Parapijos skelbimai

2018-10-14 | Klebonas
Skelbimai

Kasmėnesiniai atlaidai      

Spalio 15 dieną, pirmadienį bazilikoje švęsime Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišias 12 val. aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po šv. Mišių kviečiame jus į parapijos salę, kur vyks Algio Augustaičio tapybos darbų parodos uždarymas, galėsime pabendrauti su autoriumi ir sušilti prie arbatos puodelio.

Rožinio malda bazilikoje

Visą spalio mėnesį mūsų bazilikoje kalbamas rožinis, pusvalandį prieš šv. Mišias šeštadieniais ir sekmadieniais, taip pat penktadieniais prieš šv. Mišias su vaikas ir jaunimu. Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožančių ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. Šventasis Tėvas taip pat kviečia kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui: „Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.“

Šventojo Rašto studijos

Spalio 17 dieną (trečiadienį) Šventojo Rašto studijos. 18 val. parapijos namuose bus aukojamos šv. Mišios, po jų vyks šv. Rašto egzegezė. Kviečiame ir tuos, kurie lanko studijas ne pirmus metus, ir tuos, kurie niekada tokiose studijose nėra dalyvavę. Laukiame Jūsų!

Padėka už Šv. Tėvo vizitą

Spalio 21 dieną, sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose bus dėkojama už apaštališkojo popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu gautas malones. Šių Mišių rinkliava bus skirta pasaulyje vykdomoms katalikiškoms misijoms.

Susitikimas ir katechezė su Žibartonių vaikais

Spalio 21 dieną, sekmadienį, 11.30 val. Krekenavos bazilikoje katechezės kambaryje įvyks pirmasis susitikimas su Žibartonių vaikais, besiruošiančiais Pirmajai Komunijai.

Klebonijos perkėlimas į altariją

Dėkojame visiems jau prisidėjusiems ir prašome dar galinčius tą padaryti, savo auka prisidėti prie klebonijos įrengimo altarijoje darbų. Aukas galite palikti raštinėje, savanoriams bazilikos gale, įmesti į tam skirtą aukų dėžutę ar atlikti bankinį pervedimą, paskirtyje įrašius kaip auką altarijos įrengimui (Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija; Kodas: 191260418; Bankas AB „Swedbank“ A. s. LT457300010002378753).

 

Naujas laikraštuko numeris

Išėjo naujas „Po Bazilikos skliautais“ numeris. Kviečiame skaityti internete, arba pasiimti spausdintą egzempliorių bazilikos gale.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Palydėjome amžinybėn

Krekenavos parapijoje

 Stasys Banaitis, 84 m.

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.