Odė Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

2015-06-01 | Julius Gvergždys
Švč. Jėzaus Širdis

Kyrie, eleison nelaimingų!
Christe, eleison nuodėmingų!
Kyrie, eleison Tau skolingų!
Pagailėk mūsų pražūtingų.

 †  †  †

Širdie Sūnaus, Tėvo pagimdyta,
Kad pasaulis būtų išganytas,
Ačiū, Tėveli, dangiškosios meilės,
Nebuvom mes jos nusipelnę.

Dievas Tėvas ir Sūnus nusprendė
Žemėje sugriauti piktojo padangę,
Išvaduoti žmogų iš baisios vergijos
Ir Jam dovanoti Dievo meilės gijas.

Marija Dievo Dvasios apšviesta
Tapo Jėzaus Motina šventa.
Jos įsčiose Sūnaus Širdis suspurdo,
Pasiaukojo Ji dėl mūsų skurdo.

Taip Dievo žodis tapo kūnu
Kuklioj pirkelėj, bet ne rūmuos,
O žmogiškoji Marijos prigimtis –
Tai mūs visų išganymo viltis.

†  †  †

Tad būk pagarbinta, Širdie, didinga
Per amžius mylinti ir maloninga,
Atsiųsta Tėvo iš aukštojo dangaus,
Jam pagailo nusidėjusio žmogaus.

Jėzaus Širdis – tai Dievo Majestotas,
Jai neprilygsta joks monarcho sostas,
Ji – mums viltis, pažadėta danguje
Tėvo šlovės atšvaitas Dievo Žmoguje.

Jėzaus Širdis – Dievo Šventykla,
Niekingai buvo sugriauta,
Per tris dienas vėl atstatyta,
Kaip Dievo Tėvo sumanyta.

Tuo stebuklu niekas netikėjo:
Mokiniai, seniūnai, fariziejai...
Tik iš numirusių Jam prisikėlus
Prisiminė Jį  taip kalbėjus.

Jėzaus Širdis – keliaujanti padangtė,
Tėvo vienatinio Sūnaus šlovė,
Apsčiai pilna malonės ir tiesos,
Bei įsikūnijimas sandoros naujos.

Jėzaus Širdie, Dievo namai,
Jų durys atviros mums amžinai,
Kad žemės nelaimingą žmogų,
Visada priglaustų ši pastogė.

Jėzaus Širdie, Tu dangaus vartai,
Pro juos praeit teks vieną kartą,
Ar praleis jų Šeimininkas,
Jei nebuvome Jo darbininkai?

†  †  †

Niekad negęstančios meilės Širdie,
Neužgesinki ir mūsų vilties
Židinį meilės išvysti Tavos,
Kuri saugo mus visados.

Teisingumo ir meilės buveine,
Leisk pabūt Tavyje nors sekundę,
Atvert Tau savo skaudančią širdį,
Kurios žemėje niekas negirdi.

Širdie gerumo ir meilės pilnoji,
Prieš Tėvą menką žmogų užstoji,
Jei širdis jo Tau meile liepsnoja,
O siela verkia ir atgailoja.

Gelme dorybių  neišsemiamoji,
Širdie Tėvui visad paklusnioji,
Visų širdžių esi karalienė,
Be Tavęs – mes vargdieniai.

Širdie, pagarbos, meilės vertoji,
Tėvo išaukštinta ir pagerbtoji,
Visur, kur esi Tu – tenai dangus,
Kur Tavęs nėr – skurdas baisus.

Širdie, žmonių Išganymo Karaliaus,
Visas pasaulis lenkias Tavo valiai,
Priklaupia Tau kiekvienas kelis,
Nekaltas meldžiasi vaikelis.

Visų širdžių esi valdovė
Ir jų kasdienė palydovė,
Nepamirški savo atpirktųjų,
Tau ištikimų ir apleistųjų.

Išminties ir žinojimo lobyne,
Pažinimo lobių begalybe,
Dievo visų planų registre,
Kuriame išminčius pasiklystų.

Tave o, Dieve, pažįstam per mažai,
Težinome, kad mus visus valdai,
Privalom būti klusnūs ir ištikimi,
Kad nenusiviltume ateitimi.

Ar to išganymui pakanka?
Jei ne, ištiesk pagalbos ranką!
Būti nenorim neištikimi,
Tau nusidėję, pasmerkti.

Jėzaus Širdis – Dievo pilnatvė,
Niekas iš mūsų Jos dar nematė,
Širdis Kūrėjo ir Atpirkėjo,
Žmogus Jai žiauriai nusidėjo.

