Parapijos skelbimai

2018-01-14 | Klebonas
kbherbas g64
Švč. M. Marijos atlaidai

Sausio 15 d. (pirmadienį) mūsų bazilikoje bus švenčiami Švč. M. Marijos kasmėnesiniai atlaidai. 11 val. Švč. Sakramento adoracija, kurios metu kalbamas rožinis. 12 val. vyskupas Jonas Kauneckas aukos šv. Mišias. Jų metu giedos Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko. Išpažinčių klausys Ramygalos parapijos klebonas kun. Alfredas Puško.

 

Pamaldų tvarka

Ateinantį penktadienį, sausio 19 d. šv. Mišių 18 val. nebus.

 

Viešas ataskaitinis posėdis

Sausio 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių parapijos namuose ekonominė ir pastoracinė tarybos organizuoja bendrą ataskaitinį posėdį, kuriame pristatys parapijos sielovadinę ir finansinę padėtį, bus sudarytos galimybės viešai klausti ir sužinoti apie patiriamas išlaidas, surenkamas aukas, išsakyti savo įžvalgas ir užduoti klausimus susijusius su mūsų parapijos veikla.

 

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 18–25 dienomis bus minima tradicinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet savaitės tema yra  Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, galinga“ (Iš 15, 6). Kviečiame visus kasdien pasimelsti šia intencija tokia malda:

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu meldeisi: “Tegu visi būna viena, kaip Tu, Tėve, esi manyje, o aš – Tavyje”. Mes meldžiame Tavęs vienybės Bažnyčiai. Sugriauk mus skiriančias sienas. Sustiprink tai, kas mus vienija, ir sugriauk tai, kas mus skiria. Suteik mums jėgų, kad ieškotume mus suartinančių kelių. Teateis ta diena, kai galėsime Tave aukštinti ir šlovinti visų tikinčiųjų bendrijoje.

VISAGALI AMŽINASIS DIEVE, 
tu išsklaidytus surenki ir surinktus saugai; 
pažvelk į savo Sūnaus kaimenę 
ir suvienyk tikėjimo pilnybe ir meilės ryšiais visus, 
kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. 
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

MALONIAI PAŽVELK, VIEŠPATIE, į savo žmones 
ir gausiai teik jiems Šventosios Dvasios dovanų, 
kad kuo labiau mylėtų tiesą 
ir žodžiu bei darbu siektų pilnutinės krikščionių vienybės. 
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR. + Vysk. Eugenijus Bartulis.
Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 85-86.

 

Jurgio Bielinio 100-ųjų mirties metinių minėjimas

Maloniai kviečiame š. m. sausio 20 d. (šeštadienį) į Knygnešių patriarcho Jurgio Bielinio 100-ųjų mirties metinių minėjimą Bistrampolio dvare.
16.00 val. Koplyčios, kurioje eksponuojamas kryžius, prie kurio 1918 m. mirė knygnešys Jurgis Bielinis, lankymas
17.00 val. koncertas Bistrampolio dvare

 

Naujas laikraštėlio numeris

Kviečiame skaityti naują laikraštėlio „Po Bazilikos skliautais“ numerį, kurio atspausdintą kopiją galite rasti Bazilikos gale arba parapijos raštinėje.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje už aukojamas mišias ir kitus patarnavimus galima sumokėti banko kortele bazilikos gale.

Jūsų patogumui galite taip pat palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.