Dvasininkai ir tarnautojai

Kun. dr. Gediminas JANKŪNAS

Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius

kun gediminas jankunas 170x235Esu panevėžietis. Gimiau 1978 m. lapkričio 23 d. Mano tėveliai Danutė ir Jonas Jankūnai, duok Dieve jiems sveikatos, ir dabar gyvena Panevėžyje. 1997 metais baigęs Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją (iki 10 klasės mokiausi Panevėžio IX vidurinėje mokykloje), įstojau į tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą. Po poros metų vyskupas Juozapas Preikšas tolimesnėms studijoms išsiuntė į JAV Čikagos arkivyskupijos Mundelein seminariją-universitetą. 2003 m. pabaigus bakalauro ir magistro studijas rugpjūčio 23 d. vyskupo Jono Kaunecko įšventintas į kunigus Panevėžio katedroje. Po šventimų paskirtas Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu. 2005 m. grįžau į Čikagą tolimesnėms teologijos studijoms, kurias baigiau įgydamas teologijos licenciato laipsnį. 2006 m. grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, vėliau – Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos administratoriumi. 2009 m. vėl išvykau į Čikagą, kur 2010 m. apsigyniau teologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“. 2011 m. disertacijos pagrindu Alba House leidykla Niujorke išleido knygą „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedict XVI‘s Response“. Sugrįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaru pastoracijai, taipogi pradėjau dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1996 m. esu Pranciškonų pasauliečių ordino narys, taipogi priklausau Ateitininkų sąjūdžiui. Be parapijinių pareigų, bendradarbiauju Marijos radijuje, priklausau įvairioms bažnytinėms ir pasaulietinėms taryboms.

Į Krekenavą atvykau 2011 m. rugsėjo 15 d., kuomet buvau paskirtas parapijos klebonu ir naujai paskelbtos bazilikos rektoriumi. Kartu tapau ir Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko bei Upytės šv. Karolio Boromiejaus parapijų administratoriumi. Džiaugiuosi galėdamas darbuotis tokioje didingoje Panevėžio vyskupijos Marijos šventovėje ir kartu būti netoli nuo savo gimtojo miesto Panevėžio ir jame gyvenančių brangių žmonių.

 

Vargonininkas – Mantas Masiokas, mob. 8 625 30704. Vargonininko pareiginiai nuostatai > 

Zakristijonas – Algirdas Pogužinskas, mob. 8 620 66136. Pareiginiai nuostatai >

Referentė-buhalterė – Sonata Česevičienė, mob. 8 620 20989. Referentės-buhalterės pareiginiai nuostatai >

Religinio ugdymo vadovė – Svajonė Lapiniauskienė, mob. 8 615 53708. Pareiginiai nuostatai >

Vaikų ir jaunimo veiklos koordinatorius – Kęstutis Lapiniauskias, mob. 8 622 10859. Pareiginiai nuostatai >

Parapijos namų ir „Vilties“ salės administratorė – Akvelina Pogužinskienė, mob. 8 611 88035. Pareiginiai nuostatai >

 

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.