Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Matą 21, 28–32 (XXVI eilinis sekmadienis, A)

2014-09-28

Pagrindinė mintis. Jėzus klausia: „Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ ir atsako neišnaudojusiems savo pasirinkimo galimybės: „Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę“ (Mt 21, 31).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 23 (Sekminės, A)

2014-06-08

Pagrindinė mintis. Jėzus atėjo, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!.. Imkite Šventąją Dvasią“.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 16 – 20 (Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės), A)

2014-06-01

Pagrindinė mintis. „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19) – tai didysis Jėzaus įpareigojimas Jo apaštalams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 15 – 21 (VI Velykų sekmadienis, A)

2014-05-25

 Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją“ (Jn 14, 16), – pažadėjo Jėzus savo mokiniams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 1 – 12 (V Velykų sekmadienis, A)

2014-05-18

Pagrindinė mintis. „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14, 4).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 10, 1 – 10 (IV Velykų sekmadienis, A)

2014-05-11

Pagrindinė mintis. „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9), – sako Jėzus, pats perėjęs tuos vartus, ir, kaip Gerasis Ganytojas, vedantis paskui save savąsias avis.

plačiau >

Evangelija pagal Luką 24, 13 – 35 (III Velykų sekmadienis, A)

2014-05-04

Pagrindinė mintis. „Kokios nerangios jūsų širdys tikėti...“ (Lk 24, 25). Prisikėlusį Jėzų sutinkame savo tikėjimo (ar tik ėjimo) kelionėje, mūsų širdys „užsidega“, kai Jis kalba mums Šventojo Rašto žodžiais, o akys „atsiveria“, kai Jėzus atpažįstamas per duonos laužymą Šventojoje Eucharistijoje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 31 (II Velykų sekmadienis)

2014-04-27

Pagrindinė mintis. „Jau nebebūk netikintis – būk tikintis“, – prisikėlęs Jėzus, Dievo Sūnus, kreipiasi į kiekvieną iš mūsų, kad tikėdami turėtume gyvenimą per Jo vardą.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 1 – 10 (šv. Velykos)

2014-04-20

Pagrindinė mintis? „O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6).

 

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 1 – 11 (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, A)

2014-04-13

Pagrindinė mintis. „Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: Kas jis toksai?“ (Mt 21, 10). Viešpaties Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, lyg žemės drebėjimas, sujudino Šventojo miesto pamatus: susitikimas su Juo taip pat sukrečia kiekvieno iš mūsų gyvenimo pagrindus.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 11, 1 – 45 (V gavėnios sekmadienis, A)

2014-04-06

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 26). Šie Viešpaties prieš du tūkstantmečius ištarti žodžiai yra Geroji naujiena ir šių dienų krikščionims: tikintiems ir gyvenantiems Evangelijos šviesa Jėzus pažada dovaną – amžinąjį gyvenimą.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 9, 1 – 41 (IV gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-30

Pagrindinė mintis. „Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“ (Jn 9, 5). Jėzus yra ta šviesa, kurioje išryškėja tikroji pasaulio dalykų vertė, kad neklaidžiotume tamsybėse klausdami: „Tai gal ir mes akli?“ (Jn 9, 40), neatpažindami Dievo ženklų savo kasdienybėje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 4, 5 – 42 (III gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-23

Pagrindinė mintis. „Jei tu pažintum Dievo dovaną...“ (Jn 4, 10). Jei tikrai pažintume Dievo dovaną, viską palikę bėgtume nusiplauti savo sielos žaizdų ir numalšinti dvasinio troškulio prie gyvojo vandens šaltinio, žinodami, kad „Jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas“ (Jn 4, 42).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 17, 1 – 9 (II gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-16

Pagrindinė mintis. Pasakojimas apie Jėzaus atsimainymą patvirtina, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, ir tęsia mokinystės temą, priversdamas Jėzaus mokinius išgyventi Dievo artumos baimę ir būti Jo paliestiems: „Kelkitės, nebijokite!“.

 

plačiau >

Evangelija pagal Matą 4, 1 – 11 (I gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-09

Pagrindinė mintis. „Jei tu Dievo Sūnus...“ Jėzus, krikšto metu pateptas Dievo Dvasia, atlaiko trigubą šėtono gundymą, išlikdamas klusniu savo Tėvo Sūnumi, atsisakydamas pasinaudoti savo dieviškomis galiomis, pasipriešindamas tik Dievo žodžiu.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 6, 24 – 34 (VIII eilinis sekmadienis, A)

2014-03-02

Pagrindinė mintis. Pasitikėjimo Dievu trūkumas pasireiškia nerimu, kylančiu iš pasidalinusios žmogaus širdies, kai jis negali pasirinkti, kuriam šeimininkui tarnauti: Dievui ar Mamonai.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 38–48 (VII eilinis sekmadienis, A)

2014-02-22

Pagrindinė mintis. Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu? Mylėti visus, kuriuos sutinkame įvairiose gyvenimo situacijose, dosnia ir jokio atlygio nesiekiančia meile, viršijančia įprastas žmogiškąsias nuostatas, įmanoma tik tada, kai tokios meilės šaltinis bus nesibaigianti Jėzaus meilė ir noras būti Jo mokiniu.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 17–37 (VI eilinis sekmadienis, A)

2014-02-16

Pagrindinė mintis. Kalno pamokslo tęsinyje Jėzus pagilina Mozės Įstatymo įsakymus, nurodydamas didesnius nei fariziejams teisumo reikalavimus savo mokiniams. Jis, būdamas Dievas, pats interpretuoja savo įsakymus: „Jūs esate girdėję... O aš jums sakau...“

plačiau >

Evangelija pagal Matą 5, 13–16 (V eilinis sekmadienis, A)

2014-02-09

Pagrindinė mintis. „Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti?“ (Mt 5, 13) – šiais žodžiais Jėzus tikriausiai norėjo pasakyti, kad sekdamas Kristumi, ką nors kalbėdamas ar darydamas, pirmiausia turi leisti Kristaus meilei daryti įtaką savo liudijimui. Kaip tikroji druska negali išsidvokti, taip ir Dievo meilė niekada nesibaigia.

plačiau >

Evangelija pagal Luką 2, 22–40 (Kristaus Paaukojimas, Grabnyčios, A)

2014-02-02

Pagrindinė mintis. Jėzus paaukojamas Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą kaip Viešpačiui priklausantis Pirmagimis. Taip pat Jėzus šventųjų senelių Simeono ir Onos atpažįstamas kaip visos Izraelio tautos ilgai lauktasis Mesijas, bet drauge ir „prieštaravimo ženklas“ (Lk 2, 34).

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.