Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 12 val. ir 17 val. (jaunimo)

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Kiekviena krikščionių bendruomenė pa­šaukta peržengti slenkstį, skiriantį ją nuo supančios visuomenės, nuo vargšų bei toli esančiųjų. Bažnyčia iš prigimties yra misionieriška, ne susitelkusi į save, bet išsiųsta pas visus žmones.
Ji išsiųsta kantriai liudyti Tą, kuris troško pas Tėvą nu­vesti visą tikrovę ir kiekvieną žmogų. Bažnyčia seka paskui Jėzų Kristų keliu, vedančiu ją pas kiekvieną žmogų, ligi pat žemės pakraščių (plg. Apd 1, 8). Taip savo artimame galime atpažinti brolį ir seserį, dėl ku­rių mirė ir prisikėlė Kristus. Tai, ką gavome, gavome ir dėl jų. O būtent tai, ką tie broliai turi, yra dovana Bažnyčiai ir visai žmonijai.
Brangūs broliai ir seserys, labai trokštu, kad tos vietos, kuriose reiškiasi Bažnyčia, – mūsų parapijos ir ypač mūsų bendruomenės – taptų gailestingumo salomis abejingumo jūroje!

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios 2015 m. gavėnios proga

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.