Dvasingumo šventė Ramygaloje

2018-01-03 |
Kaupaites knygos sutiktuves

2017 m. lapkričio 30 d. Panevėžio rajono  Ramygalos kultūros namų centre, pilnutėlėje žiūrovų salėje, vyko tik ką išleistos solidžios 544 puslapių knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“ (Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“) pristatymas.

Knygos anotacijoje rašoma: „Rinktinėje spausdinama išsami autentiška, tik šiai knygai parašyta, versta iš anglų kalbos, paimta iš įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos spaudos leidinių medžiaga apie tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės (1880-01-06 – 1940-04-17) gyvenimą, darbus, vienuolės Marijos ir kitų lietuvių beatifikacijos bylas, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos veiklą. Tai pirmas tokios plačios apimties leidinys, skiriamas M. K. Kaupaitei bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigimo sukaktims (1907–1920–2017).

Pateikiama motinos Marijos biografija, žinios apie jos artimųjų žmonių – tėvų, brolių, seserų – gyvenimą, istorinę situaciją Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Motinos Marijos litanija, jos autentiški laiškai seserims, Kryžiaus kelio stočių apmąstymai pagal M. K. Kaupaitės tekstus, sąsajos su dabartimi, vyskupų, kunigų, mokslininkų, kazimieriečių ir kitų vienuolių, žurnalistų, kraštotyrininkų, visuomenininkų, mokytojų, kitų autoritetų straipsniai, atsiminimai apie Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje, Pažaislio vienuolyne, bei medžiaga apie įsimintinus atminimo renginius“.

Knygos sudarytojas – Ramygalos gimnazijos vyr. mokytojas Mantas Masiokas  Jis kartu ir Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkas. Redaktorė – Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė. Knygos viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp  knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių foto darbai, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešiniai.

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas kalbėjo, kad Panevėžio rajono savivaldybė, supratusi šios asmenybės – M. K. Kaupaitės – svarbą, skyrė dalį lėšų leidybos darbams. Aukas knygos leidybai paskyrė pavieniai asmenys: ramygaliečiai, kunigai, mokytojai, seimo nariai, verslininkai ir daugelis kitų geros valios žmonių. Gal toks ir buvo Aukščiausiojo planas, kad šios knygos atsiradimas turėjo suvienyti bendram tikslui įvairius žmones.

Renginį labai subtiliai, su pagarbia meile vedė Kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė.

Šventinis vakaras pradėtas mini spektakliu. Parodytos scenos iš Kazimieros Kaupaitės gyvenimo – spaudos draudimo laikų.  Vaidino teatro trupė „Ąžuolynė“ (rež. Audronė Palionienė), muzikinius numerius atliko vokalinis ansamblis „Aušra“ (vad. Karolina Raziūnienė).

Knygos pristatyme dalyvavo Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas  Pocius, kunigai: dr. Gediminas Jankūnas, lic. Albertas Kasperavičius ir mgr. Alfredas Puško, dr. Aldona Vasiliauskienė, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Ramygalos gimnazijos mokytojai ir gimnazistai, svečiai iš gretimų parapijų.

Birutė Goberienė kalbėjo apie jaudulį sutinkant unikalią knygą apie unikalią asmenybę. Knygą ji, kaip redaktorė, daug kartų skaitė, susidūrė su įvairiais sunkumais. Be abejo, ją dar būtų galima tobulinti.

Džiugu, kad knyga pasklis po pasaulį, tad pasklis ir žinios apie Ramygalą. Redaktorė dėkojo Mantui ir tiems, kurie imasi tokių grandiozinių dalykų. Sveikindama knygos sudarytoją M. Masioką, B. Goberienė kalbėjo:  „Pradėjai tokią veiklą, daug dar laukia darbų, kuriuos linkiu nuveikti. Kad sugebi juos atlikti – liudija ši knyga. Pilna salė liudija tavo palaikytojus, rėmėjus“.

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas kukliai kalbėjo: „Vienas tokio darbo nebūčiau padaręs. Ačiū kunigams už straipsnius, materialinę paramą, moralinį palaikymą. Dėkingas Kultūros centrui, kuris priima tokias „avantiūras“. Mantas dėkojo visiems „žaibišku greičiu“ pastačiusiems spektaklį ir trupės režisierei Audronei Palionienei įteikė žiedą. Priminė rašytus projektus, akcentavo, kad be redaktorės pagalbos, lietuvių kalba būtų buvusi labai prasta.

Į Ramygalą atvykusios seserys kazimierietės džiaugėsi, kad turės viename leidinyje visą informaciją. Lietuvos ir Amerikos seserys kazimierietės dėkoja už knygą, o sudarytoją ir visus prisidėjusius prie knygos išleidimo lydės ir rems malda.

