Pasiaukojimo Dievo Motinai šventė Krekenavoje

2016-04-14 | Vlada Čirvinskienė
acies 1

Suprantant atsidavimo Marijai reikšmę Legiono sistemoje, kasmet vyksta legionierių pasiaukojimas Dievo Motinai. Pasiaukojimas, kurį sudaro individualus ir kolektyvinis aktas, įvyksta kovo 25 d., ar kurią kitą tai datai artimą dieną, ir vadinamas „Acies“. Šis lotynų  kalbos žodis, reiškiantis „kariuomenė pasirengusi žygiui“, tiksliai atitinka šią ceremoniją, kadangi visi kaip vienas susirenka atnaujinti savo ištikimybės Legiono Karalienei Marijai („Legiono atmintinė“, 1995) 

2016 m. kovo 29 d.,  po Kristaus Prisikėlimo šventės iškilmių, Panevėžio vyskupijos  Mergelės Marijos legionieriai rinkosi į kasmetinį bendrą susitikimą – „Acies“ šventę – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje.

Dalyvauti šios šventės iškilmėje, kaip ir kasmet, vyko grupelė Pasvalio Marijos legiono prezidiumo „Krikščionių pagalba“ narių, pasipuošusių Marijos legionierių simboliais – mėlynos spalvos šalikėliais bei ženkliukais su Mergelės Marijos atvaizdu. Kelionė į Krekenavą buvo maldinga: pasvalietės legionierės kalbėjo rožinį, Marijos Krikščionių pagalbos maldą, Šeimos patikėjimo Marijai Krikščionių pagalbai maldą. Kelionės metu taip pat buvo prisimintas šventasis kunigas Jonas Bosko, Marijos Krikščionių pagalbos apaštalas, bei labai įdomi šio titulo istorija.

Rytas buvo gražus, pavasariškai nuotaikingas. Mūsų autobusiukas, vairuojamas nuoširdaus vairuotojo Zenono Tamulionio, greitai pasiekė Krekenavą.

Bažnyčios šventoriuje mus pasitiko besišypsantis parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas. Jam ir mūsų kraštietei ses. Loretai (iš Daujėnų parapijos, Pasvalio dekanatas), kuri tą dieną negalėjo dalyvauti šiame susitikime, įteikėme po kuklų šventinį „kermošavą“ iš Pasvalio. Prie parapijos namų pasvaliečius maloniai pasitiko Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos pirmininkė Zofija Zakarevičienė, Krekenavos Marijos legiono pirmininkė Aldona Juozapaitienė bei kiti maldininkai. Parapijos salėje šalia kitų dekanatų, mes taip pat pristatėme tris stendus apie savo Legiono istoriją ir veiklą. Juos papuošėme žaliomis mirtų šakelėmis.

Pabendravę ir sušilę jaukioje parapijos namų aplinkoje, išskubėjome į baziliką. Ėjome ne įprastu takeliu, o grįstu iš ąžuolinių ripkų. Eidamos šiuo takeliu, jutome iškilią maironišką dvasią bei nenusakomą tvirtą ryšį su savo lietuviška pavasariška žeme. Mintimis kartojome: „Juk nieko nėra gražiau, už savo gimtinę ir atvirą sielą tikėjimui.“

Bazilikoje suklupome padėkos maldai Viešpačiui ir Švč. Mergelei Marijai už suteiktą pasiryžimą dalyvauti šv. Mišiose ir Legiono ištikimybės priesaikos atnaujinimo ceremonijoje.

Šalia altoriaus ant balta staltiese papuošto staliuko stovėjo Nekaltojo Prasidėjimo statula, papuošta gėlėmis ir degančiomis žvakėmis. Prieš statulą buvo pastatyta Legiono vekseliumo kopija.

Pasvalietės skubėjo prie klausyklų atlikti išpažinties bei keliais apeiti ir pagerbti Švč. Mergelės Marijos paveikslą.

Bendrą susitikimą pradinėmis Marijos legiono maldomis bei skausmingaisiais rožinio slėpiniais pradėjo Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos pirmininkė Zofija Zakarevičienė.

Šv. Mišias aukojo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius ir parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas, jam talkino Panevėžio vyskupijos Marijos legiono dvasinis vadovas kun. Bronius Antanaitis. Klebonas šv. Mišių pradžioje pasveikino visus vyskupijos legionierius atvykusius į „Acies“ šventę.

Savo homilijos pradžioje klebonas kalbėjo, kad Marijos legiono dvasia yra pačios Marijos dvasia. Ypač Legionas siekia jos kuklumo, tobulo klusnumo, angeliško švelnumo, nuolatinės maldos, tyriausios nekaltybės, didvyriškos kantrybės, dangiškos išminties, pasiaukojančios meilės Dievui. Kunigas daug dėmesio skyrė Marijai Magdalietei, kuri yra labai svarbi asmenybė krikščioniškoje tradicijoje. Ji buvo ta moteris, kuri matė, girdėjo, lietė Jėzų. Ji buvo paprastas žmogus – nuodėmingas kaip ir mes visi, tačiau Jėzaus dėka ji prisikėlė naujam gyvenimui, tuo suteikdama vilties, kad kiekvienam mūsų kelias į šviesą, meilę ir gailestingumą yra atviras. Juk  Jėzus ir mus, kaip Mariją Magdalietę, skuba guosti, apdovanoti ir nurodyti naują kryptį  gyvenime. Homilijos pabaigoje klebonas pakvietė visus Mergelės Marijos legionierius gyventi šventų Velykų džiaugsme bei būti nuoširdžiai atsidavusiems Dievo Motinai.

Pasibaigus šv. Mišioms sveikinimo žodį tarė kun. Bronius Antanaitis, linkėdamas visiems Legiono nariams su Marijos dvasia ir rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui, kuris yra Kristaus atvaizdas.

Po to kun. Gediminas pakvietė Marijos legiono narius Legiono ištikimybės priesaikos atnaujinimo ceremonijai. Jos metu buvo tariami žodžiai: „Aš visas Tavo, mano Karaliene, mano Motina, ir visa tai, ką turiu, yra Tavo.“

Pasibaigus šventės iškilmei visi maldininkai buvo pakviesti į parapijos namus agapei. Išeidami pasvaliečiai įsiamžino istorinei atminčiai prie bazilikos Gailestingumo durų.

Agapės metu Gerąja Naujiena dalinosi kun. Gediminas bei kun. Bronius. Savo kūrybos eilėraščius katalikiška tema skaitė Anykščių Marijos legiono prezidiumo pirmininkė Genovaitė Ražanienė, apie Marijos radijo džiaugsmus ir bėdas bei svarbų katalikišką vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo radijo darbuotojai ir savanoriai. Iš stendų susipažinome su kitų Marijos legionų veikla, toliau bendravome, gėrėme kavą, valgėme Krekenavos parapijiečių skaniai paruoštą košę bei sumuštinius. Laikas prabėgo labai greitai ir prasmingai. Čia sutikome daug bendraminčių iš Anykščių, Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Utenos.

Prieš išvykdamos aplankėme šventoriuje buvusio šios bazilikos ilgamečio klebono kan. Petro Budriūno kapą ir nuoširdžiai pasimeldėme. Grįždamos į savo gimtuosius namus meldėmės ir dėkojome visiems šios šventės dalyviams ir organizatoriams, kad mūsų širdys tapo dar daugiau atviresnės stebinančiam Dievo ir Švč. Mergelės artumui.

Vlados Čirvinskienės ir Onos Karazijienės nuotraukos

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >