Pamaldumas

Krekenavos Dievo Motina su Kūdikiu

Krekenavos Dievo Motina su Kūdikiu. Fotografas Vytautas Kandrotas

Malda Krekenavos Marijai

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, mūsų Guodėja ir Užtarėja, su daugybe besimeldžiančiųjų skubame pas Tave. Skubame tokie suvargę: ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti.

O, Dievo Motina, duok mums tokią širdį kaip Tavo: tokią tyrą, tokią gražią, tokią nesuteptą, tokią tvirtą kentėjimuose; duok širdį pilną tvirto tikėjimo, nesulaužomos vilties, deginančios meilės ir tylaus nuolankumo. Tada galėsiu Jėzų taip mylėti, kaip Tu, Motina. Tada galėsiu visuose sunkumuose taip pat prie Jo glaustis.

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, kuri gydai žmonių kūno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kančias, – neleisk mums žūti kovoje ir priešo žabangose. Užtark mus pas savo Sūnų, kuris kantriai laukia visų pas Jį grįžtančiųjų. Padėk mums Jį permaldauti, Jo malonę įgyti ir pasiekti amžinąją dangaus karalystę.

 

Marijos giesmė

Prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo Krekenavos bažnyčioje,
Maironio redakcija

Mylimoji Karaliene, Motina Dangaus,
Neapleiski čia ant žemės vargstančio žmogaus!
Tu stebuklais įgarsėjus,
Viltį Tavimi padėjus,
Neapleisk manęs!

Ir neduoki, Motinėle, man pražūt gyvai!
Sugrąžink prie tikro Dievo klaidžiojant kreivai,
Kad nerūstinčiau Jo veido,
Kurs tiek kartų man atleido
Nuodėmių kaltes.

Taip esmi vargais suspaustas iš jaunų dienų!
Tie vargai – tai kietas jungas įpročių senų.
Gelbėk žmogų, nelaimingą
Savo globa stebuklinga,
Motina Dangaus!

Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai, ugnies stačiai;
Nuo perkūnijos trenkimo,
Nuo piktųjų užpuolimo
Apgini veikiai.

Kai prie tavo numylėto dangiško Sūnaus
Šauksiuos verkdamas per teismą veido malonaus,
Duok, kad Teismas Jo baisingas
Man išpultų maloningas
Valandoj mirties!

 

Rožinis

Kasdien, kai nėra pridėtinių pamaldų, po Komunijos maldos prieš palaiminimą kalbamas vienas Šventojo Rožinio slėpinys.

 

Apėjimas keliais

Nuo seno piligrimai, lankydami Krekenavos stebuklingosios Mergelės Marijos – Dievo Motinos paveikslą, esantį didžiajame altoriuje, apeina altorių keliais. Pasakojama, kad prieš II pasaulinį karą didysis altorius buvo pristumtas prie galinės sienos ir maldininkai eidavo kelias aplink bažnyčią. Karo metu to nebebuvo galima daryti. Tuometinis klebonas atitraukė didįjį altorių nuo galinės sienos, sudarydamas galimybę eiti aplink paveikslą bažnyčios viduje.

Krekenavos bazilikos votai

Krekenavos bazilikos votai prie Švč. M. Marijos su Kūdikiu, Malonių Versmės, paveikslo. Fotografas Tomas Stasevičius

Votai

LIUDIJIMAS

Šį liudijimą papasakojo Henrikas Mataitis, gyv. Panevėžyje, Vilniaus g. 20

Surašė kun. Gediminas Blynas, Krekenavos vikaras.

VOTAS UŽ GYVYBĖS IŠGELBĖJIMĄ

Būdamas 2 metų amžiaus, aš visai jau merdėjau. Daktarams atsisakius, mano motina atėjo pėsčia į Krekenavą, apėjo keliais stebuklingąjį paveikslą. Kai grįžo namo, rado mane pagerėjusį ir pasveikusį. Atsidėkodama išliejo širdį iš 10 aukso rublių ir čia paaukojo tą votą.

Krekenava, 1972-10-01

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.