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas dėkojo už programėlę, už knygą Mantui:  „Nieko negaliu pridėti, tik melstis, kad žmonės daugiau pasitikėtų, melstųsi, tada ir įvyks stebuklai.“

Kun. dr. Gediminas Jankūnas kalbėjo: „Šiek tiek pavydžiu Ramygalai. Kada tik beatvažiuoju, čia tiek daug renginių ir jie giliai prasmingi. O šiandienos renginys itin prasmingas. Knygos sudarytojas Mantas – visų mūsų, rašiusių straipsnius – kankintojas. Prieš metus jis kreipėsi į mane apžvelgti Motinos Marijos laiškus. Artėjo gavėnia, tad nutariau skaityti gavėnios metu. Skaitant  Motinos Marijos laiškus, ne kartą teko išgirsti „ją pačią kalbančią“. Pradėjo ryškėti tema, o rezultatas – straipsnis. Perskaityti laiškus – tai sužinoti, kas Marijai buvo tikėjimo džiaugsmas“.  Kun. Gediminas džiaugėsi sužinojęs, kad Marija Kaupaitė tapo šimtmečio žmogumi: „Lietuvoje užteko žmonių, kurie žinojo M. K. Kaupaitę ir balsavo už ją.“

Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas mgr. Alfredas Puško pasakojo, kad jam atvykus į parapiją, Mantas supažindino su M. K. Kaupaitės biografija ir kriptoje esančiomis I laipsnio relikvijomis.  „Knyga – langas į pasaulį. Knyga – žvilgsnis kiek kitaip pagalvoti apie save, savo tautos ateitį,“ – klebonas dėkojo Mantui, tapusiam leidinio varikliu.

Dr. Aldona Vasiliauskienė džiaugėsi pasirodžiusia knyga, dėkojo sudarytojui Mantui Masiokui, patalpinusiam į šį unikalų leidinį ir jos straipsnį. Sveikintoja puikiai žino, kiek daug pastangų, sveikatos ir laiko reikia paaukoti knygos sudarytojui: renkant medžiagą – straipsnius. Ypatingą padėką išreiškė teatro grupei, gebėjusiai taip nuoširdžiai, su tokiu užsidegimu atlikti režisierės sumąstytus epizodus, kad žiūrovas pajustų mokslo godulį, knygos svarbą spaudos draudimo laiku. Pakerėjo Mariją Kaupaitę vaidinusios aktorės paprastumas. Ją itin sužavėjo vaikai, jų betarpiškumas, paprastumas – jie, kaip ir visi artistai, nesugebėjo vaidinti – jie gyveno scenoje. Tai buvo nuostabus įvadas į knygos pristatymą...

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas kalbėjo, kad knyga skirta daugeliui progų, kurios įrašytos. Leidinys papildytas nuotraukomis ir piešiniais – tai  mokytojų ir jų mokinių nuopelnas. Taip pat keletas mokytojų ir mokinių vertė įdomius tekstus  iš anglų kalbos. Mantas visiems dėkojo.

Seserys kazimierietės ragino padėkoti Šventajai Dvasiai, kuri įkvėpė darbui ir davė drąsos. O tokio pobūdžio renginys liudija Ramygalos bendruomenės gyvybingumą. Per motiną Mariją skleidžiasi šiluma, gerumas, senoviška dvasia.

Su knygos pasirodymu sveikino Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius, sveikinimas išklausytas ir nuo Seimo narės Rasos Juknevičienės. Knygos „katalizatoriui“ Mantui dėkojo Ramygalos seniūnijos vadovas – seniūnas Valdas Chirv. Panevėžio Katechetikos centro atstovė tikybos mokytoja metodininkė Milda Švelnienė akcentavo, kad knyga nebūtų išaugusi į tokį leidinį, jeigu nebūtų buvę šeimos palaikymo. Tad dėkojo žmonai už supratimą ir nuoširdžią paramą.

Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas džiaugėsi mokytojo atlikto darbo rezultatu: „Rašytas žodis pasilieka ilgam. O jūs, taip pat kaip ir Kazimiera Kaupaitė, – esate po Dievo dangumi.“

Mantas Masiokas knygos sutiktuvių proga buvo pasveikintas parapijos choristų, vietos bendruomenės atstovų. Atvyko ir vargonininkės ir iš kitų parapijų: Pumpėnų, Ukmergės.

Kiekvienam kalbėtojui buvo įteiktas rožės žiedas, o knygos sudarytojas Mantas Masiokas dovanojo knygą.

Po renginio salėje nusitęsė ilga eilutė norinčių gauti autografus.

Knygos sutiktuvės užbaigtos šv. Mišių auka, kurias aukojo Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas (jis pasakė pamokslą), Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas kun. Gediminas Jankūnas,  Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo, Panemunio Švč. Trejybės ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijų klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Alfredas Puško.

Šv. Mišios aukotos už Garbingosios Dievo tarnaitės Motinos Marijos (Kazimieros Kaupaitės) LSSC beatifikacijos bylos eigą. Beatifikacijos byla pradėta išeivijoje – 1986 m. Čikagos arkivyskupijoje. 2010 m. popiežiui Benediktui XVI leidus, motinai Marijai Kazimierai Kaupaitei suteiktas Garbingosios Dievo tarnaitės titulas. Primintina, kad šv. Mišios beatifikacijos bylos intencija Ramygaloje ir JAV Čikagos seserų kazimieriečių motiniškųjų namų koplyčioje aukojamos kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį. 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.