Parapijos padėka

2017-08-22 |

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo darbu, aukomis ir malda prisidėjusiems prie Didžiųjų Žolinės atlaidų organizavimo. Tik Jūsų dėka galėjome svetingai priimti svečius švariose bazilikos ir parapijos namų erdvėse. Ačiū atlaiduose talkinusiems Panevėžio vyskupijos dekanatų kunigams; ačiū vaikų ir jaunimo grupelei „Žolynėlis“ ir jų vadovams Svajonei Lapiniauskienei, Julijai Lapiniauskaitei ir Kęstučiui Lapiniauskui už kasdienį rūpestį bazilika, jos aplinka ir piligrimais; ačiū pastoracinės ir ekonominės tarybų nariams už prisiimtus ir išpildytus įsipareigojimus; ačiū vargonininkui Arūnui Kotinskui ir parapijos chorui, kad kartu su Virginija Kavaliauskiene rūpinosi atlaidų giedojimu ir chorais; ačiū aukų rinkėjams ir jų vadovui Vincui Šatui už kruopščiai surinktas aukas; ačiū zakristijonams Tomui ir Algirdui bei jiems pagelbėjusiems patarnautojams, o taip pat klierikams Raimundui ir Normundui; ačiū procesijos dalyviams, ypač jaunimui, kad drąsiai liudijo savo tikėjimą ir mūsų parapijos gyvybingumą; ačiū parapijos Marijos legiono ir Gyvojo rožinio nariams už maldą, bromą ir Fatimos Marijos vainiką; ačiū Irmai Rudienei ir jos pagalbininkėms už nuostabiai gražius vainikus; ačiū s. Ingridai, Brigitai, Rūtai A., šeimininkei Vidai, Akvelinai, Vytautui, Sonatai ir Renatai, Gediminui K. už kasdienį rūpestį, kad atlaidai praeitų kuo geriau; ačiū Audronei ir Albinui Kisieliams už „Piligrimų pastogę“; ačiū seniūno Vaido Kaušakio vadovaujamiems parapijos medžiotojams ir jų žmonoms už skanų troškinį šeimų dienoje; ačiū šauliams už pagalbą parkuojant automobilius ir paskolinant lauko viryklę; ačiū Krekenavos kultūros centro direktorei Mirandai Vaitkevičienei už suorganizuotą chorų festivalį „Po Maironio liepom“ ir kitą koncertinę atlaidų programą; ačiū kun. Algirdui Daukniui už atlaidų viešinimą žiniasklaidoje; ačiū Ritai Lapiniauskienei už sugaudytas ir fotokamera užfiksuotas atlaidų akimirkas; ačiū klebonui kun. Gediminui už ištvermę koordinuojant atlaidų organizavimą; ačiū visiems, kurių nepaminėjome, bet Dievas ir Marija mato ir žino, kiek ir kas, ir dėl ko prisidėjo, kad šiais metais Žolinės atlaidai praeitų kuo gražiau ir tvarkingiau. Tegul Dievas ir toliau augina mus tikėjimo ir meilės bendrystėje.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.