Artėjant ACIES šventei

2016-03-10 | Aldona Juozapaitienė, Krekenavos parapijos „Malonių Versmė“ prezidiumo pirmininkė
legion-maria_jb64.jpg

Popiežius Pijus XI smerkė krikščionybę, kuri praktikuojama tik siekiant naudos savajai sielai ir visai nesidomint kitais žmonėmis. Evangelijoje pagal Matą įsakymas skelbia, kad mes privalome mylėti Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, o savo artimą kaip save patį (Mt 22, 37–39). Marijos legiono tikslas nuo pat jo įkūrimo 1921 metais – atsakingas katalikiškas gyvenimas. Tai reiškia: praktikuoti savo tikėjimą ne vien savo paties labui, bet rūpintis savo brolių ir seserų išgelbėjimu. To iš mūsų laukia Motina Marija. Jos legiono nariai turi dalyti meilę visiems žmonėms, veikdami kartu ar asmeniškai, tarnauti, aukotis, priimti gerus ir blogus atsiliepimus apie tikėjimą, kartu bandyti išsiaiškinti įvairius klausimus, arba tiesiog savo pavyzdžiu dvasiškai sustiprinti nutolusią sielą.

Tokia kryptimi veikia Panevėžio vyskupijos Marijos legiono prezidiumai, kuriems vadovauja 1998 spalio 18 d. įsteigta „Malonių tarpininkė“ Kurijos valdyba. Legiono dvasios vadas – mūsų atrama.  Kun. protonot. Broniaus Antanaičio nuoširdaus,  padrąsinančio, pamokančio žodžio laukiame kiekviename Kurijos susirinkime. Praleisti dvasios vado žodį reiškia daug netekti. Antrą kadenciją valdybai vadovauja Zofija Zakarevičienė, reto pamaldumo, gilių religinių įsitikinimų, iš sielos gelmių kylančio nuoširdumo, darbščių rankų sesė. Pro sesės vicepirmininkės Alvyros Rudžianskienės akis ir ausis nepraslys joks nereikalingas žodis ar veiksmas, nesuderinamas su Marijos legiono atmintine, kurią sesė yra nuoširdžiai išstudijavusi. Rūpestinga Kurijos sekretorė Ona Karazijienė ne tik tvarkingai rašo protokolus, bet ir kaskart vis pateikia naujų žinių, kurios praverčia visiems. Kurijos iždas labai jau menkutis, pildomas tik pačių legionierių auka, bet iždininkė Zofija Misevičiūtė sąžiningai atsiskaito valdybai.

Kurijos valdyba vadovauja dešimčiai prezidiumų, kurie turi 67 aktyvius narius ir 2730 maldos pagalbininkų. Visi prezidiumai dirba vadovaudamiesi „Legio Mariae“ atmintine ir savo dvasiniu išprusimu, kurį kiekvienas stengiasi vienokiu ar kitokiu būdu pagilinti, studijuodami dvasinę literatūrą, bendraudami su kunigais. Prašome Marijos pagalbos maldoje už save ir visus, bei už tuos, kuriems labiausiai reikia. Kiekvienas prezidiumas savo veikloje turi ir jam būdingų krypčių. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos „Taikos Karalienė“ prezidiumas didelį dėmesį skiria ligonių lankymui ligoninėje, ieško tų, kuriems reikalingi sakramentai ir kiti patarnavimai. Dalis sesių padeda kitoms organizacijoms. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Krikščionių pagalba“ prezidiumas skaitlingai dalyvauja bažnytinėse apeigose, organizuoja piligrimines keliones, dirba su vaikais. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios „Gailestingoji Motina“ ir Šv. apaštalų Petro ir Povilo „Motina Švenčiausioji“ prezidiumai daug dėmesio skiria maldai, apaštalavimui, gyventojų lankymui, meldžiasi ir bendrauja su ligoniais bei seneliais globos namuose. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos „Nekalto prasidėjimo“ prezidiumas padidino savo narių skaičių ir nutarė aplankyti kuo daugiau žmonių ir sužinoti, kuriems reikalinga dvasinė parama. Aktyviosios narės, pasiskirsčiusios po kelias šeimas, padeda joms sugrįžti į krikščioniškąjį gyvenimo kelią. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos „Malonių versmė“ prezidiumas, be minėtų darbų, platina katalikų pasaulio leidinius. Dvasios vadui kun. Gediminui Jankūnui padovanojus virš 1000 knygų ir įkūrus parapijos biblioteką, aktyviosios narės dirba joje, nešioja skaitytojams knygas, jas keičia. Taip pat praveda piligrimams ekskursijas.

Skaitlingiausias ir anksčiausiai įkurtas Pasvalio prezidiumas, kuriam priklauso 7 aktyvieji nariai ir 926 maldos pagalbininkai. Utenos prezidiumo veikloje dalyvauja 7 aktyvieji nariai ir 481 maldos pagalbininkas, Panevėžio Švč. Trejybės parapija turi 7 aktyvius narius ir 479 maldos pagalbininkus.

Prašykime visiems Marijos legiono nariams Dievo palaimos ir Marijos globos.

Kviečiame į kasmetinę ACIES šventę, kuri vyks kovo 29 d. (antradienį) Krekenavoje. Pradžia 11 val.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >