Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Žolinės atlaidų programa >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimui)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų dienomis 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Ką duoda mūsų tikėjimo kelionei ir gyvenimui Marijos ėmimas į dangų? Pirmiausia šioje iškilmėje regime, kad Dieve yra vietos žmogui, pats Dievas yra namai su dau­gybe buveinių, apie kurias kalba Jėzus (plg. Jn 14, 2); Die­vas yra žmogaus namai; Dieve yra Dievo erdvės. Ir Mari­ja, vienybėje su Dievu, nenutolsta nuo mūsų, neiškeliauja į nežinomą galaktiką, juk kas keliauja pas Dievą, tas prisi­artina, nes Dievas yra artimas kiekvienam iš mūsų. Mari­ja, susivienijusi su Dievu, dalyvauja Dievo buvime ir yra labai arti mūsų, kiekviename iš mūsų. Todėl ji gali mus girdėti ir mums padėti. Kita svarbi šios iškilmės žinia: ne tik Dieve yra erdvės žmogui, bet ir žmoguje yra erdvės Dievui. Tą irgi matome Marijoje, šventojoje skrynioje, kuri neša Dievo buvimą. Mumyse yra erdvės Dievui. Dievo buvimas mumyse yra svarbus, kad apšviestume pasaulio liūdesį ir problemas. Šis buvimas išsipildo per tikėjimą. Tik tikėjimo dėka atveriame savo būties duris ir Dievas įžengia į mus, ir gali būti ta galia, kuri teikia gyve­nimą ir jėgų mūsų kelionei. Neabejokime, kiekvienas iš mūsų turime erdvės, todėl atsiverkime, kaip Marija atsi­vėrė sakydama: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Atsiverdami Dievui nieko neprarandame, priešingai: mūsų gyvenimas tampa tur­tingas ir didingas. Gaila, kad dažnai tik paviršutiniškai susipažįstama su katalikų tikėjimu ir todėl daroma klai­dinga išvada – tikėjimas riboja mūsų galimybes ir laisvę. Tačiau teisingas ir nuoširdus tikėjimo santykis su Dievu mūsų žmogiškąsias ribas išplečia, nes atsiveriame Tam, kuris neturi ribų. 

Iš Žolinės iškilmės homilijos 2013 m., „Bažnyčios žiniose“, Nr. 7 (397).

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą trečiadienį
   11 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 23.15 val.)

baneriukas krb

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.