Dvasininkai

Kun. Antanas Mackevičius (1853–1855), kun. Juozas Mačiulis – Maironis (1915–1918), kleb. kan. A. Navickas, kun. Juozas Vaičionis, kun. Cesevičius (+1923), kleb. Kazys Kazlauskas, kleb. Boleslovas Baronas (1923–1937), alt. Felicijonas Lialys (1933–1937), kleb. Gasparas Spudas (1938–1943), kun. D. Tuskenis (1941–1942), alt. J. Savugaitis (1949), kleb. kun. Bronius Antanaitis (1958–1962), kleb. prel. Kazimieras Dulksnys (1962–1983), kun. Gediminas Blynas, kleb. kan. Petras Budriūnas (1983–2011), kleb. dr. Gediminas Jankūnas (nuo 2011 m.)

 

Kan. Petras BUDRIŪNAS

kan petras budriunas 170x235

Kan. Petras Budriūnas gimė 1935 m. sausio 23 d. Biržų raj. Gulbinų kaime, baigė Gulbinų pradinę mokyklą, Kirdonių 7-metę, 1956 m. Pabiržės vidurinę mokyklą. Tarnavo armijoje, dirbo Panevėžyje, Pajuostėje lėktuvų mechaniku. 1959 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1965 metais priėmė Kunigystės šventimus. Pradėjo kunigauti Rokiškio Šv. Mato parapijoje vikaru, šias pareigas ėjo 4 metus. Po to 7 metus buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaru ir Burbiškio klebonu. 1976 m. paskirtas Papilio ir Kvietkų parapijų klebonu. 1982 m. Vabalninko ir Geidžiūnų parapijų klebonas. 1983 m. paskirtas į Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapiją klebonu, vėliau ir dekanato dekanu.

Per visą kunigavimo laikotarpį nuveikė daug gerų darbų Lietuvai ir Panevėžio rajonui. Užsiėmė švietėjiška veikla skleidžiant Dievo žodį, ugdant dorą ir sąžiningą žmogų. Sovietmečiu, kada buvo draudžiama religinė literatūra, kunigas Petras Budriūnas organizavo perspausdinimą apie 200 pavadinimų knygų ir jas platino.

Krekenavoje kan. Petras Budriūnas pastatė naują kleboniją. Suremontavo bokštą, pakeitė medieną, nes kryžius jau vos laikėsi. Jo iniciatyva pagaminti 8 vitražai bažnyčios langams ir vitražinis altorius. Restauruotas pagrindinis altorius ir sakykla, paauksuoti. Bažnyčioje įvestas šildymas. Kelis kartus taisytas ir dažytas bažnyčios skardinis stogas, apskardinti bažnyčios bokštai, įrengti takai. Šventoriuje pastatyti trys kryžiai ir Kristaus skulptūra, skirta Krekenavos bažnyčios 600 m. jubiliejui ir kunigų metams pažymėti. Bažnyčioje sumontuota įgarsinimo aparatūra.

Petro Budriūno rūpesčiu atstatyta Rodų koplyčia, joje dabar vyksta pamaldos. Prie Rodų koplyčios sutvarkyta aplinka, teritorija apsodinta medeliais. Visiems prie Rodų koplyčios palaidotiems mirusiems atminti pastatyta skulptūra „Kristus su angelais“.

Kan. Petras Budriūnas remontavo ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepamuko parapijos bažnyčią. Tiesino skliautus, fasadinėje pusėje keitė dalį rąstų, dažė stogą ir sienas, pakeitė dalį grindų.

Atnaujinta ir dekoruota Žibartonių koplyčia.

Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę ir mokyklose leidus dėstyti tikyba, klebono Petro Budriūno iniciatyva Krekenavos mokykloje buvo įrengta tikybos mokymo klasė. Klebonas ir pats vesdavo tikybos pamokas. Deja, sovietmečiu už vaikų katechizavimą teko ir nukentėti.

2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia paskelbta Bazilika. Tai yra kan. Petro Budriūno didžiulio darbo rezultatas. Jis padarė visus darbus, kad bažnyčia savo vidumi ir išore atitiktų Bazilikai keliamus reikalavimus, paruošė reikalingus dokumentus.

Nuo 2011 m. iki 2014 m. kan. Petras Budriūnas buvo šios parapijos altarista ir pagal galimybes padėjo parapijos sielovadoje. 2014 m. rugpjūčio 29 d. buvo perkeltas į Panevėžio Kristas Karaliaus katedrą.

2015 m. gruodžio 18 dieną ilgametis Krekenavos bazilikos klebonas Petras Budriūnas mirė Panevėžyje, palaidotas Krekenavos bazilikos šventoriuje.