Širdis Tėvo mylimo Sūnaus
Pagailėjo nupuolusio žmogaus,
Per Ją pamilo Tėvas mus visus,
Atvėrė amžino gyvenimo vartus.

†  †  †

Širdis visiems maloningoji,
Gausias malones teikiančioji,
Atleidi mums visas kaltes
Ir neskiri sunkias bausmes.

Visos žmonijos išsiilgtoji,
Tautos savosios atmestoji,
Meldžiame Tave pasigailėti,
Neleiski niekam nusidėti.

Širdis kantri ir gailestinga
Užjaučia žmogų nelaimingą,
Padeda mums atsiversti,
Nors to nebūnam ir verti.

Žmogau, gerai įsidėmėk,
Ji sako: „Eik, nenusidėk“,
Nebūk paklydusi avis,
Sūnau, nelėbauk per naktis.

Kad nieko mums netrūktų,
Maldas Jam reikia siųsti.
Jo širdis dosni visiems,
O mums nereikia būt paikiems.

Iš Širdies Jėzaus atvertos
Tarytum iš versmės šventos
Meilė ištryško šaltiniu
Su gailesčiu begaliniu.

†  †  †

Jėzaus širdie, mūs Užtarėja,
Esi taip pat Tu ir Globėja,
Karštą meilę visiems dalini,
Nuodėmes mūsų visas naikini.

Širdie, buvai išniekinta,
Judo sidabriniais įvertinta,
Negales mūsų Sau užsikrovei,
Nuodėmių naštą mūsų nešei.

Nedorybių įskaudinta ir sumušta,
Tokia bausmė Tau buvo skirta,
Mes buvom išgydyti žaizdomis Tavo,
Kurių niekas niekad neskaičiavo.

Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Kurios niekas daugiau nekartojo,
Tokia buvo Tavo Tėvo valia,
Kurios paiso žemė ir po žeme.

Tau, Jėzau, kaulų nelaužė,
Aštri ietis Širdin tik smigo,
Išganymo šaltiniui atsivėrus,
Ji Meilės spindulius pažėrė.

†  †  †

Jėzaus Širdie, esi paguoda
Kurią mums Dievas Tėvas duoda,
Kurios laukė ir senelis Simeonas,
Bet ji skirta nebuvo Abraomui.

Širdie, kuri prikelsi mus gyventi,
Šiandieną visi turim tokią viltį,
Tu gyvenimas ir prisikėlimas
Ir kiekvienas per Tave bus gyvas.

Širdie, kuri mums taiką dovanoji,
Visa sutaikai žemėje ir rojuj.
Kryžiaus krauju taika ta padaryta,
Amžiais todėl nebus ji išardyta.

Širdis Avinėlio – nuodėmių auka,
Kuri ir buvo dėl mūsų užmušta,
Per ją esam pakviesti į vestuves,
Ačiū, už tai dėkingi esam mes.

Toj Širdyje mes turim viltį,
Tad galime išganymo prašyti,
Nes Dievas pasaulį taip pamilo,
Net pikto angelai pritilo.

Jėzaus Širdis – mirštančių viltis,
Kas galės išgelbėt, jei ne Jis?
Mirštančiajam latrui rojų pažadėjo
Ir šlovės vainiką ant galvos uždėjo.

Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dangaus gyventojų buveine,
Amžinosios laimės būsena,
Žemės naujos kūrinija!

†  †  †

Visagalio Viešpaties Širdie,
Visa Trejybė Tavyje.
Mes pasitikim ir tikim Tavimi,
Gyvename susitikimo viltimi.

Dieve, Tėve, Visagali,
Ar nepasigailėti Tu gali?
Priėmęs Savo Sūnaus auką,
Atsisakyti jos nebegali.

O, Jėzau, mūsų Atpirkėjau,
Be galo daug Tau nusidėjom,
Mes galvas lenkiam nuoširdžiai
Ir atgailaujame tikrai.

Daugelis Tavęs dar nepažįsta,
Eidami keliu, suklumpa, klysta,
Pasigailėki mūs visų kaltų,
Neleiski niekam likti be namų.

Būki Valdovas brolių, seserų,
Kurie Tave paliko dėl klaidų,
Tikėjimo pilnatvę jiems gražinki
Ir ugnies jūroj jų nepaskandinki.

Viešpatie, Bažnyčią mūs globoki,
Tautoms ramybę, taiką dovanoki,
Te aidi balsas žemėje plačiai:
„Šlovė per amžius Širdžiai tai!“

 

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >