Evangelijos ištraukos Geroji Naujiena – Jėzaus kvietimas mokinystei: pakeisti savo gyvenimą iš esmės, pasidalinti Dievo Karalystės žinia su kitais žmonėmis, sekti Jėzumi ir gyventi pagal jo skelbiamą Evangeliją.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 1, 29–34 (II eilinis sekmadienis, A)

2014-01-19

Pagrindinė mintis. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29). Šie Jono Krikštytojo žodžiai – Geroji Naujiena mums, kad Dievas, pats būdamas nekaltas, tarsi avinėlis prisiėmė aukos vaidmenį ir savo krauju nuplauna pasaulio nuodėmę, taip grąžindamas pasauliui pirminę ir pamatinę Dievo tvarką.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 3, 13–17. Jėzaus krikštas

2014-01-12

Pagindinė mintis – „O balsas iš dangaus prabilo: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 1, 17). Jėzus, jau ką tik paklusęs Dievo Tėvo valiai ir krikšto metu susitapatinęs su visa nuodėminga žmonija, pripažįstamas Dievo Sūnumi.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 1, 18–24. Stebuklingas Dievo įsikūnijimas

2013-12-22

Pagrindinė teksto mintis – pasitikėjimas Viešpaties žodžiu ir visiškas paklusnumas Dievo valiai. „Nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ (Mt 1, 20–21)

plačiau >

Evangelija pagal Matą 11, 2–9. Jonas Krikštytojas.

2013-12-15

Jonas, būdamas kalėjime, siunčia savo mokinius Jėzaus paklausti, ar Jis yra tas laukiamas Mesijas. Jėzus atsako pranašo Izaijo žodžiais: „aklieji regi, kurtiejii girdi, raupsotuoji apvalomi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama Geroji Naujiena“ (Iz 29, 18).

Jonas buvo tobulas žmogus. Pagal Įstatymą garantavo tautai Dievo palankumą. Jonas skelbė Mesiją, kuris ateis ugnimi ir trenksmais. Žmonės laukė ne tokio Mesijo, ne to tikėjosi... Jėzus pasirodė kaip tylus, kuklus stebukladarys. Jėzaus misija buvo ne tokia, kaip Jonas laukė ir skelbė...

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.