Grupės ir bendrijos

Šv. Rašto studijų grupelė

Vadovas – kun. Gediminas Jankūnas.

Renkasi kiekvieną trečiadienį 18 val. parapijos namuose.

Grupėje dalyvauja apie 20 žmonių, renkasi nuo 2013 m. rudens. Kartu skaito ateinančio sekmadienio Evangeliją ir aptaria pagal 5 klausimus:

 1. Kokia pagrindinė teksto mintis?
 2. Ko nesupratau?
 3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šv. Rašto vietomis?
 4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?
 5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šv. Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?

Jaunimo grupė „Žolynėlis“

Globėjai: kun. Gediminas Jankūnas, mokytoja Svajonė Lapiniauskienė.

Jaunimo grupės narių susitikimai vyksta kiekvieną penktadienį po vakarinių Šv. Mišių „Žolynėlio“ kambarėlyje klebonijoje.

Vizija – parapijoje veikianti ateinančiam jaunimui atvira jaunimo grupė, kurios nariai savo veikla ir gyvenimu liudija Kristų.

Misija – suburti ir dvasiškai ugdyti parapijos jaunimą, atvira širdimi priimant kiekvieną jaunuolį(-ę), esantį tikėjimo kelionėje link Kristaus, savo veiklomis ir tarnystėmis integruojant jaunus žmones į parapijos gyvenimą.

Veiklos ir tarnystės:

 • atsakingas dalyvavimas sekmadienių ir švenčių Šv. Mišių liturgijoje: patarnavimas, giedojimas, Šv. Rašto skaitinių skaitymas, dalyvavimas procesijose;
 • rūpinimasis jaunimo sielovada, organizuojant penktadienio susitikimus, dalyvaujant Švenčiausiojo Sakramento adoracijose, rekolekcijose, piligriminiuose žygiuose, jaunimo dienose ir kituose dvasinio ugdymo renginiuose;
 • dalijimasis tikėjimu pamaldų, susitikimų ir įvairių užsiėmimų metu, stengiantis įtraukti vaikus, besiruošiančius Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams, ir jų tėvelius į parapijos gyvenimą;
 • kultūrinių renginių organizavimas, siekiant paskatinti ateinantį ir Dievo ieškantį jaunimą dalyvauti jaunimo grupės veikloje;
 • įvairūs savanorystės darbai parapijoje: pagalba piligrimams atlaidų metu, dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose, švaros ir tvarkos parapijos pastatuose palaikymas;
 • bendras laisvalaikio organizavimas.

Marijos legiono Krekenavos prezidiumas „Malonių versmė“

krekenavosb marijos legionas2013

Prezidiumo pirmininkė – Aldona Juozapaitienė, mob. 8 616 05378.

Susirinkimai vyksta kiekvieną šeštadienį 13 val. parapijos salėje

Katalikiškos bibliotekos vieta: parapijos salėje, darbo laikas: prieš ir po pamaldų sekmadienį. Atsakinga Aldona Juozapaitienė.

Krekenavoje veikia Marijos legionas „Malonių Versmė“. Jo nariai stengiasi skleisti ir atgaivinti tikėjimą ir pasišventimą, su Marijos dvasia ir rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui ir Kristui, nueiti pas kiekvieną, kuris laukia, kuriam reikia, kad ateitum, kuris tiesiog nedrįsta susieti savo gyvenimą su Dievu, ar atitrūko ir jaučiasi nepatogiai.

Legioną sudaro 21 legionieriai. Prezidiumą – 6 (1 – laikinai pasitraukė). Nariai reguliariai dalyvauja savaitiniuose Prezidiumo susirinkimuose, atlieka pavestus darbus, meldžiasi, o bendroje maldoje lengviau ir aiškiau sprendžiamos iškilusios problemos, įvairūs klausimai.

Pagrindiniai darbai buvo Marijos Legiono atmintinės studijavimas dalykiniuose susirinkimuose ir asmeniškai; ryšių palaikymas su kitomis organizacijomis ir prezidiumais, su parapijiečiais, Rožinio kalbėjimas susirinkus keliems pas senelius, neįgaliuosius, ligoninėje ir slaugos namuose, jų lankymas, pagalba šventoriaus tvarkymo darbuose, kapinių tvarkymas. Marijos Legiono broliai ir sesės bendravo su AA klubu, ieškojo nedrįsusių ten ateiti, padėjo jaunimo kursų „Alfa“ užsiėmimų metu. Pravestos kelios akcijos: Marijos radijo klausymo, kojinių mezgimo - Trijų Karalių dovanos seneliams, „Knyga į namus“, Paieškos, kam reikia Šv. Sakramentų. Prezidiumo dėka parapijiečiai aplankė Marijampolę, Šiluvą, Tytuvėnus, keliavo 1863 m. sukilimo takais ir kitur. Nedidelė grupelė lydėjo Švč. M. Marijos paveikslo kopiją, kai ši keliavo po Krekenavos miestelį.

Vyskupijos Marijos Legionų Dvasios vadas – kun. Gediminas Jankūnas.

Parapijos salėje jau veikia katalikiškos literatūros biblioteka. Knygas galima pasiimti atėjus patiems arba paprašyti bet kurio legionieriaus ir jums atneš į namus. Ateidamas legionierius turės su savimi sąrašą turimų knygų, kad galėtumėte išsirinkti sekančiam kartui.

