„Aukščiausiojo Drauge, Terese Šventoji...“

2015-10-26 | Vlada Čirvinskienė, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė
spalio 15 d

Aukščiausiojo Drauge, Terese Šventoji,
Pamilus žemumą ir kryžiaus kančias,
Dabar Tu Dievybe visa spinduliuoji,
Pašventink Jos meile ir mūsų aukas!

(Vynmedžio šakelė, „Giesmė šventajai Teresei Avilietei“)

Atsinaujinimo ir tobulumo troškulio vedami

Atsinaujinimo ir tobulumo troškulio vedami Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai bei LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narės 2015 m. spalio 15 d. dalyvavo Panevėžio vyskupijos Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos atlaidų iškilmėje ir kartu su visais maldininkais,  paminėjo šv. Jėzaus Teresės Avilietės, Bažnyčios mokytojos, gimimo 500 metų jubiliejų.

Šia kelione pasirūpino  geradaris Pasvalio rajono ūkininkas iš Girsūdų – Petras Karoblis. Vykome su malda ir pakilia nuotaika. Dėkojome Viešpačiui ir Švč. Mergelei už nuostabią šiltą rudens dieną ir galimybę aplankyti Krekenavą. Miestelis mus pasitiko su gražiu spalio mėnesio gamtovaizdžiu, remontuojamu tiltu bei ant kalno stovinčia puošmena – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika.  Mintimis, giesme bei poezija mes tarsi pasitikome čia bevaikščiojantį, o gal sėdintį ant suolelio ant Nevėžio upės kranto netoli bažnyčios, tautos dainių, kunigą Joną Mačiulį-Maironį.

Prie bazilikos šventoriaus vartų mus pasitiko sesuo vienuolė Loreta (kilusi iš Galinių kaimo, Daujėnų parapijos, Pasvalio dekanato), kuri mus pakvietė dalyvauti šioje atlaidų iškilmėje. Sesuo Loreta net pajuokavo: „Iš kur tokie ankstyvi svečiai?“

Šv. Mišios už geradarius. Homilija šv. Teresei Avilietei

Bėgantis laikas mus kvieste kvietė į baziliką, nes tuojau dešimtą valandą turėjo prasidėti  šv. Mišios, kurios buvo aukojamos už geradarius. Šias šv. Mišias aukojo bazilikos rektorius bei parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

Klebonas kun. Gediminas pasveikino visus maldininkus ir pakvietė atvira širdimi bei siela švęsti šventų Mišių auką. Kunigas savo homiliją skyrė šv. Jėzaus Teresei Avilietei, jos gyvenimo biografijai bei išorinei ir vidinei veiklai. Klebonas priminė maldininkams, kaip kilo mintis  Teresei Avilietei pradėti karmelitų ordino reformą. Jis kalbėjo, kad Teresė, degdama meile savo Dieviškajam Sužadėtiniui ir troškimu laimėti Jam kuo daugiau sielų, tuojau ėmėsi darbo, kuris atrodė neįmanomas moters jėgoms, ir per penkiolika jai likusių gyventi metų įsteigė šešiolika reformuotų vienuolynų moterims. O steigti daugiausia teko be jokių piniginių išteklių, dažnai kovojant su didžiausiomis pasaulietinės ir dvasinės valdžios daromomis kliūtimis. Klebonas kun. Gediminas kalbėjo, kad  šv. Teresės Avilietės, Bažnyčios mokytojos, gyvenimo ir veiklos istorija kupina daug aukų ir vargų, tai istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo bei nuolankumo.

Klebonas baigdamas homilija kvietė domėtis šv. Teresės Avilietės raštais, kurie yra labai svarbūs ir pamokantys giliau suvokti ir pritaikyti krikščioniškas vertybes šiuolaikiniame pasaulyje.

Po rytinių šv. Mišių prasidėjo parapijos klebono vadovaujama rožinio malda, kuri apjungė visus maldininkus. O po jos suskambo Švč. Mergelės Marijos litanija.

Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

12 val. prasidėjo pagrindinės atlaidų iškilmių šv. Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Vyskupas emeritas taip pat pasidžiaugė ir pasveikino maldininkus, kurie atvyko iš visos Panevėžio vyskupijos, ir net iš Kauno. Homilijos metu daug dėmesio skyrė evangelijai bei šv. Teresei Avilietei. Vyskupas emeritas cituodamas evangeliją pateikia pavyzdį, kai dvylikmetis Jėzus jau lydi savo tėvus į Jeruzalės šventyklą ir eina aplankyti Dievo buvimo savo tautoje simbolio. Jėzus jaučiasi „savo Tėvo namuose“, Jis pajunta savo tikrąją gyvenimo užduotį. Įvykis šventykloje parodo, kaip Jėzus pajunta ypatingą Dievo kvietimą, Jis atranda savo tikrąjį pašaukimą. Visas Jo gyvenimas buvo nukreiptas į Dievą, nepaisant įvairiausių rūpesčių. „Ar mes visada atrandame savo tikrąjį pašaukimą – kurti naują pasaulį su Dievu? Ar visa, ką darome, atitinka Dievo valią?“ – kreipėsi į visus maldininkus vyskupas emeritas. Kaip pavyzdį vyskupas pateikė šv. Teresę Avilietę, kuri atsisakė žemiškų malonumų ir pašventė savo gyvenimą Dievui ir Švč. Mergelei Marijai. Vyskupas Jonas Kauneckas homilijos pabaigoje paragino visus ištikimai ir didžiadvasiškai gyventi pagal Dievo planą ir Švč. Mergelės Marijos malonę bei pakvietė paprastai ir reikšmingai rožinio maldai ne tik bažnyčiose, bet ir šeimose.

Agapė bendruomenės namuose

Po šv. Mišių klebonas kun. Gediminas pakvietė visus į bendruomenės namus agapei. Jos metu visi galėjome pasidalinti Gerąja Naujiena, pasižiūrėti katalikiška tema parengtą parodą, paragauti Krekenavos parapijiečių išvirtos karštos kopūstienės bei pasivaišinti iš savo lauknešėlių. Visiems buvo malonu kalbėtis, dalintis patirtais įspūdžiais, net papasakoti apie gerus darbus savo katalikiškose parapijose. Agapės metu bendravome su savo kraštiete seserimi vienuole Loreta bei klebonu kun. Gediminu. Čia sutikome daug pažįstamų iš Panevėžio bei Krekenavos.

Buvo miela ir malonu dvasinėje bendrystėje. Padėkoję šeimininkams už malonią bendrystę  mes pasukome į Pasvalį.

Prasmingai praleistas laikas

Pakelėje nutarėme aplankyti Panevėžio ligoninėje besigydančią gydytoją vienuolę kazimierietę Valeriją. Kupini dvasinės stiprybės grįžome į savo gimtuosius namus. Bendra malda padėkojome Viešpačiui ir Švč. Mergelei Marijai bei autobuso šeimininkui Petrui už prasmingai praleistą laiką.

„Garbė Tam, kuris visa padarė ir įkvėpė meilę geradarių širdims, kad jie mums padėtų! Tegu Viešpats mus visada globoja ir suteikia malonę, kad mes už šitą gėrių daugybę neatsilygintume nedėkingumu“ (Šv. Jėzaus Teresė Avilietė  „Vienuolynų steigimas“, Kaunas 2004).

Nuotraukų autorė – Vlada Čirvinskienė

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >