Pasvaliečiai trokšta patirti Dievo gailestingumą

2016-03-22 | Vlada Čirvinskienė
pasvalio

2016 m. kovo 15 dienos ankstų gavėnios rytą Pasvalio dekanato (Daujėnų, Krinčino, Pasvalio, Pušaloto, Saločių, Skrebotiškio parapijų) Gyvojo rožinio, Marijos legiono maldininkai, LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narės, viešnios maldininkės iš Biržų išvyko į Krekenavą, į Švč. Mergelės Marijos atlaidus. Šios piligriminės kelionės dalyvius palaimino Pušaloto parapijos altarista jubil. kun. Albinas Pipiras, kuris taip pat keliavo kartu su mumis. Vykome geradario ūkininko iš Girsūdų kaimo (Pasvalio r.) autobusu, kurį vairavo pats šeimininkas. Tai pamaldus bei labai tolerantiškas žmogus, kuris visuomet pagarbiai elgiasi su kiekvienu, o ypač su senyvo amžiaus žmonėmis. Kelionės metu kalbėjome Dievo gailestingumo vainikėlį, Dievo gailestingumo litaniją, rožinio kančios slėpinius, Švč. Mergelės Marijos litaniją. Meldėmės už popiežių Pranciškų, dvasininkus, vienuolius, vienuoles, savo krašto bei Lietuvos knygnešius, ligonius, vargstančius, geradarį Petrą ir jo šeimą, savo šeimos narius, mirusiuosius, už Tėvynę Lietuvą bei taiką visame pasaulyje.

Su nuoširdžiu širdies ir sielos pakilimu, įžvelgę pro autobuso langus mus supančio pasaulio didybę ir grožį, skubėjome į Dievo namus – Krekenavos mažąją baziliką. Mes čia dalyvavome dvejose šv. Mišiose.

Votyvos šv. Mišas aukojo šios bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. Kunigas savo homilijoje  didelį dėmesį skyrė gavėnios laikotarpiui, nuodėmei, širdies perkeitimui. Jis kalbėjo, kad Dievas mus sukūrė gerus – be nuodėmės. Kodėl tiek daug blogybių – karai, badas, narkomanija, alkoholizmas, prostitucija, nelaimės šeimose? Tai viskas dėl mūsų  pačių nuodėmių, dėl nusigręžimo nuo Dievo, kuris mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Šv. Paulius sako, kad Jėzus buvo panašus į mus viskuo, išskyrus nuodėmę. Kai kas stebisi, kad Jėzus, būdamas žmogus, išliko nepaliestas nuodėmės. Taip buvo todėl, kad jis stengėsi likti visiškai susivienijęs su Dangaus Tėvu ir vykdyti Jo duotą misiją. Jėzus niekada nenukrypo nuo šio tikslo ir nepasuko lengviausiu keliu, neieškojo galios, garbės ir turtų. Kitų žmonių nuodėmės niekada nepalaužė Jėzaus dvasios, Jis niekada neatsigręžė prieš juos, siekdamas pykčio ar keršto. Jis labai ramiai atsiliepė kaltintojams „Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus?“ (Jn 8, 46)

Baigdamas savo homiliją kun. Gediminas kalbėjo, kad, nors sunku suvokti, bet tai Jėzaus kryžius atvėrė Dangaus vartus ir leido giliau pažinti Dievo meilę, Švč. Mergelės Marijos nuolankumą ir pasiaukojimą. Klebonas pakvietė visus tikinčiuosius laukiant Verbų sekmadienio ir Kristaus prisikėlimo iškilmės ieškoti Viešpaties bei patirti Jo gailestingumą.

Po votyvos klebonas kun. Gediminas visus pakvietė rožinio maldai bei adoracijai prie Švč. Sakramento.

Sumos šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jam talkino kun. teol. lic. Eugenijus Styra, Panevėžio vyskupo generalvikaras, Pušaloto parapijos altarista jubil. kun. Albinas Pipiras.

Vyskupas emeritas pradėdamas aukoti šv. Mišias pasveikino visus maldininkus atvykusius į Švč. Mergelės Marijos atlaidus, kurie vyksta Gailestingumo metais gavėnios laikotarpiu, jau artėjant  Verbų sekmadieniui bei Kristaus Prisikėlimo iškilmei. Vyskupas savo homilijoje daug dėmesio skyrė išgydymui ir nuodėmei, kuri veda į gailestingumą. Savo homiliją vyskupas pradėjo kreipiniu į tikinčiuosius žodžiais iš Šventojo Rašto: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ (Mk 15, 34) Vyskupas plačiau paaiškindamas šiuos Šventojo Rašto žodžius pateikė nemažai pavyzdžių iš šv. Teresėlės bei savo gyvenimo.

Vyskupas kalbėjo, kad gavėnioje susitelkiame apmąstydami Kristaus kančią, Jo septynis paskutiniuosius žodžius. Tikrai pajusime Velykų džiaugsmą, jeigu įsigyvensime į Kristaus kančią eidami Kryžiaus kelią. Juk Prisikėlimas įvyko po labai skaudžios kančios, kai Kristus buvo niekinamas visokiais įmanomais būdais. Kristaus kančios apmąstymas skirtas apskritai pagilinti tikėjimą, kad turėtume tikrą ryšį su Jėzumi Kristumi, Jo motina Mergele Marija.

Homilijos pabaigoje vyskupas Jonas pakvietė visus maldininkus gavėnios metu melsti Viešpatį išgydyti mūsų atmintyje dar užsilikusias žaizdas, kad pajustume vis didesnę Dievo meilę bei Jo artumą.

Pasibaigus šv. Mišioms bazilikos rektorius kun. Gediminas padėkojo vyskupui ir kunigams bei visiems tikintiesiems, kurie kartu meldėsi šv. Mišiose, ir maloniai pakvietė agapei į parapijos namus. Išeidami iš bazilikos rašėme ant lapelių apie atliktus gailestingumo darbus kūnui ir sielai ir dėjome juos prie nukryžiuoto Kristaus. Norėdami simboliškai sumažinti Jo kančią, kirpome nuo erškėčių vainiko spyglius ir vežėmės juos į namus priminti savo šeimos nariams, kad ir jie savo darbais liudytų Dievo kančią ir gailestingumą. Agapės metu parapijos namuose visi dalijomės Gerąja Naujiena, vaišinomės iš savo lauknešėlių bei krekenaviškių gavėniška sriuba. Maloniai mus visus prie stalo aptarnavo parapijos jaunimas. Ačiū jiems! Pasvaliečiams rūpėjo pakalbinti vyskupą emeritą ir išgirsti jo nuomonę dėl Vilniaus vyskupo Antano Juozapo Audzijonio atminimo įamžinimo jo gimtinėje Telžių kaime (dabar Pasvalio dekanatas, Skrebotiškio parapija). Padėkoję klebonui ir parapijos namų šeimininkėms už nuoširdumą išskubėjome į autobusą. Kad kelionė būtų sėkminga, išvykstant klebonas mus dar ir palaimino. Keliaudami piligrimai maldomis tarė „Ačiū“ už tikėjimo dovaną Dievui ir Švč. Mergelei Marijai.

Vlados Čirvinskienės nuotraukos

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >