Mintys iš Marijos legiono Kurijos susirinkimo

2016-02-02 | Vlada Čirvinskienė, Pasvalys
legion-maria_jb64.jpg
Žiupsnelis istorinių faktų

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių draugija, įkurta 1921 m. Dubline, Airijoje. Jos įsteigėjas Pranas Duff. 1921 m. rugsėjo 7 d. jis su grupe moterų katalikių ir kun. Michael Toher iš Dublino arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą. Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė, gyvenanti JAV.

Panevėžio vyskupijoje pirmasis prezidiumas buvo įkurtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje 1994 m. rugpjūčio 30 d. Jo steigėjai buvo dekanas mons. Jonas Balčiūnas ir legionierė, kuri tapo prezidiumo pirmininke, Laimutė Leimontienė. Panevėžio vyskupijos Marijos legiono Kurijos „Malonių Tarpininkė“ prezidiumas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau, 1998 m. spalio 18 d. Kristaus Karaliaus katedros parapijoje. Šiuo metu kurijos prezidiumą globoja apašt. protonotaras Bronius Antanaitis. Kurijos prezidiumui vadovauja nuoširdi ir dvasinga Marijos legionierė Zofija Zakarevičienė. Kurijos prezidiumą sudaro dešimt vyskupijos Marijos legiono prezidiumų:

„Krikščionių pagalba“ (Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija, įkurtas 1994-08-30)
„Motina Meilingoji“ (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija, įkurtas 1996-12-23)
„Gailestingoji motina“ (Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia, įkurtas 1998-03-25)
„Nuliūdusiųjų paguoda“ (Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija, įkurtas1999-07-17)
„Motina Bažnyčios“ (Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija, įkurtas 1999-11-06)
„Motina Sutvėrėjo“ (Kupiškio dekanato Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, įkurtas 2001-09-25)
„Karalienė Taikos“ (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija, įkurtas 2001-10-07)
„Motina  Švenčiausioji“ (Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija, įkurtas 2003-05-19)
„Nekalto Prasidėjimo“ (Anykščių Šv. Mato evangelijos parapija, įkurtas 2009-02-02)
„Malonių Versmė“ (Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija, įkurtas 2012-06-11)

Marijos legiono misija. Kristus pasakė savo mokiniams: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19). Marijos legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Legionieriams taip pat svarbios ir asmeninės pastangos siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą.

Marijos Legionas yra dalis tų judėjimų, kurie jaučia asmeninį įsipareigojimą skleisti ar atgaivinti tikėjimą, skleidžiant ar atgaivinant pasišventimą Marijai. Todėl Legiono nariai stengiasi, kad mylint Motiną, Sūnus, kuris yra kiekvieno žmogaus kelias, tiesa ir gyvenimas, būtų vis daugiau žinomas ir mylimas.

Renkamės kiekvieną mėnesį

Tokiomis dvasinėmis mintimis vedami, kiekvieno mėnesio paskutinįjį antradienį, prezidiumo atstovai atvykstame į Panevėžio vyskupijos Marijos legiono Kurijos „Malonių tarpininkė“ susirinkimą Švč. Trejybės bažnyčios klebonijos patalpose.

legiono susirinkimas agape

2016 m. sausio 26-ąją Marijos legionieriai pradėjo šiltu pasisveikinimu, Marijos legiono pradinėmis maldomis bei rožinio kančios slėpiniais. Maldas vedė Marijos legiono Kurijos pirmininkė sesė Zofija. Dvasinius skaitymus iš atmintinės skaitė Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos Marijos legiono prezidiumo „Malonių Versmė“ pirmininkė sesė Aldona Juozapaitienė.

Kurijos susirinkimo protokolą Nr. 174 perskaitė valdybos narė sekretorė sesė Ona Karazienė iš Kupiškio.

Visi susirinkimo nariai buvo supažindinti su korespondencija, taip pat buvo patikrintas lankomumas. Metinę veiklos ataskaitą pateikė Marijos Legiono prezidiumas „Gailestingumo Motina“ (Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia). Ją perskaitė šio prezidiumo pirmininkė Stefanija Misevičiūtė. Ataskaita buvo išsami ir konkreti, atspindėjo šio prezidiumo sesių marijišką dvasią ir rūpestingumą bei apaštalavimo metodą – tarnauti kiekvienam žmogui, kuris yra Kristaus atvaizdas.