Už bibliotekėlės įkūrimo idėją ir knygas esame dėkingi klebonui kun. Gediminui Jankūnui. Kaimo gyventojams tikrai nėra kur gauti katalikiškos literatūros, o gavus ir perskaičius, daug kas gali būti nesuprantama. Legionierių pareiga ir bus išsiaiškinus padėti suprasti skaitovui. Maloniai laukiame skaitytojų!

Gyvojo rožinio grupės

Vadovės – Gema Plėštytė, tel. (45) 593 226 ir Aldona Juozapaitienė, mob. 8 616 05378.

Krekenavos parapijoje veikia dvi Gyvojo Rožinio grupės  po 20 žmonių.

Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos skautų „Aušrinės“ draugovė

Vadovė – skautų „Aušrinės“ draugovės skautininkė ir Panevėžio rajono Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė, tel. 8 616 05313

Renkasi Krekenavos gimnazijos tikybos kabinete pirmadieniais 14 val., antradieniais 14.50 val.                           

Skaičius – 2 grupės, apie 30 vaikų, amžius – nuo ketvirtokų iki vienuoliktokų.

Ilona Dauderienė skautams vadovauja 17 metų. „Aušrinės“ draugovę sudaro 3 skiltys: jaunesnieji – „vilkiukai“ (oranžinė kaklaraiščių spalva), skautai (geltona kaklaraiščių spalva) ir patyrę skautai (vyšninė kaklaraiščių spalva).

Tikslas – ugdyti kūrybiškumą ir emocijas, skatinti fizinį vystymąsi. Skautas yra gamtos mylėtojas. Tarnauja Dievui, Tėvynei ir artimui.

Uždaviniai: įtraukti mokinius į patyrimų laipsnių ugdymą, kad jie, siekdami skautų ženkliukų, mokytųsi įvertinti savo asmeninę pažangą, sumanumą, pastabumą ir pasitikėjimą savimi. Jie turi išmokti skautų priesaikos įžodį, ženklą ir šūkį. Vaidinant, parodant įvairias situacijas, mokomasi atsispirti žalingiems įpročiams, neigiamai bendraamžių įtakai, stengiamasi susipažinti su skautamokslių gyvenimu, išmokti būti stipriu, veikliu ir pajėgiu tinkamai pasielgti reikiamu momentu. 

Metodai: pokalbis, individualios užduotys, žygiai, dvasinės valandėlės. Šventės: pavasario šventė – Jurginės. Pavasario, vasaros, rudens ir žiemos stovyklos. Švenčia visas valstybines ir bažnytines šventes. Skautai kas savaitę daro gerąjį darbelį, prieš Velykas ir Kalėdas aplanko senelių namus, vienišus senelius.

Panevėžio rinktinės II Naujamiesčio šaulių kuopa

Kuopos vadas – Raimundas Serdikevičius, mob. 8 614 79931.

Panevėžio šaulių rinktinės štabas:
Respublikos g. 77, Panevėžyje (darbo laikas d.d. 8–17 val.) 

Pagrindinė veikla – darbas su vaikais, karinės taktikos dalykų mokymas, sportas, dalyvavimas kultūros renginiuose.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. atsikūrė ir Naujamiesčio šaulių kuopa. Pirmieji šauliai prisiekė tarnauti Tėvynei vykdydami savo pareigas 1992 m. pirmasis vadas buvo Gasiūnas. Buvo ir tokių, kurie buvo prisiekę dar prieškarinėje, A. Smetonos Lietuvoje. Labiausiai žinomas iš jų buvo Jonas Žilevičius. Taip liko išlaikytas tiesioginis ryšys tarp ikikarinės ir pookupacinės Lietuvos. Vyresnieji šauliai, ypač visų gerbiamas ir mylimas jau a. a. Jonas Žilevičius, buvo tikri autoritetai ir padėjo nenukrypti nuo svarbiausių tikslų bei idealų. Šaulių sąjungos įkūrėjas A. Putvis – Putvinskas sakė, kad „šaulys – tai Lietuvos karys“. Taigi, šaulio pareiga saugoti savo tautos žmones nuo išorės priešų, puoselėti tautiškumą kasdieniame gyvenime. Trumpai tariant, mylėti savo kraštą.

Per pastaruosius dvidešimt metų mūsų kuopoms teko daug ko patirti. Buvo ir entuziazmo, kuopos narių gausėjimo, buvo ir įvairių netekčių. Vyko vadų kaita, šiek tiek keitėsi veiklos pobūdis. Dabar Naujamiesčio šaulių kuopai priklauso ir šauliai iš Krekenavos. Šiuo metu kuopos vadovybė yra Naujamiestyje, tačiau pagal gyvenimiškas aplinkybes tai gali keistis. Kuopoje yra 20 įvairaus amžiaus šaulių. Kuopa priklauso Panevėžio apskrities šaulių rinktinei, kurios štabas yra Panevėžyje. Rinktinę šiuo metu sudaro 13 kuopų. Visą Lietuvos šaulių sąjungą sudaro 10 rinktinių.

Kuopos vadovybę sudaro kuopos vadas ir kuopos valdyba. Valdybą sudaro 4 kuopos nariai: Janina Petkevičienė, Jonas Samuolis, Bronius Perevičius, Andrius Venskavičius.

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.