Po prezidiumo ataskaitos buvo kalbama Catena (kalbama susirinkimo viduryje ir kiekvieno legionieriaus kasdien). Catena buvo pradėta priegiesmiu:

„Kas yra toji, kuri ateina lyg kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui?“

Pasibaigus Catenai visos susikaupėme dvasiniam žodžiui. Jį tarė dvasios vadas apašt. protonotaras Bronius Antanaitis. Kadangi susirinkimas vyko pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui iškilmių paminėjimo išvakarėse, tai kunigo dvasiniame žodyje daug vietos buvo paskirta palaimintojo biografijai, įžymioms datoms, jo dvasinio gyvenimo fragmentams. Dvasios vadas kalbėjo, kad pal. Jurgio Matulaičio pavyzdys uždega kiekvieno tikinčiojo širdį nuoširdžiai trokšti šventumo, ieškoti užtarimo visur ir visada. Dievo meilė ir pasiryžimas nuo pat vaikystės suformavo palaimintojo būdo savybes: žengimą nelengvu mokslo, ligų ir vargo keliu, dvasinę stiprybę bei ramybę, pasitikėjimą, toleranciją, aukščiausio gėrio siekį, kasdienę atsakomybę. Pal. Jurgis Matulaitis nuo pat vaikystės iki pat mirties nepaleido rožančiaus iš savo rankų, visą gyvenimą jį lydėjo rožinio malda, kuri skatino nenurimti ir kasdienių darbų baruose vis ieškoti prasmingesnio gyvenimo tikslo. Jo dėka buvo atkurtas Marijonų vienuolynas, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija. Pal. Jurgis, pats patyręs sunkią dalią, gebėjo išreikšti rūpestį paprastiems žmonės. Baigdamas savo žodį dvasios vadas pasidžiaugė Panevėžio vyskupijos Marijos legiono prezidiumo veikla, kuri yra labai artima pal. Jurgio Matulaičio krikščioniškai veiklai ir palinkėjo nepabūgti jokių kliūčių, ragino rikiuotis ir aukotis bei niekuomet nenuleisti rankų, nes, kaip sakė pats pal. Jurgis, visos kliūtys su Dievo meile ir Švč. Mergelės Marijos globa yra įveikiamos. Jei bus uždarytos vienos durys, tai Dievas visuomet atvers kitas duris. Kun. Bronius į pal. Jurgio Matulaičio iškilmę Marijampolėje vykstančių piligrimų prašė perduoti linkėjimus – nuoširdžią maldą nuo Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono maldininkų.

Po maloningo ir visuomet padrąsinančio dvasios vado kun. Broniaus Antanaičio žodžio buvo pateikta Kurijos  iždo ataskaita. Ją pateikė iždininkė sesė Stefanija Misevičiūtė. Po to buvo pateikta kiekvieno prezidiumo ataskaita apie naujų narių kvietimą į Marijos Legioną bei valdybos narių skyrimą. Pirmininkė sesė Zofija supažindino, kad vasario mėnesį ataskaitą ruoš Marijos legiono prezidiumas „Motina Bažnyčios“ (Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija), o Kurijos vadovybė artimiausiu laiku ketina aplankyti Marijos legiono prezidiumą „Nuliūdusiųjų paguoda“ (Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija) ir susipažinti su jų veikla.

Sesė Aldona Juozapaitienė pateikė kasmetinį Švč. Mergelės Marijos ACIES šventės Krekenavos mažojoje bazilikoje programos projektą. Vyko diskusija, buvo pateiktos skirtingos nuomonės dėl šventės datos, programos pradžios bei prezidiumų veiklos pristatymo metodo. Sesė Aldona pažadėjo, kad aprobuota šventės iškilmių programa bus pateikta vasario 23 d., Kurijos susirinkimo metu. Susirinkimas buvo baigtas pabaigos malda ir kunigo palaiminimu.

legiono susirinkimas agape

Dvasios vadui kunigui pašventinus stalą, prasidėjo agapė. Vaišinomės Marijos legiono Kurijos pateiktais bei savo atsineštiniais valgiais, gėrėme arbatą, kavą, dalinomės Gerąja Naujiena. Bendrystė buvo nuoširdi, visi jautė didžiulę meilę, nuolankumą ir gailestingumą iš kun. Broniaus, pirmininkės Zofijos, iš kiekvieno čia esančio. Galėjome išklausyti kitų nuomonę, drąsiai paklausti bei pasakyti savąją. Tikrai jutome Dievo meilę ir Švč. Mergelės Marijos prieglobstį, norėjosi dar sėdėti ir sėdėti.. Tačiau padėkoję dvasios vadui kun. Broniui Antanaičiui ir visoms sesėms, pradėjome skirstytis. Kelionėje į Pasvalį su Danute dar džiaugsmingai dalinomės patirtais šiltais įspūdžiais ir vežėme savo prezidiumui bei artimiesiems nepaprastą Mergelės Marijos dvasingumo puokštę, kuri buvo sudėliota iš išgirstų minčių ir patirtų jausmų.

Nuotraukos teksto autorės

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >